Attitudes of Teachers from Mainstream Schools to Education Including Children with Disabilities

Author: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Institution: University of Białystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5595-8249
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 109-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.04.07
PDF: kie/126/kie12607.pdf

The article presents a study whose aim was to learn the attitudes of teachers of upper elementary grades from mainstream schools to education including students with disabilities. It was also an attempt to learn their opinions on the chances and limitations of implementing inclusive assumptions in educational practice as well as their needs and expected support in the performance of professional tasks related to teaching students with disabilities. The study involved 145 teachers of grades 4-8 of elementary schools. The following research tools were used: The Scale of Teachers’ Attitudes to Inclusive Education, developed on the basis of the Survey of Attitudes Toward the Inclusion of Students with Special Needs by M.A. Winzer (Polish adaptation by W. Pilecka & J. Kossewska), and a survey questionnaire for teachers. The obtained results show that many teachers approach skeptically the new solutions in education for students with disabilities. Their ambiguous or negative attitude to inclusive education corresponds to the sense of lack of proper preparation to teaching students with disabilities and a critical assessment of the state of readiness of mainstream schools (both in formal and social/mental terms) to the implementation of educational inclusion assumptions.

REFERENCES:

 • Al-Khamisy, D. (2013). Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Barłóg, K. (2008). Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w rożnych formach edukacji wczesnoszkolnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Buchnat, M. (2014). Kompetencje i oczekiwania nauczyciela do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikat z badań. Studia Edukacyjne, 31, pp. 177-193.
 • Chrzanowska, I. (2010). Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Chrzanowska, I. (2018). Edukacja włączająca - wyzwanie dla kompetencji pedagogów specjalnych. Studia Edukacyjne, 48, pp. 23-32.
 • Dycht, M. (2017). Edukacja włączająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce. In: M. Dycht (Ed.), Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Materiały dydaktyczne (pp. 9-14). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • European Agency for Development in Special Needs Education (2011). Teacher Education for Inclusion Across Europe - Challenges and Opportunities. Retrieved from: https://www.european-agency.org/resources/publications/teacher-education-inclusion-acrosseurope-challenges-and-opportunities [access date: 10.09.2019].
 • European Agency for Development in Special Needs Education (2012). Teacher Education for Inclusion. Profile of Inclusive Teachers. Retrieved from: https://www.european-agency.org/sites/default/files/Profile-of-Inclusive-Teachers.pdf [access date: 29.05.2019].
 • European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2014). Five Key Messages for Inclusive Education. Putting Theory into Practice. Odense, Denmark: European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Retrieved from: https://www.europeanagency.org/sites/default/files/Five%20Key%20Messages%20for%20Inclusive%20Education.pdf [access date: 29.05.2019].
 • Gajdzica, Z. (2011). Opinie nauczycieli szkół ogólnodostępnych na temat edukacji włączającej uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym w kontekście toczącej się reformy kształcenia specjalnego. In: Z. Gajdzica (Ed.), Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej (pp. 56-82). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas” WSH.
 • Głodkowska, J. (2008). Różnice nie muszą dzielić - uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej. Rozważania teoretyczne. Program w ramach inicjatywy Wspólnotowej dla Polski EQUAL: PRR - „Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca - system zintegrowany” w Działaniu 2 oraz PRR - PEKiN w Działaniu 3. Warszawa: Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym.
 • Hughes, J. (2006). Inclusive Education for Individuals with Down Syndrome. Down Syndrome News and Update, 6(1), pp. 1-3. DOI: 10.3104/practice.370.
 • Jachimczak, B. (2018). Kształcenie nauczycieli dla edukacji włączającej. Studia Edukacyjne, 48, pp. 33-43.
 • Jachimczak, B. (2019). Nauczyciel w edukacji włączającej. In: I. Chrzanowska, & G. Szumski (Eds.), Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole (pp. 138-159). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Janiszewska-Nieścioruk, Z., & Zaorska, M. (2014). Prowłączające zmiany w systemie polskiej edukacji - nowe możliwości, ograniczenia i wyzwania. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 4, pp. 9-28. DOI: 10.14746/ikps.2014.4.01.
 • Jurewicz, M. (2013). Diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci - nowe perspektywy i ponadczasowe dylematy. Roczniki Pedagogiczne, 5(2), pp. 117-132.
 • Kossewska, J. (2000). Uwarunkowania postaw. Nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Lebeer, J., Gracio, L., Sart, Z.H., Schraepen, B., Babur, N., Van den Eynde, R., Stoffels, L., & Gogacz, A. (Eds.) (2013). Profilaktyczne podejście w edukacji włączającej. Działania nauczycieli szkół podstawowych różnicujące pracę w klasie. Przewodnik zawodowy. Wersja polska. Beşiktaş/Istambuł: Wydawnictwo Boğaziçi University.
 • Leśniewska, K., & Puchała, E. (2011). Organizacja procesu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Retrieved from: https://www.pppwalcz.com/pliki/pdf_02.pdf [access date: 28.01.2019].
 • Leśniewska, K., Puchała, E., & Zaremba, L. (2011). Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Marin, E. (2014). Are Today’s General Education Teachers Prepared to Face Inclusion in the Classroom? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 142, pp. 702-707. DOI: 10.1016/ j.sbspro.2014.07.601.
 • Ross-Hill, R. (2009). Teacher Attitude Towards Inclusion Practices and Special Needs Students. Journal of Research in Special Educational Needs, 9(3), pp. 188-198. DOI: 10.1111/ j.1471-3802.2009.01135.x.
 • Sadowska, S. (2016). Kształcenie integracyjne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - krytyczny bilans pierwszych strukturalnych zmian w systemie edukacji. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2(23), pp. 125-144. DOI: 10.12775/PBE.2016.076.
 • Skibska, J. (2016). Edukacja włączająca w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: analiza segmentacyjna. Doniesienia z badań. In: M. Bełza-Gajdzica, & Z. Gajdzica (Eds.), Inkluzja edukacyjna: idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej (pp. 161-174). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Skotnicka, B. (2016). Wsparcie społeczne nauczycieli edukacji inkluzyjnej. In: M. BełzaGajdzica, & Z. Gajdzica (Eds.), Inkluzja edukacyjna: idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej (pp. 175-187). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Skotnicka, B. (2017). Szkoła inkluzyjna jako organizacja ucząca się. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, 25, pp. 75-85. Sochańska-Kawiecka, M., Makowska-Belta, E., Milczarek, D., Morysińska, A., & Zielińska,
 • D.A. (2015). Włączający system edukacji i rynku pracy - rekomendacje dla polityki publicznej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Szumski, G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Szumski, G. (2013). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo APS i Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Uberman, M., & Mach, A. (2016). Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole ogólnodostępnej w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35(3), pp. 165-185. DOI: 10.17951/lrp.2016.35.3.165.
 • Zamkowska, A. (2009). Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 • Zamkowska, A. (2011). Bariery i uwarunkowania edukacji włączającej. In: Z. Gajdzica (Ed.), Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej (pp. 24-33). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas” WSH.

students with disabilities teachers attitude inclusive education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart