Majsterkowanie (z) bricolage. Rekonstrukcja wybranych założeń filozoficzno‑metodologicznych koncepcji Joe L. Kincheloe

Author: Justyna Spychalska-Stasiak
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7870-7469
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 17-37
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.03.02
PDF: kie/137/kie13702.pdf

Tinkering (with) bricolage. Reconstruction of selected philosophical and methodological assumptions of Joe L. Kincheloe’s concept

The bricolage as philosophical inquiry is a critical-constructivist research perspective proposed by Joe L. Kincheloe. It’s practical implementation assumes the use of various philosophical tools to help clarify the process of inquiry and provide insight into the assumptions on which it conceptually rests (Kincheloe, 2008). The considerations undertaken in this article are aimed at the characteristic of the philosophical and methodological assumptions that co-create it. Their reflective reception determines the possibility of a reliable use of the bricolage in the practice of academic research. The undertaken reconstruction was directed by the following research question: What epistemological – ontological – methodological preconditions make up the practice of research using the bricolage, in line with Kincheloe’s concept? Its material basis was the collection of books and articles listed in the bibliography. A detailed, though certainly not exhaustive answer to the research problem posed is presented in three thematically separated parts of the article. In chapters one and two, I describe the epistemology and ontology of complexity. In chapter three, I draw attention to an active view of research methodology. The contents presented in the article, although thematically arranged, intertwine, leading to the representation of selected aspects of the bricolage.

Bricolage jako dociekanie filozoficzne to krytyczno-konstruktywistyczna perspektywa badawcza zaproponowana przez Joe L. Kincheloe. Jej praktyczna implementacja opiera się na wykorzystywaniu różnych narzędzi filozoficznych w celu wyjaśnienia procesu dociekania i zapewniania wglądu w założenia, na których opiera się on koncepcyjnie (Kincheloe, 2008). Rozważania podejmowane w tym artykule zmierzają do charakterystyki współtworzących bricolage przedzałożeń filozoficzno-metodologicznych. Ich refleksyjna recepcja warunkuje bowiem możliwość rzetelnego wykorzystywania tej perspektywy w praktyce badań naukowych. Dokonaną rekonstrukcją kierowało następujące pytanie badawcze: Jakie przedzałożenia epistemologiczno-ontologiczno-metodologiczne składają się na praktykę badań wykorzystujących bricolage, zgodnie z koncepcją Kincheloe? Materialną podstawę rozważań wyznacza zbiór zestawionych w bibliografii książek oraz artykułów. Szczegółową, choć z całą pewnością niewyczerpującą odpowiedź na postawiony problem badawczy przedstawiam w trzech tematycznie wydzielonych częściach artykułu. W rozdziałach pierwszym oraz drugim dokonuję charakterystyki epistemologii i ontologii złożoności. W rozdziale trzecim zwracam z uwagę na aktywną wizję metodologii. Zaprezentowane w artykule treści, choć tematycznie uporządkowane, przenikają się wzajemnie, prowadząc do reprezentacji wybranych aspektów bricolage.

REFERENCES:

 • Berry, K.S. (2004). Structure of Bricolage and Complexity. W: J.L. Kincheloe, K.S. Berry, Rigour and Complexity in Educational Research. Conceptualizing the Bricolage (s. 103–127). Berkshire: Open University Press.
 • Burszta, W.J., Kempny, M. (2002). Strukturalizm. W: Z. Bokszański, K. Gorlach, T. Krauze, W. Kwaśniewicz, E. Mokrzycki, J. Mucha, A. Piotrowski, T. Sozański, A. Sułek, J. Szmatka, W. Wincławski (red.), Encyklopedia socjologii (s. 127–132). Warszawa: Oficyna Naukowa, t. 4.
 • Bush, A., Silk, M. (2010). Towards an Evolving Critical Consciousness in Coaching Research. The Physical Pedagogic Bricolage. International Journal of Sports Science & Coaching, 5(4), 551–565.
 • Campbell-Hunt, C. (2007). Complexity in Practice. Human Relations, 60(5), 793–823. DOI: 10.1177/0018726707079202.
 • Creswell, J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: WUJ.
 • Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2018). Research Methods in Education. London and New York: Routledge.
 • Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (2009). Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych. W: N.S. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (s. 19–62). Warszawa: WN PWN.
 • Dobbert, M.L. (1990). Discussion on Methodology. W: E.G. Guba (red.), The Paradigm Dialog (s. 286–290). California: Sage.
 • Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: WN PWN.
 • Gear, C., Eppel, E., Koziol-Mclain, J. (2018). Advancing Complexity Theory as a Qualitative Research Methodology. International Journal of Qualitative Methods, 17, 1–10. DOI: 10.1177/1609406918782557.
 • Guba, E.G., Lincoln, I.S. (2009). Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności. W: N.S. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (s. 281–315).Warszawa: WN PWN.
 • Hammersley, M. (1999). Not Bricolage but Boatbuilding. Exploring Two Metaphors for Thinking about Ethnography. Journal of Contemporary Ethnography, 28(5), 574–585. DOI: doi.org/10.1177/089124199129023569.
 • Johnson, Ch. (2012). Bricoleur and Bricolage. From Metaphor to Universal Concept. Paragraph, 35(3), 355–371. DOI: 10.3366/para.2012.0064.
 • Kawecki, I. (2006). „Bricolage” w metodologii jakościowych badań edukacyjnych. Prace Naukowe AJD, Pedagogika, 15, 53–62.
 • Kincheloe, J.L. (2004a). Introduction: The Power of the Bricolage: Expanding Research Methods. W: J.L. Kincheloe, K.S. Berry, Rigour and Complexity in Educational Research. Conceptualizing the Bricolage (s. 1–22). Berkshire: Open University Press.
 • Kincheloe, J.L. (2004b). Redefining Rigour and Complexity in Research. W: J.L. Kincheloe, K.S. Berry, Rigour and Complexity in Educational Research. Conceptualizing the Bricolage (s. 23–49). Berkshire: Open University Press.
 • Kincheloe, J.L. (2004c). Questions of Disciplinarity/Interdisciplinarity in a Changing World. W: J.L. Kincheloe, K.S. Berry, Rigour and Complexity in Educational Research. Conceptualizing the Bricolage (s. 50–81). Berkshire: Open University Press.
 • Kincheloe, J.L. (2004d). Redefining and Interpreting the Object of the Study. W: J.L. Kincheloe, K.S. Berry, Rigour and Complexity in Educational Research. Conceptualizing the Bricolage (s. 82–102). Berkshire: Open University Press.
 • Kincheloe, J.L. (2008). Critical Constructivism. Primer. New York: Peter Lang Publishing. Kincheloe, J.L., McLaren, P. (2009). Teoria krytyczna i badania jakościowe. Rewizja. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (s. 431–486). Warszawa: WN PWN.
 • Kincheloe, J.L. (2011a). Describing the Bricolage. Conceptualizing a New Rigor in Qualitative Research. W: K. Hayes, S.R. Steinberg, K. Tobin (red.), Key Works in Critical Pedagogy (s. 177–190). Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. DOI: 10.1007/978-94-6091-397-6_15.
 • Kincheloe, J.L. (2011b). Critical Ontology: Visions of Selfhood and Curriculum. W: K. Hayes, S.R. Steinberg, K. Tobin (red.), Key Works in Critical Pedagogy (s. 201–218). Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. DOI: 10.1007/978-94-6091-397-6_15.
 • Kincheloe, J.L. (2011c). The Knowledges of Teacher Education: Developing a Critical Complex Epistemology. W: K. Hayes, S.R. Steinberg, K. Tobin (red.), Key Works in Critical Pedagogy (s. 227–244). Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. DOI: 10.1007/978-94-6091-397-6_15.
 • Kincheloe, J.L. (2011d). On to the Next Level: Continuing the Conceptualization of the Bricolage. W: K. Hayes, S.R. Steinberg, K. Tobin (red.), Key Works in Critical Pedagogy (s. 253–278). Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. DOI: 10.1007/978- 94-6091-397-6_15.
 • Kincheloe, J.L., McLaren, P. (2011e). Rethinking Critical Theory and Qualitative Research. W: K. Hayes, S.R. Steinberg, K. Tobin (red.), Key Works in Critical Pedagogy (s. 285–326). Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. DOI: 10.1007/978-94- 6091-397-6_15.
 • Kincheloe, J.L. (2011f). Critical Ontology and Indigenous Ways of Being: Forging a Postcolonial Curriculum. W: K. Hayes, S.R. Steinberg, K. Tobin (red.), Key Works in Critical Pedagogy (s. 333–350). Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. DOI: 10.1007/978-94-6091-397-6_15.
 • Kincheloe, J.L., McLaren, P., Steinberg, S.R. (2011). Critical Pedagogy and Qualitative Research: Moving to the Bricolage. W: N.K. Denzin, Y. Lincoln (red.), The Sage Handbook of Qualitative Research (s. 163–177). Thousand Oaks, CA: Sage Publishing, 4th Edition.
 • Kubinowski, D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja. Lublin: UMCS.
 • Kubinowski, D. (2017). Badania pedagogiczne w „kalejdoskopie” paradygmatów, orientacji, podejść, metod nauk humanistycznych, społecznych i stosowanych. W: D. Kubinowski, M. Chutorański (red.), Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne (s. 15–27). Kraków: Impuls.
 • Lèvi-Strauss, C. (2001). Myśl nieoswojona. Tłum. A. Zajączkowski. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Malewski, M. (2017). Badania jakościowe w naukach społecznych. O potrzebie metodologicznej wyobraźni. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 4(80), 105–120.
 • Marciniak, Ł. (2015). Teorie pracujące. Pragmatyzm w ujęciu badaczy z grupy Chicago School Irregulars. Przegląd Socjologii Jakościowej, 11/1, 40–53.
 • Phillips, D.C. (1990). Positivistic Science: Myths and Realities. W: E.G. Guba (red.), The Paradigm Dialog (s. 31–45). California: Sage.
 • Pryszmont, M. (2020). Metodologia jako sztuka wyjścia. Podejścia badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • Rogers, M. (2012). Contextualizing Theories and Practices of Bricolage Research. The Qualitative Report, 17(7), 1–17. DOI: 10.46743/2160-3715/2012.1704.
 • Rudnicki, P. (2016). Pedagogie małych działań. Krytyczne studium alternatyw edukacyjnych. Wrocław: WN DSW.
 • Sadoń-Osowiecka, T. (2009). Bricolage jako konstruktywistyczne podejście do badań edukacyjnych. Patchwork o bricolage’u. Problemy Wczesnej Edukacji, 2(10), 72–81.
 • Schwandt, T.R. (1990). Paths to Inquiry in the Social Disciplines: Scientific, Constructivist, and Critical Theory Methodologies. W: E.G. Guba (red.), The Paradigm Dialog (s. 258–277). California: Sage.
 • Spychalska-Stasiak, J. (2020). Bricolage in Scientific Research Practice. An Attempt at Grasping the Meaning of the Concept. Culture and Education, 2(128), 113–136. DOI: 10.15804/kie.2020.02.07.
 • Steinberg, S.R. (2011). Foreword. For My Next Trick, I’ll Need a Volunteer. W: K. Hayes, S.R. Steinberg, K. Tobin (red.), Key Works in Critical Pedagogy (s. IX–XIII). Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. DOI: 10.1007/978-94-6091-397-6_15.
 • Willinsky, J. (2010). Joe L. Kincheloe, 1950-2008. Cultural Studies Critical Methodologies, 10(5), 366–367. DOI: 10.1177/1532708610374717.
 • Wrześniewski, P. (1995). Pojęcie złożoności w świetle teorii samoorganizujących się systemów. Filozofia Nauki, 3(4), 131–146.

an active view of research methodology epistemology and ontology of complexity epistemologia i ontologia złożoności aktywna wizja metodologii dociekanie filozoficzne Joe L. Kincheloe bricolage philosophical inquiry

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart