Stereotyp mężczyzny jako ofiary przemocy - percepcja studentów

Author: Justyna Pikus
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0159-3031
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 195-208
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.12
PDF: kie/127/kie12712.pdf

Changes occurring in the modern world have a significant impact on the perception of a number of social phenomena that are studied by social pedagogy. One of them is violence in partnerships, which is associated with the stereotype of a man as the main perpetrator of violence. Stereotypes functioning in the consciousness of our community are often inconsistent with reality. Most people, however, have the conviction that they are true and unchangeable. This conviction led to the sole identification of the woman with the victim and the man with the perpetrator of violence. Most people are unaware of the existence of battered husband syndrome. The aim of the article is to analyze the phenomenon of female violence against men in the perception of academic youth. Research analyzes presented in the article focus on the assumption of changing the stereotype of man as the perpetrators of violence.

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie mają znaczący wpływ na postrzeganie szeregu zjawisk społecznych, które bada pedagogika społeczna. Jednym z nich jest przemoc w związkach partnerskich, z którym związany jest stereotyp mężczyzny jako głównego sprawcy przemocy. Funkcjonujące w świadomości naszej społeczności stereotypy są często niezgodne z rzeczywistością. Większość ludzi jednak posiada przeświadczenie, że są one prawdziwe i niezmienne. Owe przekonanie doprowadziło do wyłącznej identyfikacji kobiety z ofiarą, a mężczyzny ze sprawcą przemocy. Większość społeczeństwa nie ma świadomości występowania syndromu maltretowanego męża. Celem artykułu jest analiza zjawiska przemocy kobiet wobec mężczyzn w percepcji młodzieży akademickiej. Analizy badań zaprezentowane w artykule koncentrują się na założeniu zmiany stereotypu mężczyzny jako sprawcy przemocy.

REFERENCES:

 • Aronson, E., Wilson, T.D., Akert R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Cabalski, M. (2014). Przemoc stosowana przez kobiety. Kraków: Impuls.
 • Jaszczak-Kuźmińska, D., Michalska, K. (2009). Zrozumieć przemoc w rodzinie. Poradnik dla osób doznających przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.
 • Szewczuk, W. (1998). Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Wojciszke, B. (1991). Procesy oceniania ludzi. Poznań: Wydawnictwo Nakom.
 • Steinmetz, S.K. (1977). The Cycle of Violence: Assertive, Aggresive and Abusive
 • Family Interaction. New York: Praeger.
 • Bodzon, P. (2013). Mężczyzna - ofiara kobiecej przemocy. Kwartalnik Naukowy FIDES ET RATIO, 2(14).
 • Denise, A., Hines, E., Douglas, M. (2011). Symptomps of posttaumatic stress disorder in men who sustain intimate partner violence: A study of help seeking and community samples. Psychology of Men and Masculinity, 12(27).
 • Grygorczuk, A., Dzierżanowski, K., Kiluk, T. (2009). Mechanizmy psychologiczne występujące w relacji ofiara - sprawca przemocy, 6(2). Pobrane z: https://journals.viamedica. pl/psychiatria/article/view/29133/23898.
 • Makara-Studzińska, M., Madej, A. (2015). Przemoc wobec mężczyzn. Hygeia Public Health, 50(4). Pobrane z: http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2015/hyg-2015-4-581.pdf.
 • Mielnik, S. (2010). Mężczyzna jako ofiara przemocy domowej. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich, „Przeciw przemocy domowej. Ręce są do przytulania”. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, 3. Pobrane z: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/ files/Konferencja%20Rzecznika%20Praw%20Obywatelskich%20%E2%80%9Eprzytulania%E2%80%9D%20zorganizowana%2022%20lutego%202010%20r.pdf.
 • Przemoc i konflikty w domu. (2019). CBOS, 48/2019. Pobrane z: https://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2019/K_048_19.PDF.
 • System rejestracji statystycznej Komendy Głównej Policji. Pobrane z: http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,dok.html.

przemoc młodzież akademicka ofiara sprawca stereotyp syndrom maltretowanego męża academic youth violence perpetrator stereotype battered husband syndrome

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart