Psychologiczne uwarunkowania podejmowania edukacji domowej

Author: Małgorzata Rękosiewicz
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3950-0649
Author: Ewa Choina, Magdalena Chojnacka, Maria Hoffman, Maria Izbaner, Karolina Izydorczyk, Katarzyna Kluczyk, Julia Kulessa, Nicola Łazarów, Dominika Rusnak, Mercedes Sakrajda, Małgorzata Walkowiak, Mikołaj Wieczór, Dominika Żelichowska
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 86-103
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.01.05
PDF: kie/135/kie13505.pdf

Psychological determinants of homeschooling

The aim of the study was to analyze the psychological determinants of starting homeschooling by parents towards their school-age children. We analyzed the dependence of this decision on personality traits according to the Big Five, anxiety as a trait, hope trait and factors such as political and religious views or parents’ own school experiences. A comparative analysis has been made with parents whose children attend public primary schools. We used Hope for Success Questionnaire (Łaguna, Trzebiński & Zięba, 2005), State-Trait Anxiety Inventory (Wrześniewski, Sosnowski, Jaworowska & Fecenec, 2011), IPIP-BFM-20 Questionnaire (Topolewska, Skimina, Strus, Cieciuch & Rowiński, 2014), questions about homeschooling and demographics. Stronger hope for success, ability to find solutions, willpower, emotional stability and intellect, lower anxiety and conscientiousness were observed in parents undertaking homeschooling compared to parents of school children. A qualitative analysis was also conducted on the declaration of reasons for undertaking homeschooling. The article ends with recommendations for further empirical research.

Celem przeprowadzonego badania była analiza psychologicznych uwarunkowań podejmowania edukacji domowej (ED) przez rodziców wobec ich dzieci, znajdujących się w wieku szkolnym. Analizowano zależność podjęcia tej decyzji od cech osobowości wg Wielkiej Piątki, cechy lęku oraz nadziei na sukces i jej składowych, a także od takich czynników, jak światopogląd polityczny i religijny czy własne doświadczenia szkolne rodziców. Przeprowadzono analizę porównawczą z rodzicami, których dzieci uczęszczają do publicznych szkół podstawowych. Zastosowano Kwestionariusz Nadziei na Sukces (Łaguna, Trzebiński i Zięba, 2005), Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI (Wrześniewski, Sosnowski, Jaworowska i Fecenec, 2011), Kwestionariusz IPIP-BFM-20 (Topolewska, Skimina, Strus, Cieciuch i Rowiński, 2014), pytania dotyczące ED oraz metryczkę. Zaobserwowano silniejszą nadzieję na sukces, umiejętność znajdowania rozwiązań, siłę woli, stabilność emocjonalną i intelekt oraz niższy poziom lęku i sumienności u rodziców podejmujących się ED w porównaniu do rodziców dzieci szkolnych. Przeprowadzono także analizę jakościową dotyczącą deklaracji przyczyn podjęcia się ED. Artykuł zamykają rekomendacje dotyczące dalszych badań empirycznych.

REFERENCES:

 • Brabant, C., Dumond, M. (2017). Home Education in Canada. W: M. Gaither (red.), The Wiley Handbook of Home Education (s. 271-302). Chichester: John Wiley & Sons.
 • Collom, E. (2005). The ins and outs of homeschooling: The determinants of parental motivations and student achievement. Education and Urban Society, 37, s. 307–335. DOI: 10.1177/0013124504274190.
 • Guterman, O., & Neuman, A. (2018a). Who I am and what I think: The contribution of personality and socioeconomic traits to the attitudes of homeschooling parents toward the education system and homeschooling in Israel. Marriage & Family Review, 54, s. 85–104. DOI: 10.1080/01494929.2017.1347550.
 • Guterman, O., Neuman, A. (2017). Different reasons for one significant choice: Factors influencing homeschooling choice in Israel. International Review of Education, 63 (3), s. 303–318.
 • Guterman, O., Neuman, A. (2018b). Personality, socio-economic status and education: Factors that contribute to the degree of structure in homeschooling. Social psychology of education, 21, s. 75–90. DOI: 10.1007/s11218-017-9406-x.
 • http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BN79VL.
 • https://www.gov.pl/web/edukacja/rozpoczecie-nowego-roku-szkolnego-20192020.
 • Jackson, G.M. (2017). Common Themes in Australian and New Zealand Home Education Research. W: M. Gaither (red.), The Wiley Handbook of Home Education (s. 329–361). Chichester: John Wiley & Sons.
 • Łaguna, M., Trzebiński, J., Zięba, M. (2005). KNS – Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Lees, H.E., Nicholson, F. (2017). Home Education in United Kingdom. W: M. Gaither (red.), The Wiley Handbook of Home Education (s. 303–328). Chichester: John Wiley & Sons.
 • Leon, Y.M. (2014). What we know about homeschooling: A critical review of literature and studies on homeschooling. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 8, s. 41–49.
 • Redford, J., Battle, D., Bielick, S. (2016). Homeschooling in the United States: 2012 (NCES 2016-096). Washington, DC: National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education.
 • Romanowski, M.H. (2006). Revisiting the common myths about homeschooling. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 79, s. 125–129.
 • Rothermel, P. (2003) Can we classify motives for home education?. Evaluation & Research in Education, 17, s. 74–89. DOI: 10.1080/09500790308668293.
 • Spiegler, T. (2017). Parents’ motives for home education: The influence of methodological design and social context. International Electronic Journal of Elementary Education, 3, s. 57–70.
 • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20. Roczniki Psychologiczne, 17, s. 367–384.
 • Wrześniewski, K., Sosnowski, T., Jaworowska, A., Fecenec, D. (2011). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, STAI. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Wyatt, G. (2008). Family ties: Relationships, socialization, and home schooling. Lanham, MD: University Press of America.

edukacja domowa lęk nadzieja na sukces osobowość Wielka Piątka anxiety Big Five homeschooling personality trait hope

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart