Iluzoryczność procesu inkluzji społecznej

Author: Grażyna Dryżałowska
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 91-107
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.06
PDF: kie/123/kie12306.pdf

Contrary to the huge involvement of various social groups, implementation of numerous aid programmes, social exclusion, discrimination, marginalisation are still present in various social groups all over the world, and various strategies of social inclusion, including administrative and legal tools for its practical implementation, prove to be ineffective. The aim of this article is to indicate mutual dependencies and conditions as well as social contexts determining the illusory nature of inclusion activities undertaken, first of all, in relation to people with disabilities, but also people excluded from reasons other than disability.

Wbrew ogromnemu zaangażowaniu różnych gremiów społecznych, realizowaniu licznych programów pomocowych wykluczenie społeczne, dyskryminacja, marginalizacja wciąż są udziałem różnych grup społecznych na całym świecie, a wykorzystywane, różnorodne strategie inkluzji społecznej, także administracyjnoprawne narzędzia, służące praktycznemu jej wdrażaniu, okazują się mało skuteczne. Celem tego artykułu uczyniono wskazanie wzajemnych zależności i uwarunkowań oraz społecznych kontekstów przesądzających o iluzoryczności podejmowanych działań inkluzyjnych, przede wszystkim w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, ale także osób wykluczonych z innych niż niepełnosprawność przyczyn.

REFERENCES:

 • Baraniewicz, D. (2009). Uwarunkowania akceptacji uczniów w klasie integracyjnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Barłóg, K. (1998). Adaptacja nauczycieli nauczania początkowego do pracy z dziećmi z odchyleniami od normy. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 • Bartnikowska, U., Żyta, A. (2007). Integracja szkolna we wspomnieniach dorosłych z niepełnosprawnością koncepcje a rzeczywistość. W: T. Żółkowska (red.), Pedagogika specjalna koncepcje i rzeczywistość. Konteksty pedagogiki specjalnej (s. 523-530). Szczecin: Wydawnictwo PRINT GROUP.
 • Broda-Wysocki, P. (2012). Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji. Warszawa: IPiSS.
 • Butkiewicz, A., Boguszyńska, I., i in. (2014). Sytuacja i możliwości aktywizacji Głuchych, Dobre Kadry. Wrocław: Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
 • Byra, S., Parchomiuk, M. (2011). Satysfakcja z pracy u osób niepełnosprawnych o różnym poziomie identyfikacji z zawodem Polityka Społeczna. T. 38. Warszawa: Institute of Labor and Social Studies.
 • Chrzanowska, I. (2006). Z badań nad efektami włączającego kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. W: Cz. Kosakowski, A. Krause, S. Przybyliński (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej 5. Pomiędzy teorią a praktyką. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Chrzanowska, I. (2002). Uczeń upośledzony umysłowo w szkole ogólnodostępnej. W: W. Dykcik, Cz. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy (s. 429-439): Olsztyn-Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Poznaniu.
 • Domagała-Zyśk, E. (2012). Wspieranie ucznia z chorobą przewlekłą w środowisku szkolnym.
 • Frieske, K. (2010) Zamienię porsche na gorsze: o biedzie, wykluczeniu i reintegracji społecznej. Polityka Społeczna, 10, s. 1-7.
 • Frieske, K.W. (1997). Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej. Pobrane z: http://www.ipsir.ew.edu.pl.
 • Gajdzica, Z. (2009). Kategorie opresyjne i nacechowane pozytywnie w deskrypcji sytuacji społecznej człowieka niepełnosprawnego. W: Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej (s. 41-52). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Garbat, M. (2014). Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w XX i XXI wieku. Niepełnosprawność Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, 2 (11), s. 130-154.
 • Gąciarz, B., Giermanowska, E. (red.). (2009). Zatrudniając niepełnosprawnych. Warszawa: ISP.
 • Gąciarz, B., Giermanowska, E., Sobiesiak, P. (2009). Postawy pracodawców a polityka integracji osób niepełnosprawnych. W: B. Gąciarz, E. Giermanowska (red.), Zatrudniając niepełnosprawnych (s. 9-22). Warszawa: ISP.
 • Golinowska, S. (2002), Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, Polityka Społeczna, 11-12, s. 3-14.
 • Grotowska-Leder, J. (2005). Ekskluzja społeczna aspekty teoretyczne i metodologiczne. W: J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza uwarunkowania kierunki działań (s. 25-45). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Jerg, J. (2013): Inkluzja społeczna zaczyna się w naszych głowach. Rozmawiał G. Birkenstock. Przekład i adaptacja: A. Pawlak. Pobrane z: http://www.dw.com/pl/profesor-jo-jerg-inkluzja-spo%C5%82eczna-zaczyna-si%C4%99-w-naszychg%C5%82owach/a-17089914.
 • Karpińska, O. (2005). Praca socjalna i marginalizacja w świetle wybranych koncepcji człowieka i idei człowieczeństwa. W: K. Marzec-Holka, Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej (s. 382-390). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 • Kołaczek, B. (2002), Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich postawy wobec pracy zawodowej. W: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, Raport IPiSS (s. 9-14). Warszawa: IPiSS.
 • Kotlarska-Michalska, A. (2005). Przyczyny i skutki marginalizacji w Polsce. W: K. Marzec-Holka (red.), Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej (s. 69-80). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 • Krause, A. (2010). Niepełnosprawność Inny w paradygmacie humanistycznym. Niepełnosprawność, 4, s. 111-121.
 • Krzychała, S. (2007). Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Leśniak-Berek, B. (2005). Marginalizacja młodzieży w społeczeństwie ludzi dorosłych. W: J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza uwarunkowania kierunki działań (s. 155-162).Toruń: Wydawnictwo Akapit.
 • Modrzewski, J. (2004). Socjalizacja i uczestnictwo społeczne: studium socjopedagogiczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Parys, K., Pilecki, J. (2005). Sytuacja społeczna uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych idee, postulaty, realia. W: C. Kosakowski, A. Krause (red.), Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Dyskursy pedagogiki specjalnej 4 (s. 213-220). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Sadowska, S. (2005). Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Sadowska, S. (2006). W stronę innego spojrzenia na szkołę jako miejsce edukacji i rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Potencjalne możliwości środowiskowe związane z typem szkoły. W: S. Sadowska (red.), Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki (s. 29-45). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Skorek, E. (2000). Stosunki koleżeńskie dzieci z zaburzeniami mowy i ich szkolne uwarunkowania. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
 • Słania, B. (2008). Marginalizacja i stygmatyzacja mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie społeczności romskiej w Polsce. W: K. Wódz, S. Pawlas-Czyż (red.), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego (s. 181-190). Toruń: Wydawnictwo Akapit.
 • Szumski, G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa: Wydawnictwo APS (współpraca: A. Firkowska-Mankiewicz).
 • Domagała-Zyśk, E. (red.). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym (s. 111-126). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Wiącek, G., Sękowski, A. (2007). Powodzenie w kształceniu integracyjnym a wybrane zmienne psychospołeczne weryfikacja modelu teoretycznego. Roczniki Psychologiczne, X, 2, s. 89-110.
 • Zamkowska, A. (2014). Pozycja społeczna dziecka słabo słyszącego w klasie integracyjnej i jej uwarunkowania. W: K. Bieńkowska, K. Wereszka (red.), Tradycja, teraźniejszość i perspektywy w polskiej surdopedagogice (s. 41-52). Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.
 • Żukowski, M. (2010). Unijna strategia integracji społecznej. Polityka Społeczna, 2, s. 2-7.
 • Żyta, A., Ćwirynkało, K. (2014). Relacje rówieśnicze uczniów z niepełnosprawnością w nauczaniu inkluzyjnym wybrane problemy. Problemy Wczesnej Edukacji, 4, 27, s. 88-98.

Discrimination social inclusion social exclusion dyskryminacja marginalisation illusion of inclusion processes wykluczenie społeczne marginalizacja inkluzja społeczna iluzoryczność procesów inkluzyjnych

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart