Dermatologiczna choroba przewlekła jako czynnik ryzyka wykluczenia społecznego

Author: Magdalena Wałachowska
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 263-282
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.16
PDF: kie/123/kie12316.pdf

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki jakości życia osób z przewlekłą chorobą dermatologiczną. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano pojęcie choroby przewlekłej, ze szczególnym uwzględnieniem choroby dermatologicznej jako kategorii piętna powodującego marginalizację oraz wykluczenie społeczne. Część druga dotyczy jakości życia osób z chorobą dermatologiczną na płaszczyznach: fizycznej, psychicznej oraz społecznej. W części trzeciej opisano trudności terapeutyczne i funkcjonalne, których doświadczają osoby cierpiące na wybrane schorzenia dermatologiczne: atopowe zapalenie skóry, łysienie plackowate oraz łuszczycę. Zakończenie jest próbą wskazania przykładów działań pomocowych podejmowanych przez sektor pozarządowy na rzecz osób chorujących dermatologicznie.

The aim of the article is to present the problem of quality of life of people with chronic dermatological disease. In the first part of the study, the concept of chronic disease was characterized, with particular emphasis on dermatological disease as a category of stigma, resulting in marginalization and social exclusion. The second part deals with the quality of life of people with dermatological disease at the physical, psychological and social levels. The third part describes the therapeutic and functional difficulties of people suffering from selected dermatological diseases: atopic dermatitis, alopecia areata and psoriasis. The ending is an attempt to show examples of assistance activities undertaken by the nongovernmental sector in favor of people suffering from dermatological diseases.

REFERENCES:

 • Adamiak, P., Charycka, B., Gumkowska, M. (2016). Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor. Pobrane z: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1912424.html.
 • Broda-Wysocki, P. (2012). Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Charycka, B. (2017). Organizacje pacjentów w Polsce. Struktura, aktywności, potrzeby. Raport z badań 2017. Warszawa: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej; Sto-warzyszenie Klon/Jawor. Pobrane z: http://www.ippez.pl/raporty/.
 • Chodkiewicz, J., Haduch, I., Hawro, T., Miniszewska, J., Sysa-Jędrzejowska, A., Zalewska--Janowska, A. (2008). Wsparcie społeczne a ogólny stan zdrowia psychicznego chorych na łuszczycę. Dermatologia Kliniczna, 10(1), s. 9-13.
 • Chomiczewska, D., Kieć-Świerczyńska, M., Kręcisz, B. (2010). Choroby alergiczne skóry. W: M. Kieć-Świerczyńska, C. Pałczyński (red.), Jak żyć i pracować z chorobą alergiczną? (s. 21-53). Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
 • Davidio, J.F., Major, B., Crocker, J. (2008). Piętno: wprowadzenie i zarys ogólny. W: T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull (red.), Społeczna psychologia piętna (s. 23-45). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dubisz, S. (red.). (2003). Uniwersalny Słownik Języka Polskiego. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dworak, A. (2010). Jakość życia dziecka z alergią. Uwarunkowania środowiska rodzin-nego. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Goffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wy-dawnictwo Psychologiczne.
 • Grzegorczyk, L. (1974). Epidemiologia chorób zawodowych skóry. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Janowski, K. (2007). Problematyka jakości życia w chorobach dermatologicznych. W: S. Steuden, W. Okła (red.), Jakość życia w chorobie (s. 49-62). Warszawa: Wy-dawnictwo KUL.
 • Korabel, H., Dudek, D., Jaworek, A., Wojas-Pelc, A. (2008). Psychodermatologia: psycho-logiczne i psychiatryczne aspekty w dermatologii. Przegląd Lekarski, 65(5), s. 244-248.
 • Kosmala, A., Jenerowicz, D., Adamski, Z. (2016). Opis przypadku łuszczycy pospolitej u sióstr - domniemana rola czynników genetycznych, zakaźnych oraz stresu w po-wstawaniu choroby. Dermatologia Praktyczna, 8(3), s. 53-58.
 • Levenson, J.L. (2008). Problemy psychiatryczne w dermatologii. Część 1. Atopowe za-palenie skóry i łuszczyca. Psychiatria po Dyplomie, 5(6), s. 77-80.
 • Levenson, J.L. (2008). Problemy psychiatryczne w dermatologii. Część 2. Łysienie placko-wate, pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy. Psychiatria po Dyplomie, 5(6), s. 81-83.
 • McLean, K.J., Tidman, M.J. (2013). Łysienie plackowate: problem głębszy niż skóra. Lekarz Rodzinny, 12, s. 828-832.
 • Michalewska, A., Zawirska, A., Kwapisz, R., Adamski, Z. (2006). Ocena wpływu łuszczycy na chorego i środowisko, w jakim żyje - badania wstępne. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 4, s. 273-276.
 • Miękoś-Zydek, B., Ryglewska-Cho, A., Lassota-Falczewska, M., Czyż, P., Kaszuba, A. (2006). Jakość życia pacjentów z łuszczycą. Postępy Dermatologii i Alergologii, 23(6), s. 273-177.
 • Nadworna, S. (2018). Łysienie plackowate. Życie pełne wyzwań. Książka powstała w in-teligentnym systemie wydawniczym Ridero.
 • Nowak, K., Pietras, J. (2013). Jakość życia po przeszczepie włosów na przykładzie pacjen-tów Kliniki AM - MED we Wrocławiu. Legnica: Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy.
 • Nowicka, D., Reich, A., Szepietowski, J. (2005). Psychologiczne aspekty androgenowego łysienia męskiego. Dermatologia Kliniczna, 7(1), s. 35-36.
 • Orłowski, M., Kursa-Orłowska, J., Adamski, Z. (2010). Budowa prawidłowej skóry. W: Z. Adamski, A. Kaszuba (red.), Dermatologia dla kosmetologów (s. 3-10). Wro-cław: Elsevier Urban & Partner.
 • Pietras, J., Bogowska, M. (2017). Trąd dawniej i dziś. Legnica: Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy.
 • Piotrowicz, M., Cianciara, D. (2013). Rola organizacji pozarządowych w życiu społecznym oraz systemie zdrowotnym. Przegląd Epidemiologiczny. 67(1), s. 151-155.
 • Piotrowicz, M., Cianciara, D. (2013). Stowarzyszenia i fundacje działające w obszarze ochrony zdrowia i ich znaczenie w systemie zdrowotnym w Polsce. Przegląd Epide-miologiczny, 67(1), s. 145-149.
 • Rapp, S.R., Feldman, S.R., Exum, M.L., Fleischer, A.B. Jr, Reboussin, D.M. (1999). Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases. Journal of the American Academy of Dermatology, 41, s. 401-407.
 • Rzepa, T. (2011). Choroby skóry jako niszczące piętno. W: T. Rzepa, J. Szepietowski, R. Żaba (red.), Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry (s. 13-14). Wrocław: Cornetis.
 • Samochocki, Z. (2009). Choroby alergiczne skóry. W: M. Błaszczyk-Kostanecka, H. Wol-ska (red.), Dermatologia w praktyce (s. 66-82). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Skopińska, S. (2011). Piękna skóra wyznacznikiem dobrego samopoczucia i akceptacji społecznej. W: T. Rzepa, J. Szepietowski, R. Żaba (red.), Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry (s. 30-34). Wrocław: Cornetis.
 • Sudnik, W., Żaba, R. (2011). Choroby włosów. W: T. Rzepa, J. Szepietowski, R. Żaba (red.), Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry (s. 136-150). Wrocław: Cornetis.
 • Sumiła, A., Cieślukowska, A.M., Pakalska-Korcala, A. (2009). Psychodermatozy u dzieci - opis przypadku. W: K. Janowski, J. Gierus (red.), Człowiek chory - aspekty biopsy-chospołeczne (s. 389-398). Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej w Lublinie.
 • Szepietowski, J., Pacan P., Reich A., Grzesiak M., (2012). Psychodermatologia. Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich.
 • Szymczak, M. (2018). Problem w głowie czy na głowie? Dowiedz się, z czym naprawdę walczysz! Warszawa: Staempfli Polska.
 • Śpiewak, R. (2012). Częstość występowania chorób skóry w losowej grupie dorosłych Polaków. Estetologia Medyczna i Kosmetologia, 2. Pobrane z: www.estetologia.pl/art/emk2012-010.pdf.
 • Tuszyńska-Bogucka, W. (2007). Funkcjonowanie systemu rodziny z dzieckiem przewlekle chorym dermatologicznie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Twardowski, A., (2008). Pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (s. 543-582). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Tyc-Zdrojewska, E., Trznadel-Grodzka, E., Kaszuba, A. (2011). Wpływ przewlekłych chorób skóry na jakość życia pacjentów. Dermatologia Kliniczna, 13(3), s. 155-160.
 • Winogrodzki, G.R. (2017). Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.
 • Wiśniewska, J., Różewicka-Czabańska, M., Stocka, A., Ossowska-Kreft, N., Retmański, S., Marchlewicz, M., Maleszka, R. (2016). Analiza stanu psychicznego pacjentów z łuszczycą plackowatą w odniesieniu do ciężkości choroby. Dermatologia Praktyczna, 8(1), s. 5-11.
 • Wolska, H. (2009). Łuszczyca i choroby z jej kręgu. W: M. Błaszczyk-Kostanecka, H. Wolska (red.), Dermatologia w praktyce (s. 126-137). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Wolska, H. (2009). Łuszczyca. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.World Health Organization (2014). Global status report on noncommunicable diseases 2014. WHO: Switzerland. Pobrane z: http://www.who.int/topics/chronic_diseases/en/.
 • Ziarko, M. (2014). Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

dermatological chronic disease dermatologiczna choroba przewlekła wykluczenie społeczne jakość życia social exclusion quality of life

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart