Submission

Publikacja w kwartalniku „Kultura i Edukacja” jest możliwa po spełnieniu wymogów formalnych, merytorycznych oraz technicznych. Aby artykuł został przyjęty do druku, musi być wynikiem badań niepublikowanych wcześniej w żadnym wydawnictwie. Autor dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że tekst nie uczestniczy aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym.

Wstępnym warunkiem merytorycznym jest zgodność tekstu z profilem periodyku. Od proponowanego do publikacji tekstu Redakcja oczekuje ukazania nowych zjawisk lub prekursorskiego sposobu ujęcia zagadnienia nienowego, usystematyzowania istniejących podejść oraz definicji, popularyzacji dotąd hermetycznego zagadnienia albo przynajmniej interesującego postawienia znanej już kwestii.

Pierwszym z kryteriów technicznych jest spójność wewnętrzna tekstu oraz zgodność treści z tytułem. Ponadto tekst winien być czymś więcej niż tylko erudycyjnym popisem, a zatem mieć tezę, a już co najmniej myśl przewodnią, a więc główne pytanie, na które stara się odpowiedzieć Autor. Kolejnym kryterium jest ocena trafności zaproponowanych słów kluczowych oraz abstraktu – powinny oddawać zasadniczą myśl artykułu, nie być nazbyt ogólnikowe i (w odniesieniu do abstraktu) spełniać wymogi formalnej poprawności i spójności wewnętrznej. Pozostałe wymogi edytorskie znajdą Państwo poniżej.

Writers can publish in “Culture and Education” as long as their contributions fulfil these formal, substantial, and technical requirements. In order for the article to be admitted it has to be the result of research not published before. Authors shall provide a statement confirming the originality of the article and that the article is not being considered of any other publishing process.

Another preliminary substantial condition is that contributions are compatible with the quarterly’s profile. We expect submitted articles to present new phenomena or innovative ways of defining established concepts, systematize existing approaches and definitions, popularize so far hermetic question, or find interesting ways to present well known problems.

The first technical criterion is that articles should be coherent and effectively structured. What is more, the text should be more than just an erudite text. It should contain a thesis and research questions, which the author should answer. The proposed key words and abstract should reflect the fundamental ideas contained within the article, the abstract should not be too general and should fulfil the requirements of formal correctness and coherence. The other editorial requirements you can find in the technical information below.

Informacje techniczne [do pobrania] / Technical Information [click here to download]

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart