Liberalna czy nieliberalna? Percepcja izraelskiej demokracji przez Unię Europejską

Author: Jakub Katulski
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4787-172X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 219-235
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.01.11
PDF: kie/135/kie13511.pdf

Liberal or illiberal? Perception of Israeli democracy in the European Union

Liberal democracy perspective dominates the perception of actors and partners in the foreign relations of European Union. This stems from the declared fundamental values of the Union: respect for human dignity and human rights, freedom, democracy, equality and the rule of law. This also influences the judgment of Israel, who connected to the EU with cooperation but also criticised for its attitude towards the Israeli-Palestinian conflict. Liberal democracies not only allow their citizens to exercise their right to vote but also guarantee a degree of protection from the state to all political life participants, maintain plurality, respect religious, ethnic and other minorities. Israel presents itself as a liberal democracy, therefore it seems important to verify if this view is shared by the European Union. The Union, member states and politicians in their documents or during the debates judge such aspects of Israeli politics as the occupation of West Bank, Golan Heights and East Jerusalem, settlements in the occupied territories, policies towards minorities, non-government organizations, oftentimes taking a critical stance towards Israeli actions. This may indicate that, despite Israel being a close political and economical partner, it still does not comply with the fundamental values and leaves something to be desired.

Perspektywa demokracji liberalnej ma dominujący wpływ na unijną percepcję zewnętrznych aktorów i partnerów w stosunkach międzynarodowych. Wynika to z deklarowanych przez Unię Europejską podstawowych wartości: godności człowieka, wolności, demokracji, równości, praworządności i poszanowania dla praw człowieka. Według tej samej perspektywy oceniany jest Izrael, który z Unią połączony jest współpracą, ale też krytykowany w kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Demokracje liberalnie nie tylko pozwalają obywatelom na wyrażenie własnej woli politycznej w akcie wyborczym, ale także zapewniają uczestnikom życia politycznego ochronę przed państwem, dbają o pluralizm polityczny czy szanują mniejszości religijne, etniczne i inne. Izrael prezentuje się jako demokrację liberalną, zasadne więc wydaje się sprawdzenie, czy podobnie widzi go Unia Europejska. Unia, państwa członkowskie i politycy w swoich dokumentach czy podczas debat oceniają takie aspekty izraelskiej polityki jak okupacja Zachodniego Brzegu, Wzgórz Golan i Jerozolimy Wschodniej, osadnictwo na terytoriach okupowanych, politykę wobec mniejszości etnicznych, organizacji pozarządowych, często przedstawiając krytyczne stanowisko wobec izraelskich działań. Świadczyć to może o tym, że choć Izrael pozostaje bliskim Unii Europejskiej partnerem gospodarczo-politycznym to wciąż pozostawia wiele do życzenia i odstaje od jej podstawowych wartości.

REFERENCES:

European Union perception Israel illiberal democracy Israeli-Palestinian conflict Izrael Unia Europejska demokracja liberalna konflikt izraelsko-palestyński percepcja

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart