Edukacja medialna w wybranych państwach Europy

Author: Renata Matusiak
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 9-19
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018101
PDF: kim/2018_1/kim2018102.pdf

Media education in selected European countries
Contemporary media education, which operates in various European countries, takes various forms. This article consists of 5 parts. In the first part, the general characteristics of media education were taken. On the other hand, the second part presents the contemporary demand for media education and the media competence necessary in the modern world, without which efficient and wise communication of information through modern media is difficult. The following parts describe media education in selected European countries. Thus, the third part includes media education in France, the fourth – in the United Kingdom, and the last – in Germany. The subject presented in the article is only a sketch of the basic concepts of the presence of media education in selected European countries, and therefore requires indepth research analysis.

References:

 • Borkowska M., Murawska-Najmiec E., Stępka P., Woźniak A., Organizacje międzynarodowe i wybrane państwa europejskie wobec edukacji medialnej, Warszawa 2010.
 • Dekret Inter mirfi ca o środkach społecznego przezywania myśli, [w:] Sobór Watykański II Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968.
 • Dyczewski L., Konieczność kompetencji medialnej w rodzinie, [w:] Rodzina, dziecko, media, red. L. Dyczewski, Lublin 2005.
 • Drzewiecki P., Media aktywni, dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej, Otwock–Warszawa 2010.
 • Federowicz M., O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, Warszawa 2015.
 • Holtkamp J., Co ogłupia nasze dzieci? Nowe media jako wyzwanie dla rodziców, Kraków 2010.
 • Jusiewicz D., Dziecko i reklama telewizyjna, [w:] Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian, red. T. Aleksander, Kraków 2003.
 • Kaczmarek A., Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia, „Kultura. Media. Teologia” 2013, nr 13.
 • Lepa A., Media a postawy, Łódź 2003.
 • Ławniczak J., Edukacja medialna w szkolnych programach nauczania w Anglii i Niemczech, „Neodigmata” 2005, nr 27/28.
 • Łęcicki G., Edukacja medialna jako istotna cecha nowoczesnego społeczeństwa, „Kultura. Media. Technologia” 2010, nr 3.
 • Murawska-Najmiec E., Francja: Instytucja publiczne liderem edukacji medialnej, [w:] Cyfrowa przyszłość, red. J. Lipszyc, Warszawa 2012.
 • Ogonowska A., Edukacja medialna: ziemia wciąż nieznana?..., „Kultura. Społeczeństwo. Edukacja” 2012, nr 1.
 • Ogonowska A., Przemoc ikoniczna. Zarys wykładu, Kraków 2004.
 • Strykowski W., Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia, [w:] Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Poznań 2004.
 • Strykowski W., Media i edukacja medialna w tworzeniu współczesnego społeczeństwa, Media a edukacja, Poznań 2002.
 • Strykowski W., Pedagogika i edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, red. S. Juszczyk, Toruń 2002.

media education of Germany media education of Great Britain media education of France media competence media education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart