Edukacja i inne procesy wspierające kształtowanie kompetencji międzykulturowych - ujęcie teoretyczne i praktyczne

Author: Joanna Sacharczuk
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6031-1167
Author: Alina Szwarc
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3075-5872
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 91-109
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.06
PDF: kie/127/kie12706.pdf

In this article, through the prism of broadly understood education, we attempt to analyze one of the extremely important and needed contemporary issues, which are intercultural competences. We assume that in the process of shaping them, in addition to content selection, methods of education are also very important. The above thesis is supported by the example of the „Kochana nasza klaso” project implemented by Dariusz SzadaBorzyszkowski at the prison in Bialystok. Such activities can constitute an interesting offer addressed to participants of intercultural activities, based on education, involving in educational and socialization elements. They are also extremely effective in social rehabilitation activities.

W niniejszym artykule, przez pryzmat szeroko rozumianej edukacji, podejmujemy próbę analizy jednego z niezwykle istotnych i potrzebnych współczesności zagadnień, jakimi są kompetencje międzykulturowe. Zakładamy, że w procesie ich kształtowania, poza doborem realizowanych treści, niezwykle istotne są same metody pracy. Powyższą tezę popieramy przykładem projektu „Kochana nasza klaso” realizowanego przez Dariusza Szada-Borzyszkowskiego w Zakładzie Karnym w Białymstoku. Takie działania mogą stanowić interesującą ofertę skierowaną do uczestników przedsięwzięć międzykulturowych opierających się na edukacji, angażujących w elementy wychowawcze i socjalizacyjne. Są też niezwykle skuteczne w działalności resocjalizacyjnej.

REFERENCES:

 • Bałandynowicz, A. (2015). Kuratela probacyjna systemem zintegrowanych oddziaływań osobowych. środowiskowych i kulturowo-cywilizacyjnych wobec osób naruszających ład społeczny. W: K. Sawicki, R. Ćwikowski, A. Chańko (red.), Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji. Białystok: Alter Studio.
 • Bałandynowicz, A. (2017). Wykluczenie społeczne - słowo jako symbol określające naturę człowieczeństwa. Resocjalizacja Polska, 14.
 • Bartz, A. (1997). Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
 • Bednarski, J. (1987). Enkulturacja. W: Z. Staszczak (red), Słownik etnologiczny. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bem, M. (2017). Modele kompetencji międzykulturowych. W: K.M. Błeszyńska (red.), Edukacja międzykulturowa jako czynnik rozwoju kultury pokoju. Gdańsk: Katedra.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (1995). Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Denek, K. (2004). Społeczeństwo informacyjne a edukacja. Studia Edukacyjne, 6.
 • Florczykiewicz, J. (2011). Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Gajek, K. (2011). Kompetencje międzykulturowe jako element kultury współczesnej organizacji - dylematy teorii i praktyki. Problemy Zarządzania, 2(32).
 • Kamiński, A. (1975). Pedagogika społeczna dla potrzeb pracowników socjalnych. Warszawa: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Warszawie.
 • Kawula, S. (1997). Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo wychowawcza. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W, Janke (red.), Pedagogika rodziny. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kieszkowska, A. (2015). Projektowanie oddziaływań wspierających w inkluzyjno-katalaktycznym modelu w procesie reintegracji społecznej. W: K. Sawicki, R. Ćwikowski, A. Chańko (red.), Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji. Białystok: Alter Studio.
 • Konopczyński, M. (2009). Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa: PWN.
 • Konopczyński, M. (2015). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kwieciński, Z. (2018). Edukacja wobec blokad systemu kulturowego. Edukacja Międzykulturowa, 2.
 • Lewowicki, T. (1994). Przemiany oświaty. Warszawa: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Łobocki, M. (2004). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Impuls.
 • Mamzer, H. (2018). Intercultural communication skills development as a basic requirement in the multicultural world. Edukacja Międzykulturowa, 2.
 • Mazur, B. (2012). Kompetencje międzykulturowe w opinii podlaskich menadżerów. Współczesne Zarządzanie, 1.
 • Morbitzer, J. (2018). W poszukiwaniu nowych (meta)modeli edukacji XXI wieku. Studia Edukacyjne, 50.
 • Nikitorowicz, J. (2002). Edukacja kreująca tożsamość rozproszoną - międzykulturową W: Z. Gawlińska, S. Scisowicz (red.), Pedagogika wobec aktualnych problemów społecznych. Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.
 • Pytka, L. (2008). Różne ujęcia resocjalizacji. W: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja. Warszawa: PWN.
 • Radlińska, H. (1961). Pedagogika społeczna. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.
 • Rogalska-Marasińska, A. (2017). Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rosiński, D. (2003). Nauczyciel wobec zaburzeń procesu socjalizacji u uczniów. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Sacharczuk, J., Gromadzka, K. (2014). Teatr w resocjalizacji na przykładzie działań podejmowanych w białostockim środowisku więziennym W: K. Sawicki, K. Konaszewski (red.), Środowiskowy wymiar niedostosowania. Teorie - badania - praktyka. Białystok: Agencja Wydawnicza Ekopress.
 • Skorny, Z. (1987). Proces socjalizacji dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Suchodolski, B. (1968). Wychowanie dla przyszłości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Suchodolski, B. (1987). Wychowanie i strategia życia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Szczepański, J. (1993). Środowisko wychowawcze. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa: Fundacja „Innowacja”.
 • Wilczyńska, W., Mackiewicz, M., Krajka, J. (2019). Komunikacja interkulturowa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Wiśniewski, R. (2016). Transgresja kompetencji międzykulturowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Znaniecki, F. (1992). Nauki o kulturze: narodziny i rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

edukacja wychowanie socjalizacja resocjalizacja kompetencje międzykulturowe Education upbringing socialization social rehabilitation intercultural competences

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart