Ochrona danych osobowych i wizerunku ucznia w szkole – aspekty prawne

Author: Anna Zdańska-Burliga
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 73-82
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018107
PDF: kim/2018_1/kim2018108.pdf

Student personal data and image protection at school – legal aspects
The personal data of students are very important, and their protection from the point of view of the good of the child and the proper functioning of the institution is important. The main legal act that regulates it is the law on the protection of personal data. Teachers’ awareness of the knowledge of the above-mentioned Act and its application and the consequences of its violations is important.

REFERENCES:

Legal acts:

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880).
 • Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (Dz.U.UE.L.1995.281.31).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2159 z późn. zmianami).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Court rulings:

 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 stycznia 2009 r. w sprawie o sygnaturze I Aca 22/09, Lex nr 1680164.

Literature:

 • Barta J., Markiewicz R., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. V.
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, wyd. VI, Warszawa 2015.
 • Flisiak D., Prawa autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Garlicki L., Zubik M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, wyd. II, Warszawa 2016.
 • Szpunar M., Konektywizm – (r)ewolucja kształcenia w technologicznym świecie, „Horyzonty wychowania” 2015.
 • Wiewiórowski R., „Głos Nauczycielski”, 27.10.2010, nr 43.

Internet sources:

multimedia parent administrator director school data student internet

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart