The Impact of Government Social Policy on the Roma Community in Czecho-Slovakia from 1948 to the Present with Comparison of Contemporary Research about Social Pathology

Author: Łukasz Kwadrans
Institution: University of Silesia in Katowice
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6102-2308
Author: René Lužica
Institution: Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5417-6007
Author: Ivan Rác
Institution: Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8957-215X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 162-180
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.02.10
PDF: kie/136/kie13610.pdf

The authors aim to draw attention to underestimating and disinterest in conducting a social study on the Roma population in socialism, which was carried out only in the early 1970s. The study on social and pathological phenomena focused on the impacts on the overall societal scale. The researchers did not perform studies in Roma communities and families. The state-controlled blanket assimilation was expected to automatically arouse positive changes in Roma families. Research into social pathology in Roma communities and families was launched only in the second half of the 1990s, mainly after the millennium. The study points to the authors’ archival qualitative research at the turn of 2020 and 2021 in the Slovak National Archives in Bratislava. The second part of the article presents qualitative research on violence against Romani women in connection with the presented effects of not addressing this negative phenomenon. The main goal of the research is to show the extent of interest in the social situation of the Roma during the communist regime and to point out the main problems in the present day.

REFERENCES:

 • Bačová, V. (1988). Spoločenská integrácia cigánskych obyvateľov a cigánska rodina. Sloven­ský národopis, 36(1).
 • Bodnárová, B., & Filadelfiová, J. (2003). Domáce násilie a násilie páchané na ženách v SR: Skrátená verzia záverečnej správy z výskumu. Stredisko pre štúdium rodiny.
 • Bútorová, Z. et al. (2005). Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. Inštitút pre verejné otázky.
 • Dáta o ľudských právach rómskych žien. (2009). Kultúrne združenie Rómov Slovenska.
 • Dubayová, M. (1988). K teoreticko-metodologickým východiskám výskumu cigánskej rod­iny v období výstavby rozvinutého socializmu v Československu. Slovenský národopis, 36(1).
 • Gjuričová, J. (1999). Na okraji – Romové jako objekt státní politiky. Ministerstvo vnitra ČR.
 • Jurová, A. (1993). Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. Goldpress Publish­ers.
 • Kołaczek, M. (2012). Przystąpienie Słowacji do Unii Europejskiej a etniczna mobilizacja Romów w tym państwie oczami liderów. In E. Szyszlak, & T. Szyszlak (Ed.), Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych (pp. 163–178). Wrocław.
 • Kusý, M. (1997). Slovenský fenomén. In Slovenská otázka v 20. storočí. Kalligram.
 • Kwadrans, Ł. (2019). Romanis/Gypsies in the communist Czechoslovakia in Eva Davidova and others publications. In Life with music and pictures: Eva Davidová’s contribution to Roma musicology and ethnography. LINCOM Academic Publisher.
 • Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku. (2003). Cen­trum pre reprodukčné práva, Poradňa pre občianske a ľudské práva.
 • Obraz rómskej ženy. Kvalitatívny prieskum participácie rómskych žien na verejnom živote. (2012). Quo Vadis.
 • Pałka-Szyszlak, E. (2011). Kwestia romska na Słowacji. In T. Szyszlak (Ed.), Kwestia romska w polityce państwv Europy Środkowej i Wschodniej (pp. 199–230). Wrocław.
 • Pałka, E. (2010). Problematyka mniejszości narodowych na Słowacji. In E. Pałka (Ed.), Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa (pp. 211–235). Wrocław.
 • Pavlok, V. (1984). Společenská pomoc cikánským rodinám. In V. Pavlok, J. Douchová, & J. Vyšín (Eds.), Péče o společenskou integraci cikánských občanú z hlediska rezortu sociál­ních věcí. Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce. Pobočka Praha.
 • Petráš, R. (2007). Cikánská/Romská otázka v Československu na počátku komunistického režimu a návaznost na starší vývoj. Právně historické studie, 38.
 • Práca medzi cigánskym obyvateľstvom. (1959). Úrad Predsedníctva Sboru povereníkov.
 • Rác, I. et al. (2015). Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – rómske ženy. Inštitút pre výs­kum práce a rodiny.
 • Šoltésová, V. (2012). Przewodnictwo Republiki Słowackiej w Dekadzie Integracji Romskiej. In E. Szyszlak, T. Szyszlak (Eds.), Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych (pp. 151–162) Wrocław.
 • Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. (2012). Bratislava: Úrad vlády SR.
 • Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike. SOLI­DARITA– INTEGRITA – INKLÚZIA 2008–2013. Úrad vlády SR.
 • Srb, V. (1969). Cikáni v Československu. Demografie, 11(3).
 • Zenderowski R., & Bajda P., (2015). Polityka etniczna Słowacji. In H. Chałupczak, R. Zende­rowski, & W. Baluk (Eds.), Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej (pp. 429–477). Wydawnictwo UMCS.
 • SNA, f. Povereníctvo vnútra SR, 1949, 1953.
 • SNA, f. Povereníctvo kultúry SR, 1956.
 • SNA, f. Úrad vlády SSR, 1972.
 • SNA, f. Úrad vlády SSR, 1977, 1983, 1985, 1987, 1988, 1989.
 • Súkromný archív doc. PhDr. Emílie Horváthovej, CSs.

assimilation integration non-governmental sector Gypsy population Roma community social surveys and research domestic violence in Roma families the status of Roma women

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart