Rola ojca w edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Author: Łucja Reczek-Zymróz
Institution: Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2487-7707
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 176-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.01.09
PDF: kie/135/kie13509.pdf

The role of father in early education

The present text deals with the role of contemporary father evolves in connection with cultural changes, globalisation, medialization and technological progress. Such a role involves participation and acceptance of the new model of activity. The family life is more threatened with family members lack of integration, conflict spouses, freedom in marriage and weakening emotional bond between family members. The article deals with an analysis of father s roles in early primary scool education. It elaborates consists of two parts-theoretical one and research results. An importatnt element of of the analysis is cooperation between fathers and teachers. Father /family as a smallest social unit and the basic educational environment can help and support children success. Many factors such as age, education, environment influence fathers s activity. The variety of the research conducted among 669 fathers of early school-age children. It was carried out in the years 2018–2020 in 2020 in Poland.

Niniejszy tekst dotyczy roli współczesnego ojca w edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Rola ta ulega przemianom w związku ze zmianami kulturowymi, globalizacją, medializacją, technicyzacją. Wymaga od ojców zaangażowania oraz przyjęcia nowego modelu aktywności, w szczególności kiedy życiu wspólnoty rodzinnej coraz bardziej zagraża brak poczucia integracji, konfliktowość małżeńska, podkreślanie wolności w małżeństwie, osłabienie więzi emocjonalnych. W tekście artykułu dokonano analizy zmian, jakie nastąpiły we współczesnych rolach ojców w zakresie ich zaangażowania w proces kształcenia i wychowania. Opracowanie składa się z części teoretycznej i analizy uzyskanych wyników badań. Ważnym zagadnieniem jest współpraca ojca/rodziny ze szkołą, ponieważ stanowi ona podstawowe środowisko wychowawcze dziecka, stanowiące o jego sukcesie edukacyjnym. Wiele zmiennych, jak wskazują uzyskane wyniki badań, decyduje o aktywności ojców; są to wiek, wykształcenie, środowisko terytorialne. W przeprowadzonych badaniach wzięło udział ogółem 669 ojców dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Badania przeprowadzono w latach 2018–2020 w Polsce.

REFERENCES:

 • Apanel, D. (2010). Rola ojca w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym – zarys problematyki. W: E. Głowacka-Sobiech, J. Gulczyńska (red.), Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej tom II (s. 175–181). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Bieńko, M. (2008). Model ojcostwa w prywatnym i publicznym kontrakcie społecznym. W: A. Kwak (red.), Rodzicielstwo miedzy domem, prawem, służbami społecznymi. (s. 66–68). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Braun-Gałkowska, M. (2008). Psychologia domowa. Lublin: Wyd. WAM.
 • Gębka, M. (2006). Trzy pytania o kryzys ojcostwa. W: A. Michalska (red.), Obrazy życia rodziny z perspektywy interdyscyplinarnej (s. 117–137). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Jankowska, M.W. (2004). Ojciec, ojcostwo i rola ojca w wychowaniu. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku (s. 804–807). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Minczakiewicz, E., Grzyb E., Gajewski E. (2003). Dziecko ryzyka a wychowanie. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Petri, H. (2012). Dramat braku ojca. Poznań: Wydawnictwo Flos Carmeli.
 • Pulikowski, J. (2002). Warto być ojcem. Poznań: Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima.
 • Pospiszyl, K. (2007). Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Sosnowski, T. (2011). Ojciec we współczesnej rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Szczepska-Pustkowska, M. (2009). Kategorie dziecka i dzieciństwa w nowożytnej myśli pedagogicznej. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna (s. 80–119). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Tanaś, V., Welskop W. (2018). Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
 • Walczak, B. (2000). Ojciec w języku polskim. W: S. Jabłoński (red.), Ojciec… (s. 48–51). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Wojciechowska-Charlak, B. (2002). Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. W: B. Wojciechowska-Charlak (red.), Środowiska opiekuńczo-wychowawcze. Kielce: Wydawnictwo Uczelniane WŚ.
 • Wróblewska-Skrzek, J. (2017). Nowe ojcostwo czy kryzys ojcostwa? Przemiany roli mężczyzny w rodzinie. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 18 (1), s. 33–40.

child father fatherhood early school age children

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart