Teaching Social Studies Online. Insights from a Preliminary Quantitative Study in Poland in the COVID-19 Era

Author: Katarzyna Górak-Sosnowska
Institution: SGH Warsaw School of Economics
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1121-6240
Author: Urszula Markowska-Manista
Institution: University of Warsaw
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0667-4164
Author: Aleksandra Tołczyk
Institution: SGH Warsaw School of Economics
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5958-4253
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 129-146
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.02.08
PDF: kie/136/kie13608.pdf

The COVID-19 situation has made higher education institutions face the unprecedented challenge of transition into distance learning. As a result, students had to acquire some skills and knowledge remotely, including the experience of learning social research. The article presents the results of research on students’ attitudes and perceptions regarding online teaching, learning, their digital skills, and the presence of subjects connected with social research in their diverse study programmes. The study was conducted to investigate how social research is taught at the university level. Using an online survey distributed in May and June 2021, data were collected from 103 students enrolled in bachelor (BA) and master (MA) studies at Polish higher education institutions. Findings from the study show a broad spectrum of students’ diverse experiences connected with their participation in online education.

REFERENCES:

 • Aucejo, E.M., French, J., Ugalde Araya, M.P., & Zafar, B. (2020). The impact of Covid-19 on student experiences and expectations: Evidence from a survey. Journal of Public Eco­nomics, 191. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104271
 • Coombs, G., & Elden, M. (2004). Introduction to the Special Issue: Problem-based learning as social inquiry – PBL and management education. Journal of Management Education, 28(5), 523–535. https://doi.org/10.1177/1052562904267540
 • Cronbach, L. (1986). Social Inquiry by and for Earthlings. In D. Fiske, & R. Shweder (Eds.), Metatheory in Social Science. Pluralism and Subjectivities (pp. 93–107). Chicago Univer­sity Press.
 • Długosz, P., & Foryś, G. (2021). Zdalne nauczanie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z perspektywy studentów i wykładowców. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Długosz, P. (2020). Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego. Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicz­nego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków.
 • Ferri, F., Grifoni, P., & Guzzo, T. (2020). Online learning and emergency remote teaching: Opportunities and challenges in emergency situations. Societies, 10(4), 86, 1–18.
 • Górak-Sosnowska, K., Markowska-Manista, U., & Tołczyk, A. (2021). Local response to online teaching. Poland. ERASMUS+ project Navigating social worlds: toolbox for social inquiry (2020-1-PL01-KA226-HE-096356).
 • Grodzicki, M., Grzymała-Moszczyńska, J., Kostera, M., Lubacha, J., Krzemińska, K., Łap­niewska, Z., Stachurski, A., Szafarczyk, L., & Wójcik, G. (2020). W jaki sposób pande­mia Covid-19 wpływa na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną studentów? Diagnoza i rekomendacje. DOI: 10.13140/ RG.2.2.20974.13127
 • Guadix, S., Graham, W., Winston, M., Chae, J., Haghdel, A., Chen, J., Younus, I., Radwanski, R., Greenfield, J., & Pannullo, S. (2020). Medical Student Concerns Relating to Neuro­surgery Education During Covid-19. World Neurosurgery, 139, e836–e847. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2020.05.09
 • Guy, B., Feldman, T., Cain, C., Leesman, L., & Hood, C. (2019). Defining and navigating ‘action’ in Participatory Action Research project. Educational Action Research, 28(1), 142–153. https://doi.org/10.1080/09650792.2019.1675524
 • Jabłonowska, M., & Wiśniewska, J. (2020). Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w kształceniu akademickim. In M. Tanaś, & S. Galanciak (Eds.), Cyberprzestrzeń-Czło­wiek-Edukacja. 5: Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej (pp. 93–108). Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Jiang, X., & Ning, Q. (2021). The impact and evaluation of Covid-19 pandemic on the tea­ching model of medical molecular biology course for undergraduates major in phar­macy. Biochemistry and Molecular Biology Education, 49(3), 346–352. DOI: https://doi.org/10.1002/bmb.21471
 • Jong, M., & Siu-Yung. (2017). Empowering Students in the Process of Social Inquiry Learning through Flipping the Classroom. Journal of Educational Technology & Society, 20(1), 306–322.
 • Littlejohn, A. (2020). Seeking and sending signals: Remodelling teaching practice during the Covid-19 crisis. ACCESS: Contemporary Issues in Education, 40(1), 56–62.
 • Karalis, T., & Raikou, N. (2020). Teaching at the Times of COVID-19: Inferences and Impli­cations for Higher Education Pedagogy. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(5), 479–493.
 • Nind, M. (2019). A new application for the concept of pedagogical content knowledge: tea­ching advanced social science research methods. Oxford Review of Education, 46(2), 185–201. DOI: https://doi.org/10.1080/03054985.2019.1644996
 • Olszyńska, P., Kozłowska, J., & Dragun, Ł. (2021). Kształcenie zdalne na Politechnice Bia­łostockiej w ocenie studentów – zastosowanie narzędzi segmentacji rynku do analizy danych ankietowych. Akademia Zarządzania, 5(1), 136–152.
 • Pokrzycka, L. (2020). Nauczanie zdalne na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna UMCS w czasach epidemii koronawirusa. Informatyka w edukacji, XVII, 1–9.
 • Prokopowicz, K. (2020). Cyfrowa transformacja uczelni wyższej w obliczu Covid-19 – stu­dium przypadku Akademii Leona Koźmińskiego. Marketing i rynek, XXVII(7), 25–31. DOI: https://doi.org/10.33226/1231-7853.2020.7.3
 • Ptaszek, G., Bigaj, M., Dębski, M., Pyżalski, M., & Stunża, G. (2020). Zdalna edukacja-gdzie byliśmy, dokąd idziemy? Wstępne wyniki badania naukowego „Zdalne nauczanie a ad­aptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”. Division of Applied Sociology.
 • Romaniuk, M., Łukasiewicz-Wieleba, J., & Kohut, S. (2020). Nauczyciele akademiccy wobec kryzysowej edukacji zdalnej. E-mentor, 5(87), 15–26. DOI: https://doi.org/10.15219/em87.1489
 • Sowa-Bacia, K. (2020). Kształcenie zdalne na kierunku filologia germańska Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w czasie pandemii cho­roby Covid-19 – doświadczenia prowadzącej i opinia studentów. Orbis Linguarum, 54, 375–384. DOI: https://doi.org/10.23817/olin.54-25
 • Swank, J., & Lambie, G. (2016). Development of the Research Competencies Scale. Measu­rement and Evaluation in Counselling and Development, 49(2), 91–108. DOI: https://doi.org/10.1177/0748175615625749
 • Szczepańska, A., & Pietrzyka, K. (2021). The Covid-19 epidemic in Poland and its influence on the quality of life of university students (young adults) in the context of restricted access to public spaces. Journal of Public Health, 1–11.
 • (2007). Social Sciences Online. https://ssol.tki.org.nz/Social-studies-1-10/Teaching-and-learning/Effective-teaching-in-social-studies/Social-inquiry
 • Topol, P. (2020a). Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii Covid-19 – Część 2, Dyskusja 2020. Studia Edukacyjne, 59, 103–117. DOI: https://doi.org/10.14746/se.2020.59.8
 • Topol, P. (2020b). Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii Covid-19 – Część 1, Dyskusja 2020. Studia Edukacyjne, 58, 69-83. DOI: https://doi.org/10.14746/se.2020.58.4
 • Winiarczyk, A., & Warzocha, T. (2021, July). Edukacja zdalna w czasach pandemii Covid-19. Forum Oświatowe, 33(1)(65), 61–76.
 • Wood, B. (2013). What is a social inquiry. Crafting questions that lead to deeper knowledge about society and citizenship. set: Research Information for Teachers, 3, 20–28.
 • Wiederhold, B. (2020). Connecting through Technology during the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: Avoiding “zoom Fatigue”. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 23, 437–438.
 • Visser-Wijnveen, G., van der Rijst, R., van Driel, J. (2016). A questionnaire to capture students’ perceptions of research integration in their courses. Higher Education, 71, 473–488. DOI: https://doi.org/10.1007/s10734-015-9918-2
 • Yliruka, L., Heinonen, J., Tapola-Haapala, M., Isokuortti, N. (2020). Teaching practice rese­arch through partnerships with field educators, social work communities and university. In L. Joubert, & M. Webber. The Routledge Handbook of Social Work Practice Research. Routledge.
 • Zbarachewicz, B. (2020). Uczelnie w czasie koronawirusa: problemy transformacji cyfrowej i postulaty na przyszłość. Wiedza Obronna, 227(3), 75–99. DOI: https://doi.org/10.34752/vs7h-g944

remote learning COVID-19 pandemic teaching social sciences teaching and learning social inquiry

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart