Psychologia mediów wobec terroryzmu samobójczego

Author: Marlena Stradomska
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 83-92
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018108
PDF: kim/2018_1/kim2018109.pdf

Media psychology towards suicide terrorism
This article is a conclusion of the considerations taken on psychology of media towards suicide terrorism. The phenomenon of suicide has been the subject of interest recently relatively, despite the fact that the mentioned act has been observed and described since antiquity. On the psychological level, suicide is an offense against the unconditional instinct of life and the supreme value of life. The XXIst century brings a lot of different threats as the environment and the whole word around us undergo major, continuous transformations connected with the progress. This progress might be seen from various perspectives and concerns civilization, industry, science or technology. In this article, I focus on terrorism as a major threat of the contemporary world and analyse the phenomenon from the historical and contemporary point of view.

REFERENCES:

 • Cekiera Cz., Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, Genewa–Warszawa 2003.
 • Komender J., Zapobieganie próbom samobójczym podejmowanym przez dzieci i młodzież, [w:] Samobójstwo, red. B. Hołyst, M. Staniaszek, Warszawa–Łódź 1995.
 • Dymek-Balcerek K., Patologia społeczna wśród dzieci i młodzieży – rzeczywistość laty dziewięćdziesiątych, Radom 1999.
 • Hołyst B., Bezpieczeństwo jednostki, Warszawa 2014.
 • Hołyst B., Suicydologia, Warszawa 2012.
 • Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 2011.
 • Kwiatkowska G., Siudem A., Człowiek w środowisku pracy, Lublin 2011.
 • Pływaczewski E.W., Guzik-Makaruk E.M., Dajnowicz D., Działania Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na rzecz przeciwdziałania wykluczenia społecznemu, [w:] Wybrane prawne kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego, red. E.M. Guzik-Makaruk, E.W. Pływaczewski, Białystok 2016.
 • Susułowska M., Sztompka P., Próba wyjaśnienia młodzieżowych zamachów samobójczych, „Psychologia Wychowawcza” 1987, nr 5.
 • Ringel E., Gdy życie traci sens. Rozważania o samobójstwie, Szczecin 1987.
 • Jarosz M., Samobójstwa, Warszawa 1997.
 • Van Orden K.A. i in., Th e interpersonaltheory of suicide, „Psychological Review” 2010, t. 117.
 • Martin R.M., Should we try to prezent suicide?, [w:] Proceedings Communications, Ottawa 1979.
 • Kaczmarek J., Problemy współczesnego świata. Terroryzm i konfl ikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wrocław 1999.

Internet sources:

suicide media psychology

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart