Education “Ever Anew” – A Reflection on the Changing Educational and Professional Reality in Theoretical and Practical Terms

Author: Monika Christoph
Institution: University of Adam Mickiewicz in Poznań
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4176-6099
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 29-47
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.02.02
PDF: kie/136/kie13602.pdf

The article aims to make a critical reflection, theoretical and practical, on the school and its functioning in the context of shaping the desired competences among graduates that distinguish them on the labour market. It is a strong impression that young people in the Polish classroom system still play the role of passive recipients of educational services rather than independent creators. Thus, there is a clear need to create high-quality bridges between the areas of pedagogical support for students in their educational and professional choices and the labour market and employers’ space in Poland. Education “ever anew” is the one that continually changes, adjusts its forms and contents to the changing socio-economic reality, creates a new quality focused on an individual and demanding recipient. The introduction takes the form of a brief reflection on the current dynamics of educational and professional life and the competences that will be needed in the future. The next section presents selected contexts and the diversity of the conditions of educational spaces in Poland. The summary contains inspiration for selected aspects of the future of education, such as the concept of learning in cyber parks and the use of “creative confidence” in learning.

REFERENCES:

 • Christoph, M. (2020a). Pracownik a pracodawca. Budowanie dwustronnej relacji w kontekście zmian na rynku pracy. In E. Solarczyk-Ambrozik, M. Christoph, & R. Konieczna-Woźniak (Eds.), Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych (p. 199). Wyd. Naukowe UAM.
 • Christoph, M. (2020b). Młodzi na rynku pracy, czyli kogo chcą zatrudniać współcześni praco­dawcy. In M. Christoph & S. Wawrzyniak (Eds.), Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy (p. 280). Wyd. Naukowe UAM.
 • Christoph, M. (2021). Zmieniająca się szkoła wobec wymagań rynku pracy, i nie tylko. Forum Pedagogiczne, 1(11).
 • Cybal-Michalska, A.(2020). Proaktywność jako strategia doświadczania sukcesu w karierze. In M. Christoph & S. Wawrzyniak (Eds.), Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy (s. 275). Wyd. Naukowe UAM.
 • Dryden, G., & Vos, J. (2003). Rewolucja w uczeniu się. Zysk i S-ka.
 • Hatalska, N. (2019). Pracownik przyszłości. Raport. Infuture Hatalska Foresight Institute.
 • Hatalska, N., & Skrzypek, N. (2019). Gen Z. Jak zrozumień dziś pokolenie jutra. Infuture Hatalska Foresight Institute. https://infuture.institute/raporty/pokolenie-z/
 • Kelley, D., & Kelley, T. (2018). Twórcza odwaga. Otwórz się na design thinking. MT Biznes.
 • Klichowski, M. (2017). Learning in CyberParks. A theoretical and empirical study. Wyd. Naukowe UAM.
 • Komisja Europejska. (2010). Komunikat Komisji KOM(2010) 2020 wersja ostateczna: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włącze­niu społecznemu. https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
 • Konieczna-Woźniak, R. (2020). Kariera (w) starości. Satysfakcja z życia, czyli sukces sukce­sów. In E. Solarczyk-Ambrozik, M. Christoph, & R. Konieczna-Woźniak (Eds.), Eduka­cja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych (s. 171–189). Wyd. Naukowe UAM.
 • Kruszwicka, A., Duszczak, M., & Klichowski, M. (2020). Edukacyjne obiekty w cyberpar­kach: Analiza Pool of Examples projektu COST Action TU1306. In E. Solarczyk-Amb­rozik, M. Christoph, & R. Konieczna-Woźniak (Eds.), Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych (s. 99–102). Wyd. Naukowe UAM.
 • Kucner, A., Pacewicz, G., & Wasyluk, P. (2020). Edukacja przyszłości 2020. Raport. http://www.uwm.edu.pl/trendy/gfx/raporty/EDUKACJA%20PRZYSZ%C5%81O%C5%9ACI%202020.pdf
 • Marody, M. (2014). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Melosik, Z., & Przyszczypkowski, K. (Eds.). (1998). Wychowanie obywatelskie. Studium teo­retyczne, porównawcze i empiryczne. Wydawnictwo Edytor.
 • Piotrowski, E. (2020). Wspomaganie rozwoju uczniów zdolnych jako ważny warunek postępu społecznego. In M. Christoph, & S. Wawrzyniak (Eds.), Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy. Wyd. Naukowe UAM.
 • Rifkin, J. (2012). Trzecia rewolucja przemysłowa. Sonia Draga.
 • Rosalska, M. (2018). Kompetencja wyróżniająca jako element projektów karierowych. In E. Solarczyk-Ambrozik & M. Barańska (Eds.), Uczenie się przez całe życie. Rozwój–kariera–praca. Wyd. Naukowe UAM.
 • Segiet, W. (2018). Edukacja i praca w jednostkowej biografii. Problem nadawania znaczeń. In E. Solarczyk-Ambrozik & M. Barańska (Eds.), Uczenie się przez całe życie. Rozwój–kariera–praca. Wyd. Naukowe UAM.
 • Sijko, K. (2012). Nowe technologie w edukacji: dwa podejścia. Polityka Społeczna, 1.
 • Solarczyk-Ambrozik, E. (2009). Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. Wyd. Naukowe UAM.
 • Solarczyk-Ambrozik, E. (2013). Uczenie się przez całe życie jako rzeczywistość edukacyjna. In E. Solarczyk-Ambrozik (Ed.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i prak­tyki edukacyjnej. Wyd. Naukowe UAM.
 • Solarczyk-Ambrozik, E. (2016). Zmiany we wzorach przebiegu karier a całożyciowe uczenie się. In E. Solarczyk-Ambrozik (Ed.), Doradztwo zawodowe w perspektywie całożycio­wego uczenia się. Wyd. Naukowe UAM.
 • Śliwerski, B. (2009). Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Tomaszewska, R. (2020). “Ogrodnicy i rośliny”. Współczesna edukacja a rynek pracy przy­szłości. In M. Christoph & S. Wawrzyniak (Eds.), Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy (p. 306). Wyd. Naukowe UAM.
 • Wach-Kąkolewicz, A., & Shelest, O. (2014). Wyzwolić zaangażowanie, czyli o konstrukty­wiźmie w e-learningu. In J.D. Antoszkiewicz & M. Rocki (Eds.), E-edukacja w praktyce. Wyzwania i bariery (pp. 55–65). Foundation of Promotion and Accreditation of Econo­mic Faculties.
 • Wołk, Z., (2020). Edukacja formalna na koniec drugiej dekady XXI wieku w kontekście edukacji ustawicznej (symptomy kryzysu). W: E. Solarczyk-Ambrozik, M. Christoph, & R. Konieczna-Woźniak (Eds.), Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych (s. 74–80). Wyd. Naukowe UAM.
 • http://cyberparks-project.eu/examples
 • https://archiwum.mrips.gov.pl/praca/strategie-i-dokumenty-programowe/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-srkl---projekt-z-31072012-r/
 • https://infuture.institute/raporty/

labour market career future competences contemporary school education of the future modern graduate creative confidence

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart