Cultural Model of Disability – Origins, Assumptions, Advantages

Author: Andrzej Twardowski
Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7980-2935
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 48-61
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.02.03
PDF: kie/136/kie13603.pdf

This article aims to describe the cultural model of disability. In contrast to the social model of disability, which is strongly coherent, the cultural model of disability has not yet been specified, despite ongoing discussions on cultural determinants of understanding disability. In the first part of the article, the origins and essence of the cultural model are presented. Next, the four main assumptions underlying the model are characterised: 1) people perceive reality through the prism of their culture and experience acquired with it, 2) disability can have different meanings depending on what kind of discourse constitutes its meaning, 3) disability does not mean a feature of an individual, but a category of human differentiation, which can be embodied and thus materialised, 4) instead of just “looking” at people with disabilities and asking what problems they are struggling with, and what support from the society they need, the current perspective should be broadened and include the entire society and its culture. The final part of the article highlights the most important advantages of the cultural model of disability.

REFERENCES:

 • Berger, P., & Luckmann, T. (2018). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Brown, S.E. (2003). Movie Stars and Sensuous Scars: Essays on the Journey from Disability Shame to Disability Pride. iUniverse.
 • Crow, L. (1996). Including all of our lives: renewing the social model of disability. In J. Mor­ris (Ed.), Encounters with Strangers: Feminism and Disability (pp. 206–226). Women’s Press.
 • Devlieger, P. (2005). Generating a cultural model of disability. https://www.researchgate.net/publication/237762101_Generating_a_cultural_model_of_disability
 • Dziurla, R. (2018). Kierunek dopasowania kulturowego z perspektywy przedstawicieli spraw­nej większości i niepełnosprawnej mniejszości. Societas/Communitas, 26(2), 85–108.
 • Ferguson, F., & Nusbaum, E. (2012). Disability Studies: What is it and what difference does it make. Research & Practice for Person with Severe Disabilities, 37(2), 70–80.
 • Goodley, D., Lawthom, R., Liddiard, K., & Cole, K. (2017). Critical disability studies. In B. Gough (Ed.), The Palgrave Handbook of Critical Social Psychology (pp. 491–505). McMillan Publishers Ltd.
 • Holcomb, T.K. (2013). Introduction to American deaf culture. Oxford University Press.
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. https://www.cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icf_polish_ver­sion_56a8f7984213a.pdf
 • Kuhn, T. (2011). Struktura rewolucji naukowych. Wydawnictwo Aletheia.
 • Laclau, E. (2004). Emancypacje. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Laclau, E., & Mouffe, Ch. (2007). Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do pro­jektu radykalnej polityki demokratycznej. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 • Oliver, M. (1995). Understanding Disability: from theory to practice. Palgrave Macmillan.
 • Plichta, P. (2017). Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelek­tualna w erze cyfrowej. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Reber, A.S., & Reber, E.S. (2005). Słownik psychologii. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Relief, M., & Latoša, R. (2018). Models of disability: A brief overview. HTS Teologiese Stu­dies/Theological Studies, 74(1), 1–8.
 • Shakespeare, T. (1994). Cultural representation of disabled people: dustbins for disavowal. Disability & Society, 9(3), 283–299.
 • Smart, J.F., & Smart, D.W. (2007). Models of disability: Implications for the counselling pro­fession. In A.E. Dell Orto, & P.W. Power (Eds.), The psychological and social impact of illness and disability (pp. 75–100). Springer Publishing Company.
 • Snyder, S.L., & Mitchell, D.T. (2005). Cultural location of disability. The University of Chi­cago Press.
 • Titchkosky, T. (2007). Reading and writing disability differently. Toronto University Press.
 • Twardowski, A. (2019). Kontrowersje wokół społecznego modelu niepełnosprawności. Kul­tura – Społeczeństwo – Edukacja, 2(16), 7–23, DOI: 10.14746/kse.2019.16.1.
 • Twardowski, A. (2018). Społeczny model niepełnoprawności – analiza krytyczna. Studia Edu­kacyjne, 48, 97–114. DOI: 10.14746/Se.2018.48.7.
 • Urbanowicz, Z. (2012). Od interdyscyplinarnego do transdyscyplinarnego spojrzenia na nie­pełnosprawność. Ogrody Nauk i Sztuk, 2, 443–457.
 • Waldschmidt, A. (2017). Disability Goes Cultural. The Cultural Model of Disability as an Analytical Tool. In A. Waldschmidt, H. Berressem, & M. Moritz (Eds.), Culture – Theory – Disability. Encounters between Disability Studies and Cultural Studies (pp. 19–27). Transcript Verlag.
 • Waldschmidt, A. (2018). Disability – Culture – Society: Strengths and weakness of a cultural model of dis/ability. European Journal of Disability Research, 12, 67–80. DOI: 10.1016/j.alter.2018.04.003
 • Wiliński, M. (2010). Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny. In A.I. Brzezińska, R. Kaczan, & K. Smoczyńska (Eds.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności (pp. 60-95). Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zaorska, M. (2015). Potrzeba doprecyzowania terminów istotnych dla praktyki pedagogiki specjalnej i życia osób z niepełnosprawnością. Człowiek – Niepełnosprawność – Społe­czeństwo, 3(29), 19–32.
 • Zdrodowska, M. (2016). Między aktywizmem a akademią. Studia nad niepełnosprawnością. Teksty Drugie, 5, 384-403. DOI: 10.18318/td.2016.5.25
 • Żółkowska, T. (2014). Dlaczego emancypacja osób niepełnosprawnych powinna być „pustym znaczącym”? Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 5, 9–16.

disability culture society model interdisciplinary approach

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart