Problem wielokulturowości i kryzysu migracyjnego we współczesnym kinie europejskim

Author: Ewelina Konieczna
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8042-3956
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 26-37
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.02
PDF: kie/127/kie12702.pdf

The purpose of the reflections in the article is an attempt to find an answer to the question of whether and how films speaking about the topic of multiculturalism could serve intercultural education and communication, upbringing towards tolerance, preventing racism, prejudice, and negative stereotypes. More and more often, modern cinema audience experiences multiculturalism and is encouraged to reflection about mutual acceptance and tolerance of cultural diversity. Presenting in films ethnical and racial minorities is connected with reflection on migratory movements and the issues of multicultural societies. According to the adopted assumption, films on this subject can support the process of communication and intercultural education.

Celem rozważań zawartych w artykule jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy i jak filmy poruszające problematykę wielokulturowości mogą służyć edukacji i komunikacji międzykulturowej, wychowaniu ku tolerancji, zapobieganiu rasizmowi, uprzedzeniom i negatywnym stereotypom? Współczesne kino coraz częściej konfrontuje widza z ideą wielokulturowości oraz skłania do namysłu nad wzajemną akceptacją i tolerancją kulturowego zróżnicowania. Ukazywanie mniejszości etnicznych i rasowych w filmach łączy się z refleksją nad ruchami migracyjnymi oraz problemami wielokulturowych społeczeństw. Zgodnie z przyjętym założeniem filmy o tej tematyce mogą wspomagać proces komunikacji i edukacji międzykulturowej.

REFERENCES:

  • Bauman, Z. (2016). Obcy u naszych drzwi. Warszawa: PWN.
  • Dąbrowa, E. (2010). Kryzys edukacji międzykulturowej w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo (na przykładzie wybranych krajów). W: D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska (red.), Studia nad wielokulturowością (s. 199-212). Kraków: Księgarnia Akademicka, Uniwersytet Jagielloński.
  • Golka, M. (2010). Imiona wielokulturowości. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.
  • Mamzer, H. (2002). Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
  • Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
  • Nowicka, E. (2010). Czy możliwe jest społeczeństwo wielokulturowe? Doświadczenia
  • antropologa. W: D. Pietrzyk-Revees, M. Kułakowska, (red.), Studia nad wielokulturowością. (s. 323-352). Kraków: Księgarnia Akademicka, Uniwersytet Jagielloński.
  • Loska, K. (2016). Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego kina. Kraków: Universitas.
  • Shoahat, E., Stam, R. (1994). Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media. New York: Routledge.

film wielokulturowość migracje edukacja międzykulturowa multiculturalism migration intercultural education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart