Journal

Misja / Mission

Ideą, która stanowi przewodni motyw pracy zespołu redakcyjnego czasopisma, jest upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauki głównie z obszaru pedagogiki, ale także szerokiego spektrum nauk współdziałających z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Zabiegamy o analizy teorii i koncepcji, prezentacje wyników badań oraz krytyczne eseje opisujące kondycję współczesnej rzeczywistości pedagogiki. Promujemy interdyscyplinarność w nauce poprzez zbieranie i prezentowanie osiągnięć nauk pokrewnych edukacji. Zależy nam na pogłębianiu międzynarodowego charakteru czasopisma poprzez angażowanie w coraz większym stopniu zagranicznych autorów i recenzentów. Szczególne miejsce w międzynarodowym charakterze „Kultury i Edukacji” odgrywają relacje z partnerami chińskimi.

The idea of starting a scientific periodical that would be a place to exchange knowledge within the spheres of pedagogy and similar fields emerged in 1992. The first editorial board, under the leadership of professor Roman Schulz, was made up of prof. Czesław Kossakowski, dr Adam Marszałek, prof. Józef Półturzycki, prof. Andrzej Wojtas and dr Jan A. Malinowski. It was an answer to the crisis in pedagogical and humanistic literature. According to Programme Statement “‘Culture and Education’ quarterly has been designed as a periodical of nationwide range to satisfy the needs of its readers; especially those interested in the past, present and the future of education development as an integral element of culture.” In the first years, the character of the quarterly was clearly pedagogical. “Culture and Education” has a regular structured format yet with constantly changing content. In each issue one can find Articles – Studies, Communiques, Special Communiques and Reviews – Reports.

Punktacja czasopisma Kultura i Edukacja według wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki 17 lipca 2023 r. - 100 pkt.

Scoring of “Culture and Education” according to the list of scientific journals and reviewed materials from international conferences, announced by the Minister of Education and Science on July 17, 2023. - 100 pts.

Prawa autorskie i uprawnienia / Copyright & Permission Guidelines

Czasopismo w pełni publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 4.0.

Redakcja czasopisma naukowego „Kultura i Edukacja” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Podczas rozpowszechniania lub wykorzystywania artykułów prosimy o podanie pełnego zapisu bibliograficznego, odwołania do strony internetowej „Kultury i Edukacji” oraz wskazanie odpowiedniego identyfikatora cyfrowego DOI.

Podczas rozpowszechniania lub wykorzystywania artykułów prosimy o podanie pełnego zapisu bibliograficznego, odwołania do strony internetowej „Kultury i Edukacji” oraz wskazanie odpowiedniego identyfikatora cyfrowego DOI.

We fully publish our journal in Open Access under the Open Access CC BY-NC-ND 4.0.

The Editorial Board of “Culture and Education” has accepted terms of publication ethics compliant with Committee on Publication Ethics’ (COPE) recommendations, and applies them since 2017. The ethical standards and anti-plagiarism policy adopted by the Editorial Board are explained at the journal’s website. Authors are obliged to confirm that their works meet the conditions set by the publication ethics by submitting an adequate declaration.

Podczas rozpowszechniania lub wykorzystywania artykułów prosimy o podanie pełnego zapisu bibliograficznego, odwołania do strony internetowej „Kultury i Edukacji” oraz wskazanie odpowiedniego identyfikatora cyfrowego DOI.

When posting or using the article, please give the full citation, provide a link to the “Culture and Education” website, and add the appropriate DOI number.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart