The elderly in the information society. E-learning as an opportunity to counteract the digital marginalization of seniors

Author: Joanna Kukier
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 99-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018208
PDF: kim/2018_2/kim2018208.pdf

Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym. E-learning jako szansa na przeciwdziałanie cyfrowej marginalizacji seniorów
Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje szybki rozwój nowoczesnych technologii. Skutkuje to koniecznością użytkowania coraz to nowszych urządzeń. Szczególnie dla osób starszych trudne jest podążanie za nowościami. Dlatego niezbędne jest całożyciowe dokształcanie się i podnoszenie swoich kompetencji, które zapobiegną cyfrowemu wykluczeniu seniorów. Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz organizacje pozarządowe mają w swojej ofercie przedmioty, które wspomagają słuchaczy w odnalezieniu się we współczesnym, starzejącym się społeczeństwie. Szansą na nową formę edukacyjną, która może przeciwdziałać wykluczeniu seniorów, jest e-learning.

References:

  • Dijk van J., Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010.
  • Kusiak J., Wprowadzenie do e-learningu, [in:] e-Learning w Akademii Górniczo­-Hutnicznej, Kraków 2008.
  • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa–Kraków 1999.
  • Pędich W., Seniorzy w społeczeństwach Europy XXI wieku – współtworzenie i współ­odpowiedzialność, Białystok 2001.
  • Plebańska M., Seniorzy a e-learning, [in:] Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informa­cyjnego, ed. Ł.Tomczyk, A.Wąsiński, Katowice 2012.
  • Smal T., Nauczanie na odległość (E-LEARNING), „Zeszyty naukowe WSOWL”, Nr 3 (153), Wrocław 2009.
  • Stachowiak B., Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym. Konteksty andragogiczne i geragogiczne, „Rocznik Andragogiczny” 2012.
  • Tomczyk Ł., Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów, War­szawa 2015.

Electronic publications:

e-learning edukacja społeczeństwo informacyjne seniorzy

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart