Media education in the teaching of social studies. Between theory and practice

Author: Marcin Jurzysta
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 11-21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018201
PDF: kim/2018_2/kim2018201.pdf

Edukacja medialna w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie. Między teorią a praktyką
Edukacja medialna w programach kształcenia to kwestia, która co jakiś czas powraca w środowisku komunikologów, badaczy mediów, a także metodyków nauczania. Niejednokrotnie zagadnieniu temu poświęcali swe obrady badacze zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej, w sekcji poświęconej właśnie edukacji medialnej.
Uczniowie z zagadnieniami związanymi z edukacją medialną mają do czynienia na wielu przedmiotach edukacyjnych i na różnych etapach kształcenia Jednak to na przedmiocie wiedza o społeczeństwie winni nauczyć się rozumienia i praktycznego funkcjonowania współczesnych mediów. Czy tak w istocie jest?
Spostrzeżenia w tym temacie najlepiej poczynić, odnosząc do rzeczywistości, kiedy młodzież ma już dużą świadomość społeczną, a więc uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych. Ci uczniowie, którzy nie wybierają wiedzy o społeczeństwie jako przedmiotu dodatkowego, zagadnienia z edukacji medialnej realizują w sposób niezwykle szczątkowy, niedający szansy nabyć umiejętności medialnych. Natomiast ci, którzy chcą przystąpić do matury z wiedzy o społeczeństwie, mający rozszerzenie z tego przedmiotu, nie tylko w sposób teoretyczny powinni rozumieć świat mediów, ale tego świata namacalnie doświadczać, poprzez różnorakie projekty medialne. I tu pojawia się dość istotne pytanie: ile czasu nauczyciele poświęcają na kwestie teoretyczne, a ile na kształcenie w swych podopiecznych odpowiednich nawyków i umiejętności?

References:

 • Frania M., Obecność narzędzi medialnych w kształceniu pedagogów i nauczycieli w Polsce i Chorwacji – zarys diagnostyczno-porównawczy, [in:] Pedagogi­ka XXV, no. 1, ed. K. Rędziński, M. Łapot, Częstochowa 2016.
 • Jurzysta M., Społeczeństwo sieciowe o charakterze lokalnym? Analiza na przykła­dzie www. Facebook.com/ZSCzudec, [in:] Przemiany mediów regional­nych i lokalnych, ed. W. Furman, P. Kuca, Rzeszów 2015.
 • Jurzysta M., Uzależnienie od informacji, czy uzależnienie od nowych technologii. Czyli jak to działa i jak się ustrzec?, „Media i społeczeństwo 2017, nr 7. Medialny „zawrót głowy”. Znaczenie mediów dla człowieka w XXI wieku, ed. P. Bałtys, K. Piątek, Bielsko-Biała 2017.
 • Jurzysta M., Wpływ mediów na świadomość społeczno-polityczną młodzieży, „Me­dia i społeczeństwo” 2014, nr 2, ed. W. Machura, Opole 2014.
 • Leksykon politologii, ed. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2000.
 • Wrońska M., Medializacja edukacji globalnym wyzwaniem dla nauczycieli, [in:] Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe, ed. S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo, Poznań–Rzeszów 2006.

Documents:

 • Podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie. IV etap edukacyjny – zakres podstawowy, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dot. kształcenia ogólnego z 28.08.2012 r. ze zm. z 30.05.2014 r.
 • Podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie. IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dot. kształcenia ogólnego z 28.08.2012 r. ze zm. z 30.05.2014 r.
 • Podstawa programowa – Wiedza o społeczeństwie – szkoła podstawowa, kl. VIII, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/pp-wos.pdf.
 • Wiedza o społeczeństwie liceum i technikum – zakres podstawowy, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dot. kształcenia ogólnego z 28.08.2012 r. ze zm. z 30.05.2014 r.
 • Wiedza o społeczeństwie liceum i technikum – zakres rozszerzony. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dot. kształcenia ogólnego z 28.08.2012 r. ze zm. z 30.05.2014 r.

edukacja medialna wiedza o społeczeństwie kształcenie świadomość społeczna

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart