Homo sapiens w społeczeństwie informacyjnym

Author: Ewelina Dziwak
Institution: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 98-110
DOI Address: -
PDF: kim/2016_1/kim2016108.pdf

Homo sapiens in information society
Abstract: This publication discusses the problem of the origin of informationbased society and the impact of its most important processes on human life. The author in her work shows how commercialization, and above all “McDonaldization” and consumerism changed the picture of modern human individual, and of society as a whole. Her discussion starts by individual epochs in human history, ending at the stage of the invention of the computer, and then the popularization of the Internet. In the first passage the publication introduces the reader to the world of information- based society by providing its origins and development. Then, it directs attention toward the processes inherent to a society based on information, focusing mainly on consumerism and commercialization and their impact on contemporary media. The author connects the concept of consumerism with the culture of digital narcissism and indicates its’ impact on today’s youth.

REFERENCES:

Literature:

 • Bauman Z., Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Białobłocki T., Moroz J., Nowina Konopka M., Zacher W. L., Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Wydawtnitwo WAiP, Warszawa 2006.
 • Fatyga B., Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Wydawnictwo ISNS UW, Warszawa 2005.
 • Giza-Poleszczuk A., Marody M., Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Goban-Klas T., Stankiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 • Haber L. H., Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2002.
 • Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Wydawnictwo Rabit, Kraków 2011.
 • Lubacz J.,W drodze do społeczeństwa informacyjnego, OWPW, Warszawa 1999.
 • Majta M., Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw, Komisja Wydawnictw Elektronicznych SBP, 2005.
 • Melosik Z., Leppert R., Wojtasik B., Młodzież wobec niegościnnej przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005.
 • Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura kapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 • Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Wydawnictwo Spectrum, Warszawa 2009.
 • Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wydawnictwo Ofi cyna Naukowa, Warszawa 2008.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Wydawtnictwo PWN, Warszawa 2007.
 • Szpunar M., Nowe – stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012.
 • Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.
 • Whybrow P., American mania. Ciągle więcej ale nigdy dość, Wydawnictwo Termedia, Poznań 2006.

Journal articles:

 • Jagus I., Plany matrymonialne młodzieży akademickiej w Lublinie, „Małżeństwo i rodzina” 2005, nr 1–2.
 • Ruszkiewicz D., Być singlem, czy też żyć w parze?, „Małżeństwo i rodzina” 2005, nr 4.

Internet sources:

new media information socjety internet commercialization consumerism

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart