Edukacja medialna seniorów. Dobre praktyki na przykładzie działań Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Author: Joanna Kukier
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 39-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018104
PDF: kim/2018_1/kim2018105.pdf

Media education for elderly. Good practices on of the activities in University of the Third Age at Lublin
The main purpose of the text is to emphasize the need to educate older people. The generation of current elderly grew up in the analogue society. There is a need to equal opportunities in an active presence in the digital society. Media competences acquired through education will meet the needs of self-fulfillment, entertainment or recognition. In the following article, students of the third-century university presented the reasons for enrolling in computer classes and a seminar on media sciences. They also indicated which computer tools they use and how these skills help them to function in a technological society. The article presents author’s research among a group of students of the University of the Third Age in Lublin.

REFERENCES:

 • Aleksander T., Andragogika. Podręcznik akademicki, Radom–Kraków 2009.
 • Błaszczak J., Wróblewska I., Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja aktywizująca osoby starsze – badania własne, Opole 2012.
 • Błaszkiewicz R., Globalna sieć dla surfujących seniorów, [w:] Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości, red. M. Stawiak-Ososińska, A. Szplit, Kielce 2014.
 • Burns L., Uczenie się przez całe życie w starzejącym się spoleczeństwie, [w:] Seniorzy w społeczeństwach Europy XXI wieku – współtworzenie i współodpowiedzialność, red. W. Pędich, Białystok 2001.
 • Marcinkiewicz A., Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja przeciwdziałająca marginalizacji osób starszych, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2012, nr 2.
 • Pędich P., Seniorzy w społeczeństwach Europy XXI wieku – współtworzenie i współodpowiedzialność, Białystok 2001.
 • Prauzner T., Lifelong Learning – edukacja przez całe życie, Częstochowa 2011.
 • Sikorski W., Edukacja w zakresie technologii informacyjnej na uniwersytetach trzeciego wieku, [w:] Seniorzy w świecie technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, red. Ł. Tomczyk, A. Wąsiński, Katowice 2012.
 • Szarota Z., Edukacja dorosłych w Polsce – wyzwania i możliwości, „Edukacja Dorosłych” 2003, nr 4.
 • Tomczyk Ł., Edukacja osób starszych, Seniorzy w przestrzeni nowych mediów, Warszawa 2015.
 • Tracz Ł., Hasińska Z., Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w aktywnym starzeniu się, „Nauki społeczne. Social Sciences’’ 2013, nr 1 (7).
 • Tracz E., Hasińska Z., Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w aktywnym starzeniu się, Wrocław 2013.

Internet sources:

knowledge of the media computer workshops for elderly media in education Education for elderly LiveLong Learning University of the Third Age

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart