The internet, social media, attractiveness of the message and electoral participation – dependencies and forecasts for the future

Author: Katarzyna Kamińska-Korolczuk
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 35-51
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017204.pdf

Internet, media społecznościowe, atrakcyjność przekazu i udział w wyborach – zależności i prognozy na przyszłość
Coraz bardziej powszechny dostęp do internetu wpłynął na rozwój nowych form komunikowania i – jak by się mogło wydawać – doprowadził do sytuacji, w której znalezienie pożądanych informacji nie wymaga skomplikowanych zabiegów. Zgodnie z teorią gratyfikacji korzystanie z mediów daje odbiorcom korzyści. Zaspakaja potrzeby, przy czym odbiorcy nowych mediów deklarują, że jedną z takich potrzeb jest uczestniczenie w życiu społeczno-politycznym. A że trudno o bardziej konkretny przejaw owego uczestnictwa niż oddawanie głosu w wyborach, to celem opracowania jest dociekanie, czy korzystanie z internetu przekłada się w sposób dodatni na partycypację wyborczą. Czy w państwach, w których szczególnie młodzi ludzie deklarują, że internet jest dobrym miejscem do wykazywania swojej aktywności społeczno-politycznej, wyrażania poglądów i aktywizowania się, rzeczywiście widoczny jest wzrost partycypacji wyborczej? Wyniki analizy, która może się stać przyczynkiem do dalszych badań, dowodzą, że państwa europejskie generalnie przeżywają spadek zainteresowania obywateli udziałem w głosowaniu do organów przedstawicielskich, jakimi są parlamenty państw. Wartością podstawową niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na fakt, że dostęp i dywersyfikowanie przekazywanych społeczeństwu komunikatów i dbanie o ich atrakcyjną formę, bo to umożliwiają nowe media, nie przekłada się na wzrost zainteresowania działaniem w sferze politycznej. Być może działania państw powinny być dwutorowe i obejmować edukowanie społeczeństwa w zakresie praw i obowiązków obywateli oraz wzbogacanie wiedzy decydentów politycznych na temat zasad komunikowania politycznego przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają nowe media.

REFERENCES:

 • Abe N., Amman M., Feldenkirchen M., Germany Votes 2013, Decline in Voter Turnout in Germany a Danger to Democracy, „Der Spiegel”, 20 September 2013, available at: http://www.spiegel.de/international/germany/decline-in-voter-turnout-in-germany-a-danger-to-democracy-a-923081–4.html [accessed: 12.11.2016].
 • Almond G.A., Verba S., The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton 1963.
 • Collin P., Young Citizens and Political Participation in a Digital Society: Addressing the Digital Disconnect, Sidney 2015.
 • Bennett W.L., The Personalization of Politics: Political Identity, Social Media, and Changing Patterns of Participation, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science” 2012, No. 644, p. 20–39, available at: http://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5720/bennett_2012.pdf [accessed: 22.08.2017].
 • Borkowski M., Stańczyk-Minkiewicz M., Ziemkiewicz-Gawlik I., Edukacja dla bezpieczeństwa: prawno-kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Poznań 2014.
 • Cześnik M., Żerkowska-Balas M., Głosowanie jako nawyk w nowych demokracjach – przykład Polski, „Studia Socjologiczne” 2011, No. 2 (201).
 • Dahl R.A., On Democracy, New Haven and London 2000.
 • Dahlgren P., Media and Political Engagement Citizens, Communication and Democracy, Lund 2009.
 • European Parliament, European Youth 2016, available at: http://www.europarl.pl/resource/static/files/2016/fs-thematique_european-youth-in-2016_en.pdf [accessed: 19.07.2017].
 • deutschland.de, More secure communication, finding friends online, How the digital revolution is changing our lives – Part 8: Family and leisure, 2014, available at: https://www.deutschland.de/en/topic/life/sports-leisure/more-secure-communication-finding-friends-online [accessed: 23.07.2017].
 • ExtraDigital, Social Media in Germany, 2016, available at: http://www.extradigital.co.uk/articles/social-media/social-media-germany.html [accessed: 23.07.2017].
 • Franklin M.N., Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies Since 1945, Cambridge 2004.
 • Gerodimos R., Ward J., Rethinking online youth civic engagement. Reflections on web content analysis, [in:] Young Citizens in the Digital Age. Political engagement, young people and new media, ed. B.D. Loader, London–New York 2007.
 • GUS, Główny Urząd Statystyczny w Polsce, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 roku, Warszawa 2016, availabe at: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-roku,2,6.html [assecced: 22.07.2017].
 • IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Voter Turnout – Regional Comparison, available at: http://www.idea.int/data-tools/regional-comparison-view/521/40 [accessed: 20.07.2017].
 • Kamińska K., Nowe media w służbie demokracji – rozwój społeczny czy zagrożenie?, [in:] Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współczesnego świata, eds. S. Mrozowska, G. Piwnicki, Gdańsk 2009.
 • Kamińska-Korolczuk K., working paper The use of social media in the activities of political parties and new sociopolitical movements presented at 9th International Central and East European Media Conference (CEECOM), Media and Communication studies: bridging disciplines, bridging countries, 15–18.06.2016, Tartu.
 • Kamińska-Korolczuk K., Kijewska B., The Development of the Internet in Estonia and Poland, [in:] The Routledge Companion to Global Internet Histories, eds. G. Goggin, M. McLelland, New York 2017.
 • Kamińska-Korolczuk K., Mielewczyk M., Ożarowski R. (eds.), Systemy polityczne i komunikowanie polityczne w Europie i na świecie, Gdańsk 2016.
 • Kamińska-Moczyło K., Edukacja i imigracja w nowych i starych państwach Unii Europejskiej: przykład RFN i Łotwy, [in:] Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, eds. M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska, Toruń 2014.
 • Kamińska-Moczyło K., Aktywność społeczna w Estonii i na Łotwie, [in:] Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenia na kijowskim Euromajdanie, ed. A. Wojtaszak, Szczecin 2014.
 • Kamińska-Moczyło K., Obywatele versus nieobywatele: rzecz o demokracji na Łotwie, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2014, Vol. 12, No. 1–2.
 • Kamińska-Moczyło K., Zachowania wyborcze w rozwiniętych demokracjach: na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, [in:] Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, eds. Ł. Młyńczyk, B. Nitschke, Toruń 2013.
 • Kluitenberg E., Media without an audience, 2002, http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors0/kluitenbergtext.html, in. M. Szpunar, Imperializm kulturowy internetu, Kraków 2017, http://www.media.uj.edu.pl/documents/1384650/134373778/M-Szpunar-imperializm-kulturowy-internetu.pdf/ef42edf2-a1de-4f63-aa42–9e5eea43848b [accessed: 23.08.2017].
 • Lipset S.M., Political Man: The Social Bases of Politics, New York 1960.
 • Manovich L., Th e Language of New Media, Cambridge 2001.
 • Matykiewicz-Włodarska A., Ślufińska M. (eds.), Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, Toruń 2014.
 • Matykiewicz-Włodarska A., Ślufińska M. (eds.), Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej piętnastki, Toruń 2016.
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.
 • Michalak B., Zbieranek J., Partycypacja wyborcza Polaków w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Toruń 2015.
 • Mrozowski M., Media masowe, Warszawa 2001.
 • Norris P., Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, Cambridge 2002.
 • Reuter O., Szakonyi D., Online Social Media and Political Awareness in Authoritarian Regimes, „British Journal of Political Science” 2015, No. 45 (1).
 • Seybert H., Reinecke P., Internet and cloud services – statistics on the use by individuals. Half of Europeans used the internet on the go and a fifth saved files on internet storage space in 2014, available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Internet_and_cloud_services_-_statistics_on_the_use_by_individuals [accessed: 23.07.2017].
 • Shenkman R., Just How Stupid Are We?: Facing the Truth About the American Voter, New York 2009.
 • Topf R., Beyond Electoral Participation, [in:] Citizens and the State, eds. D. Fuchs, H.D. Klingemann, Oxford 1995.
 • Verba S., Schlozman K.L., Brady H., Nie N.H., Citizen Activity: Who Participates? What Do They Say?, „The American Political Science Review” 1993, Vol. 87, No. 2.
 • Wattenberg M.P., Is Voting for Young People? (With a New Chapter on the 2008 and 2010 Elections), New York 2016.

aktywność społeczno-polityczna teoria gratyfikacji partycypacja wyborcza nowe media internet

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart