Psychosocial Aspects of Seniors’ Transport Exclusion: Selected Issues

Author: Katarzyna Alicja Białobrzeska
Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4105-2475
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 234-257
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.02.14
PDF: kie/136/kie13614.pdf

Social exclusion is a multidimensional phenomenon extending beyond poverty, unemployment, access to various goods and services, but also covering the scope of breakdown of social ties and a sense of isolation as well as dependence on others. This phenomenon affects various social groups, but seniors experience the effects of social exclusion in a special way. This article aims to show how the transport-related social exclusion of seniors influences their psychosocial functioning. The problem of transport-related exclusion in Poland currently affects 13.8 million people living in municipalities where there is no organized public transport. The article tries to answer the question about the extent to which the surveyed seniors experience transportation disadvantage and how the limited access to public transport affects their psychosocial functioning. The obtained results quite clearly indicate that the elderly experience many effects of transport-related exclusion, which has an impact on the quality of their life. The communication exclusion limits their access to health care, which results in decreasing their health. Seniors experience exclusion due to difficult access to public transport, goods and services that affect their life quality. Research shows that seniors feel dependent on others. Restricting contacts with family and friends causes them to feel lonely.

REFERENCES:

 • Andersen, J., Bruto da Costa, A., Chigot, C., Duffy, K., Mancho, S., & Mernagh, M. (1994). The Contribution of Poverty 3 to the Understanding of Poverty, Exclusion and Integra­tion. In: Poverty 3: The Lessons of the Poverty 3 Programme). Lille: European Economic Interest Group, Animation and Research.
 • Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Banister, D. (1994). Equity and Acceptability Questions in Internalising the Social Costs of Transport. In: ECMT/OECD, Internalising the Social Costs of Transport (pp. 153–175). Paris: OECD.
 • Beyazit, E. (2011). Evaluating Social Justice in Transport: Lessons to Be Learned from the Capability Approach. Transport Reviews, 31(1), 117–134. DOI: 10.1080/01441647.2010.504900.
 • Black, J., & Conroy, M. (1977). Accessibility Measures and the Social Evaluation of Urban Structure. Environment and Planning A: Economy and Space, 9(9), 1012–1031. DOI: 10.1068/a091013.
 • Cass, N., Shove, E., & Urry, J. (2005). Social Exclusion, Mobility and Access. Sociological Review, 53(3), 539–555. DOI: 10.1111/j.1467-954X.2005.00565.x.
 • Dulak, M., & Jakubowski, B. (2018, April 17). Publiczny transport zbiorowy w Polsce. Studium upadku. Retrieved from: https://klubjagiellonski.pl/2018/04/17/publiczny-transport-zbi­orowy-w-polsce-studium-upadku/.
 • Elvy, J. (2014). Public Participation in Transport Planning amongst the Socially Excluded: An Analysis of 3rd Generation Local Transport Plans. Case Studies on Transport Policy, 2(2), 41–49. DOI: 10.1016/j.cstp.2014.06.004.
 • Eurostat (n.d.). Retrieved January 16, 2019 from: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsex­plained.
 • Farrington, J.H. (2007). The New Narrative of Accessibility: Its Potential Contribution to Discourses in (Transport) Geography. Journal of Transport Geography, 15(5), 319–330. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2006.11.007.
 • Galor, Z. (2012). O dialektyce wykluczenia i marginalizacji. In: Z. Galor, & B. Goryńska-Bittner (Eds.), Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń (pp. 28–37). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
 • Golinowska, S., & Broda-Wysocki, B. (2005). Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć. In: S. Golinowska, E. Tarkowska, & I. Topińska (Eds.), Ubóstwo i wyklu­czenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki (pp. 17–54). Warszawa: IPiSS.
 • Guzik R., Kołoś, A., Fiedeń, Ł., & Kocaj, A. (2021). Dostępność komunikacyjna i relacje prze­strzenne w województwie warmińsko-mazurskim. Kraków: Instytut Geografii i Gospo­darki Przestrzennej UJ.
 • Guzik, R., Zborowski, A., Kołoś, A., Micek, G., Gwosdz, K., Trzepacz, P., Chaberko, T., Kretowicz, P., Ciechowski, M., Dej, M., & Grad, N. (2010). Dostępność komunikacyjna oraz delimitacja obszarów funkcjonalnych. In: B. Domański, & A. Noworól, Małopol­skie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe (pp. 88–134). Kraków: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju.
 • Jasińska-Kania, A., & Łodziński, S. (2009). Wprowadzenie. Obszary i formy wykluczania etnicznego w Polsce. Koncepcje teoretyczne i badania empiryczne. In: A. Jasińska-Kania, & S. Łodziński (Eds.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy (pp. 7–38). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Komornicki, T., Bański, J., Śleszyński, P., Rosik, P., Świątek, D., Czapiewski, K., Bednarek-Szczepańska, M., Stępniak, M., Mazur, M., Wiśniewski, R., & Solon, B. (2010). Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Levitas, R. (1998). The Inclusive Society? Social Exclusion and New Labour. London: Macmillan.
 • Nowak, A. (2012). Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Pacione, M. (1989). Access to Urban Services – the Case of Secondary Schools in Glasgow. Scottish Geographical Magazine, 105(1), 12–18. DOI: 10.1080/00369228918736746.
 • Rosik, P., Pomianowski, W., Goliszek, S., Stępniak, M., Kowalczyk, K., Guzik, R., Kołoś, A., & Komornicki, T. (2017). Multimodalna dostępność transportem publicznym w Polsce. Prace Geograficzne, 258. Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Rosner, A., Stanny, M., & Komorowski, Ł. (2018). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika [Rural Development Monitoring. Stage III. Socio-Economic Structures, Their Spatial Diversification and Dynamics]. Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN [The European Fund for the Develop­ment of Polish Villages Foundation, the Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences].
 • Silver, H. (1995). Reconceptualizing Social Disadvantage: Three Paradigms of Social Exclu­sion. In: G. Rogers, Ch. Gore, & J.B. Figueiredo (Eds.), Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses (pp. 57–80). Geneva: International Institute for Labour Studies, International Labour Organization.
 • Szarfenberg, R. (2006). Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Retrieved from: http://www.owes.info.pl/biblioteka/wyklad_wykluczenie_spoleczne.pdf.
 • Trammer, K. (2012, March 29). Dostępność komunikacyjna i mobilność w polskich regionach. Infos, 6, 1–4.

social exclusion transport exclusion transport accessibility transport exclusion of seniors transport poverty

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart