National Identity of Poles in the Context of European Values

Author: Beata Mydłowska
Institution: Social and Medical University in Warsaw, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3235-1289
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 258-271
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.02.15
PDF: kie/136/kie13615.pdf

The article aims to refer to issues related to the understanding of national identity, assuming that the basic reference point for the theoretical analysis is the model of universally recognised European values. Attempting to concretise the concept of national identity and identify determinants affecting its shaping, reference was made to the problem of identifying Poles with European values. Since the problem of national identity was often the object of interest of researchers, especially during the intensification of integration processes in Europe and the impact of such phenomena as globalisation, migration or development of mass culture with a cosmopolitan character, there were observed increased anxieties of various nations encouraging underlining their own “separateness”, and also greater identification with the national community. The author does not treat this phenomenon as disturbing because, according to the latest trends related to the understanding of European identity, it can crystallise as the sum of the identity of European national countries.

REFERENCES:

 • Brzozowski, S. (1910). Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Księgar­nia Polska Bernarda Połonieckiego.
 • Ciećkowski, Z. (2000). Rozważania o patriotyzmie. Wojsko i wychowanie, 5, 90–93.
 • Delanty, G. (1999). Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gadamer, H.G. (1992). Dziedzictwo Europy. Spacja.
 • Golka, M. (2006). Czym bywa tożsamość? Człowiek i Społeczeństwo, 26, 9–23.
 • Grzegorek, T. (2000). Tożsamość a poczucie tożsamości. Próba uporządkowania problema­tyki. In M. Gałdowa (Ed.), Tożsamość człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel­lońskiego.
 • Kieniewicz, J. (1999). Rok 2010: jaka Polska, jacy Polacy? Przegląd Powszechny, 7–8.
 • Łastawski, K. (2006-2007). Historyczne i współczesne czynniki kształtowania polskiej tożsa­mości narodowej. Studia społeczno-polityczne, 3–4, 9–37.
 • Łastawski, K. (2009). Prointegracyjne cechy tożsamości kulturowej Europy. In Z. Doliwa-Klepacki (Ed.), Płaszczyzny integracji europejskiej. Temida 2.
 • Mazowiecki, T. (1997). Przemówienie na forum Rady Europy. In W. Kuczyński, & Z. Psota (Eds.), Tadeusz Mazowiecki. Polityk trudnych czasów. United Publishers Ltd. – Presspub­lica.
 • Mazurkiewicz, P. (2001). Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji. Instytut Politologii.
 • Nowak, E., & Nowak, M. (2011). Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie bezpieczeństwem. Difin.
 • Ossowski, S. (1989). Socjologiczne ujęcie pojęcia ojczyzny. In S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pałecki, K. (1999). O aksjologicznych zmianach w prawie. In L. Leszczyński (Ed.), Zmiany społeczne a zmiana w prawie. Aksjologia, Konstytucja, Integracja Europejska. UMCS.
 • Pawlak, J. (2000). Paula Ricoeura koncepcja tożsamości narracyjnej. In M. Gałdowa (Ed.), Tożsamość człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Piskor, S. (1988). O tożsamości polskiej. Wydawnictwo Literackie.
 • Podgórecki, J. (2009). Globalizacja tożsamość człowieka. In T. Kuczur, & A. Błachnio (Eds.), Globalizacja – Naród – Jednostka, zagadnienia tożsamości kulturowej (pp. 36–37). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Roeder, A. (2011). Does Mobility Matter for Attitudes to Europe? A Multi-level Analysis of Immigrants’ Attitudes to European Unification. Political Studies, 59(2), 458–471.
 • Schlesinger P.H. (1987). On national identity. Social Science Information, 2.
 • Simmel, G. (2009). Sociology: Inquiries to the construction of social form. Brill.
 • Smith, A.D. (1991). National identity. Penguin Books.
 • Szpociński, A. (2000). Tożsamość narodowa w perspektywie kulturalistycznej. In T. Kostyrko, & T. Zgołka (Eds.), Kultura wobec kręgów tożsamości. Wielkopolskie Towarzystwo Kul­turalne.
 • Szwed, R. (2003). Tożsamość a obcość kulturowa. Wydawnictwo KUL.
 • Wieruszewski, R. (2011). Aksjologiczne podstawy ochrony praw człowieka w świetle orzec­znictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przegląd Naukowy Disputatio, XII.
 • Witkowski, Z. (Ed.) (2005). Prawo konstytucyjne. C.H. Beck.
 • Wojtkowiak, S. (2005). Tendencje globalistyczne a sprawa zachowania polskiej integralności i tożsamości narodowej. Res Humana, 2–3, 30–35.
 • Żylińska, J. (1988). Jeszcze o polskości. Znak, 3, 91–114.
 • Public Opinion in the European Union. (2016). Standard Eurobarometer, 73(2). http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_vol2_en.pdf
 • Rotuska, P. (2011). A Pole or a European? – Polish national identity and European identity in the era of uniting Europe. Attempt to analyse dependencies. Analysis UniaEuropejska.org, 7[8]. http://uniaeuropejska.org/wp-content/uploads/2011/11
 • The Charter of Fundamental Rights of the European Union (2007). Official Journal of the Euro­pean Union, (C 303/01).
 • Traktat o Unii Europejskiej (2004). Traktat o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony. Dz.U.2004.90.864/30.
 • Unia Europejska. (2017). Deklaracja przywódców 27 państw członkowskich oraz Rady Europe­jskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
 • Wilkin, J. (Ed.) (2017). Czy deklarowana prounijność Polaków i Polek jest powierzchowna i płytka? Raport środowiska naukowego PAN. https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/zakorzenienie-polski-w-systemie-instytucjonalnym-i-wartosciach-ue/

patriotic attitudes international community European identity national identity European integration

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart