Avoidant Coping Strategies in Adolescents in Situations of Social Conflict: An Attempt to Identify Personality Indicators

Author: Danuta Borecka-Biernat
Institution: University of Wrocław, Wrocław
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1401-9821
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 78-93
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.04.05
PDF: kie/138/kie13805.pdf

The study aimed to determine the personality indicators of the avoidant coping strategy in adolescent youth in situations of social conflict. The Rosenberg Self-Esteem Scale (adapted by I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek, and M. Łaguna), the Stress Assessment Questionnaire (Kwestionariusz Oceny Stresu, KOS) designed by D. Włodarczyk and K. Wrześniewski, and Questionnaire for Coping Strategies in Adolescents in Situations of Social Conflict (Kwestionariusz do badania strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego) created by Borecka-Biernat (2012). The empirical research was conducted in middle schools on 893 adolescents (468 girls and 425 boys) aged 13 to 15. An analysis of the research results indicates that a young person’s low assessment of own abilities and the assessment of a situation of conflict as a threat or harm/loss co-occur with the avoidant coping strategy in situations of social conflict.

REFERENCES:

 • Abdullah, S., Alhurani, A., Dekker, R., Ahmad, M., Miller, J., Yousef, K., Abdulqader, B., Salami, I., Lennie, T., Randall, D., & Moser, D. (2018). Stress, cognitive appraisal, coping, and event free survival in patients with heart failure. Heart & Lung, 47(3), 205–210.
 • Anshel, M., & Wells, B. (2000). Personal and Situational Variables that Describe Coping with Acute Stress in Competitive Sport. Journal of Social Psychology, 140(4), 434–450.
 • Antonini, D. (1998). Relationship Between the Big Five Personality Factors and Conflict Management Styles. International Journal of Conflict Management, 9(4), 336–355.
 • Balawajder, K. (2010). Zachowania uczestników konfliktu interpersonalnego. In D. BoreckaBiernat (Ed.), Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? (pp. 137–179). Difin.
 • Borecka-Biernat, D. (2006). Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychospołeczne uwarunkowania. Wrocław: Wyd. U.Wr.
 • Borecka-Biernat, D. (2012). Kwestionariusz strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego. Psychologia Wychowawcza, 1–2, 86–118.
 • Borowiecka, B. (2005). Relacje nastolatków z rodzicami. Nowa Szkoła, 2, 30–32.
 • Bouchard, G (2003). Cognitive Appraisals, Neuroticism, and Openness as Correlates of Coping Strategies: An Integrative Model of Adaptation to Marital Difficulties. Canadian Journal of Behavioural Science, 1(35), 1–12.
 • Brytek, A. (2007) Strategie radzenia sobie ze stresem a zasoby osobiste studentek w Polsce i we Francji. Chowanna, 1, 135–147.
 • Brzezińska, A., Apelit, K., & Ziółkowska, B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Campbell, J., & Lavallee, L. (1993). Who am I? The role of self-concept confusion in understanding the behavior of people with low self-esteem. Springer.
 • Causey, D., & Dubow, E. (1992). Development of a self-report measure for elementary school children. Journal of Clinical Child Psychology, 21, 47–59.
 • Collins, W., & Laursen, B. (1992). Conflict and relationships during adolescence. In C. Shantz, & W. Hartup (Eds.), Conflict in child and adolescent development (pp. 216–241). Cambridge University Press.
 • Didymus, F., & Fletcher, D. (2014). Swimmers’ experiences of organizational stress: Exploring the role of cognitive appraisal and coping strategies. Journal of Clinical Sport Psychology, 8(2), 159–183.
 • Domińska-Werbel, D. (2014). Psychologiczne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych. WPWSZ.
 • Donaldson, D., Prinstein, M., Danovsky, M., & Spirito, A. (2000). Patterns of children’s coping with life stress: Implications with clinicians. American Journal of Orthopsychiatry, 70, 351–359.
 • Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., & Łaguna, M. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga- polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2, 164–176.
 • Filip, A. (2010). Sposoby rozwiązywania konfliktów rodzinnych w percepcji młodzieży różniącej się korzystaniem z mediów. In D. Borecka-Biernat (Ed.), Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? (pp. 207–223). Difin.
 • Frydenberg, E., & Lewis, R. (1999). Relationships among well-being, avoidant coping, and active coping in a large sample of Australian adolescents. Psychological Reports, 104, 745–758.
 • Garstka, T. (2011). Konflikt pokoleń w domu i szkole. Głos Nauczycielski, 8, 12.
 • Gawryś, M. (2002). Rozwiązywanie konfliktów w klasie. Edukacja i Dialog, 8, 35–39.
 • Gregg, A. (2003). Optimally conceptualizing implicite self-esteem. Psychological Inguir, 14(1), 35–38.
 • Gurba, E. (2020). Konflikt rodziców z nastolatkami jako źródło doświadczanego stresu. In A. Senejko, & A. Czapiga (Eds.), Oswojenie traumy. Przegląd zagadnień (pp. 125–144). Impuls.
 • Guszkowska, M., Gorący, A., & Rychta-Siedlecka, J. (2001). Ważne zdarzenia życiowe i codzienne kłopoty jako źródło stresu w percepcji młodzieży. Edukacja Otwarta, 4, 155–164.
 • Heszen-Niejodek, I. (2000). Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. In J. Strelau (Ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3 (pp. 465–493). GWP.
 • Heszen-Niejodek, I. (2002). Emocje, ocena poznawcza i strategie w procesie radzenia sobie. In I. Heszen-Niejodek (Ed.), Teoretyczne i kliniczne problemy radzenia sobie ze stresem (pp. 174–197). Wyd. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 • Honess, T., Charman, E., Zani, B., Cicognani, E., Xerri, M., Jackson, A., & Bosam, A. (1997). Conflict between parents and adolescents: Variation by family constitution. British Journal of Developmental Psychology, 15, 367–385.
 • Jaworski, R. (2000). Konflikt pokoleń w okresie adolescencji. Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem. In R. Jaworski, A. Wielgus, & J. Łukjaniuk (Eds.), Problemy człowieka w świecie psychologii (pp. 27–54). Wyd. Naukowe NOVUM.
 • Kobosko, J. (2013). Radzenie sobie ze stresem i samoocena słyszących ojców a głuchota dziecka. Nowa Audiofonologia, 1, 36–44.
 • Kobus, K., & Reyes, O. (2000). A descriptive study of urban Mexican American adolescents’ perceived stress and coping. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 22, 163–178.
 • Komendant, A. (2007). Przemoc w szkole wśród dziewcząt i chłopców. Dyrektor szkoły, 6, 33–36.
 • Kozielecki, J. (1981). Psychologiczna teoria samowiedzy. PWN.
 • Krok, D. (2007). Strategie rozwiązywania konfliktów w systemie rodzinnym. Roczniki Teologiczne, LIV(10), 119–138.
 • Kulas, H. (1986). Samoocena młodzieży. WSiP.
 • Lachowska, B. (2010). Style rozwiązywania konfliktów i ich efekty w relacji miedzy rodzicami i adolescentami – prezentacja narzędzi pomiaru. In D. Borecka-Biernat (Ed.), Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczy. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? (pp. 180–206). Difin.
 • Lazarus, R. (1986). Paradygmat stresu i radzenia sobie. Nowiny Psychologiczne, 3–4, 2–40.
 • Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. Springer Verlag.
 • Leśniak, A. (2003). Wpływ samooceny na funkcjonowanie uczniów. Problemy Opiekuńczo- -Wychowawcze, 6, 33–36.
 • Lohman, B., & Jarvis, P. (2000). Adolescent stressors, coping strategies, and psychological health studied in the family context. Journal of Youth and Adolescence, 29, 15–43.
 • Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Wydawnictwo Liberi.
 • Maruszewski, T. (1981). Mechanizmy zwalczania stresu egzaminacyjnego i ich indywidualne wyznaczniki. Wyd. UAM.
 • Mikulincer, M., & Victor, F. (1995). Appraisal of and coping with real-life stressful situation: The contribution of attachment styles. Personality and Social Psychology Bulletin, 21(4), 406–415.
 • Napora, E. (1999). Obraz samego siebie u rodziców a cechy osobowości pożądane w wychowaniu dziecka. Wyd. WSP.
 • Ogińska-Bulik, N. (2001). Zasoby osobiste jako wyznaczniki radzenia sobie ze stresem. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica, 5, 83–93.
 • Pisula, E., & Sikora, R. (2008). Wiek i płeć a radzenie sobie ze stresem przez młodzież w wieku 12–17 lat. Przegląd Psychologiczny, 4, 405–422.
 • Polak, K. (2010). Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych. In D. Borecka-Biernat (Ed.), Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież (pp. 23–39). Difin.
 • Reykowski, J. (2002). Psychologia Polityczna. In J. Strelau (Ed.), Psychologia. Podręcznik Akademicki, t. 3 (pp. 379–403). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Riesch, S., Bush, L., Nelson, C., Ohm, B., Portz, P., Abell, B., Wightman, M., & Jenkins, P. (2000). Topics of conflict between parents and young adolescents. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 5(1), 27–40.
 • Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press.
 • Rostowska, T. (2001). Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Analiza psychologiczna. Wyd. UŁ.
 • Różańska-Kowal, J. (2004). Szkoła jako główne źródło stresu młodzieży w wieku dorastania. Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 203–214.
 • Scherer, R., Coleman, J., Drumheller, P., & Owen, C. (1994). Assessment of cognitive appraisal and coping linkages using two forms of canonical correlation. Wright State University.
 • Sęk, H. (2001). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Sikora, R., Pisula, E. (2002). Przyczyny stresu i strategie radzenia sobie ze stresem u młodzieży w wieku 14-16 lat. Polskie Forum Psychologiczne, 2(2), 110–122.
 • Sikorski, W. (2010). Konflikty w rodzinie uwarunkowane wadliwą komunikacją. In D. Borecka-Biernat (Ed.), Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym: jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? (pp.116–134). Difin.
 • Sikorski, W. (2015). Lęk komunikacyjny u uczniów a ich sposoby reagowania w sytuacjach konfliktu w klasie szkolnej. In: D. Borecka-Biernat, & M. Cywińska (Eds.), Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej (pp. 126–146). Difin.
 • Smetana, J., & Daddis, C. (2002). Domain specific antecedents of psychological control, parental monitoring, and adolescent autonomy: The role parenting beliefs and practices. Child Development, 73, 563–580.
 • Smetana, J. (1991). Adolescents’ and mothers’ evaluations of justifications for conflicts. In R. Paikoff (Ed.), Shared views in the family during adolescence: New directions for child development (pp. 252–273). Jossey-Bass.
 • Stańkowski, B. (2009). Konflikt nauczyciel-uczeń. Uzdrawianie relacji w świetle reguły 5R. WAM.
 • Szpitalak, M., & Polczyk, R. (2015). Samoocena.Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru. Wyd. UJ.
 • Tyszkowa, M. (1986). Zachowanie się dzieci w sytuacjach trudnych. PWN.
 • Włodarczyk, D. (1999). Rola i miejsce oceny poznawczej w radzeniu sobie ze stresem. Nowiny Psychologiczne, 4, 57–73.
 • Włodarczyk, D., & Wrześniewski, K. (2005). Ocena stresu w kategoriach wyznania u chorych po zawale serca – próba syntezy na podstawie danych empirycznych. Przegląd Psychologiczny, 48, 339–358.
 • Włodarczyk, D., & Wrześniewski, K. (2010). Kwestionariusz Oceny Stresu (KOS). Przegląd Psychologiczny, 4, 479–496.
 • Wosińska, W. (2004). Psychologia życia społecznego. Podręcznik psychologii społecznej dla praktyków i studentów. GWP.
 • Wrześniewski, K. (1996). Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru. In I. Heszen-Niejodek, & Z. Ratajczak (Eds.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne (pp. 44–64). Wyd. UŚ.

self-esteem youth cognitive assessment avoidant coping strategy Social Conflict Situation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart