Od podejścia jakościowego do ilościowego. Droga badaczek w projektowaniu badań mieszanych

Author: Aleksandra Chmielińska
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2362-6546
Author: Monika Modrzejewska-Świgulska
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3133-0443
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 63-80
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.03.04
PDF: kie/137/kie13704.pdf

From qualitative to quantitative approach. The researchers’ way in designing mixed research

The article describes the process of designing a mixed strategy – from the qualitative approach to the quantitative approach. Important in this approach is the idea of integrating both research strategies, which is supposed to foster more effective cognition of the studied phenomenon. The authors describe the stages of the conducted qualitative research (theoretical assumptions, methods of collecting and analyzing empirical data) and the planned stages of quantitative research aimed at constructing a psychometric tool based on the cognitive effects of qualitative research. The article presents the results of qualitative research (the first stage of the mixed strategy) – the Model of Life Re-Decisions (four stages of self-relation) and Biographical Orders. The model depicts breakthrough life changes in the context of self-realization, from the perspective of broad humanistic psychology. The authors’ intention is to draw attention to the value of teamwork and to inspire readers to break through research patterns (searching for new research solutions).

Artykuł zawiera opis procesu tworzenia projektu badań w strategii mieszanej. Autorki prezentują swoją drogę przejścia od metod jakościowych do ilościowych oraz swój pomysł ich twórczej integracji. Projekt badawczy opisany jest nie tylko od strony metodologicznej, ale zawiera także autorską koncepcję teoretyczną w postaci Modelu re-decyzji życiowych. Autorki podejmują wątki przełomowych zmian życiowych w kontekście samorealizacji, z punktu widzenia szeroko rozumianej psychologii humanistycznej, oraz tego, jak połączenie różnych typów danych sprzyja bardziej efektywnemu badaniu danego zjawiska. Intencją autorek jest inspirowanie do przełamywania własnych schematów naukowych oraz ukazanie wartościowości współpracy i zespołowości.

REFERENCES:

 • Bauman, T. (2010). Poznawczy status danych jakościowych. W: J. Piekarski, D. Urbaniak- -Zając, K. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki (s. 91–105). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Becker, H.S. (2018). Triki badawcze w socjologii. Jak w pełni wykorzystać potencjał badań społecznych. Tłum. P. Tomanek.
 • Bertaux, D. (2012). Analiza pojedynczych przypadków (au cas par cas). W: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii (s. 309–333). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Bogusławski, M., Modrzejewska-Świgulska, M. (2011). Czy istnieje „profesjonalny” i „nieprofesjonalny” wymiar biografii? Rozważania na kanwie Opowieści autobiograficznej Michała Głowińskiego. Refleksja rozpisana na dwa głosy. W: M. Kafar (red.), Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna (s. 127–150). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cichocki, R. (2003). Podmiotowość w społeczeństwie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Creswell, J.,W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Chmielińska, A., Modrzejewska-Świgulska, M. (2020a). W stronę samorealizacji. Re- -decyzje życiowe kobiet. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Chmielińska, A., Modrzejewska-Świgulska, M. (2020b). Women’s Life (Re)decisions. Report from Biographical Narratives. Przegląd Badań Edukacyjnych, 30(1), 87–105.
 • Chmielińska, A., Modrzejewska-Świgulska, M. (2021). Spreading one’s Wings, Milestones, Deus ex Machina: Self-creation as a Process of Changing Your Life with the Examples of Narrations Provided by Women. Creativity. Theories – Research – Applications, 8(2), 64–87.
 • Denzin, N.K, Lincoln, Y. (2009). Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań naukowych. W: N.K. Denzin, Y. Lincoln (red.). Metody badań jakościowych (s. 19–76). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Iwińska, K. (2015). Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Kaufmann, J.-C. (2010). Wywiad rozumiejący. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kara, H. (2015). Creative Research Method in the Social Science. A Practical Guide. Bristol: Policy Press.
 • D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kubinowski, D. (2013). Idiomatyczność. Emergencja. Synergia. Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo Makmed.
 • Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lalak, D. (2010). Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Lofland, J., Snow, D.A., Anderson, L., Lofland, L. (2009). Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Maslow, A. (2004). W stronę psychologii istnienia. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Maslow, A. (2009). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Novikowa, K. (2018). Jednostka w społeczeństwie: procesy samoidentyfikacji w świetle współczesnych koncepcji tożsamości. Journal of Modern Science, 1(36), 41–66.
 • Ostaszewska, A. (2018). Proces kształtowania kobiecej podmiotowości. Pedagogiczne studium samorozwoju bellhooks. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pasikowski, S. (2014). Kultura metodologiczna i raportowanie badań empirycznych publikowanych w wiodących czasopismach poświęconych zagadnieniom edukacji. Kultura i Edukacja, 2(102), 103–113.
 • Rogers, C.R. (2012). Sposób bycia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Rogers, C.R. (2014). O stawaniu się sobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Rosenthal, G. (2012). Badania biograficzne. W: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii (s. 141–278). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Szmidt, K.J. (2010). Geneza pytań problemowych w badaniach pedagogicznych: dziedziczenie, odkrycie, zredefiniowanie. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki (s. 175–189). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szmidt, K.J. (2018), Kreatywność metodologiczna w badaniach pedagogicznych Przegląd Badań Edukacyjnych, 139–158.
 • Stake, R.E. (2009). Jakościowe studium przypadku. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Metody badań jakościowych. Tłum. K. Podemski (s. 623–655). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sztompka, P. (2007). Socjologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Sztompka, P. (2010). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny: teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Urbaniak-Zając D. (2011). Biograficzna perspektywa badawcza. W: E. Dubas, W. Świtalski (red.), Uczenie się z (własnej) biografii (s. 241–247). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wielecki, K. (2003). Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem. Warszawa: CEUW.

biographical orders life re-decisions psychometric approach design and implementation of mixed research qualitative approach re-decyzje życiowe podejście psychometryczne podejście jakościowe projektowanie i realizacja badań mieszanych

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart