Research on the reception of media in practice

Author: Anna Granat
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 109-122
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018209
PDF: kim/2018_2/kim2018209.pdf

Badania nad recepcją przekazów medialnych w praktyce
Publikacja stanowi rodzaj scenariusza zajęć z zakresu edukacji medialnej. Studenci w czasie zajęć fakultatywnych, jako młodzi badacze, pod kierunkiem prowadzącej przeprowadzili obserwacje odbiorców mediów w warunkach naturalnych. Wynikiem tych badań stały się teksty przeznaczone do publikacji jako unikatowe materiały prezentujące skutki recepcji przekazów medialnych.

References:

 • About us, Laboratory of Media Studies, https://www.lbm.uw.edu.pl/en/about-us.
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.
 • Bandura A., Aggression – a social learning analysis, New York 1977.
 • Blumer H., The mass, the public and public opinion, [in:] A. McClung lee (ed.), New Outline of the Principles of Sociology, New York 1951.
 • Boniecka B., Granat A. (ed.), Recepcja mediów, t. 1; 2; 3.
 • Boniecka B., Kształt dziecięcego słowa, Lublin 1997.
 • Boniecka B., Lingwistyka tekstu: teoria i praktyka, Lublin 1999.
 • Braun-Gałkowska M., Ulfik I., Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy pre­zentowanej w mediach na psychikę dzieci, Warszawa 2000, p. 33.
 • Churchill G. A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Warszawa 2002.
 • Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mie­szane, Kraków 2013.
 • Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2005.
 • Goban-Klas T., Komunikowanie masowe, Kraków 1978.
 • Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003.
 • Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000.
 • Hopfinger M., Kultura współczesna – audiowizualność, Warszawa 1985.
 • Karwasz G. P., Hyper-konstruktywizm jako odpowiedź na hiper-inflację informacji: trzy implementacje w fizyce, [in:] B. Siemieniecki (ed.), Edukacja medial­na w świecie ponowoczesnym, Toruń 2012.
 • Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1964.
 • Kłoskowska A., Małe grupy i społeczeństwo masowe. Narodziny koncepcji socjolo­gicznej, „Kultura i społeczeństwo” 1959, t. 3, no. 3.
 • Koblewska J., Środki masowego oddziaływania. Problemy społeczne, wychowawcze, propagandowe, Warszawa 1972.
 • Kowalska A., Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury, Warszawa 2014.
 • Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1995.
 • KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), www.krrit.pl [access: 16.09.2018].
 • Le Bon G., Psychologia tłumu, Kęty 2004 (1895).
 • Lutyńska K., Koncepcja badawcza. Pojęcia, główne składniki i problemy, [in:] K. Lu­tyńska (ed.), Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź 1994.
 • Macik R. (ed.), Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowa­nia konsumentów – studium empiryczne, Lublin 2011.
 • Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketin­gowych, Warszawa 2001.
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.
 • Mikułkowski-Pomorski J., Badanie masowego komunikowania, Warszawa 1980.
 • Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008.
 • Pilch T., Wujek T., Metody i techniki badań w pedagogice, [in:] M. Godlewski, P. Krawcewicz, T. Wujek (ed.), Pedagogika, Warszawa 1974.
 • Shaughnessy J. J., Zechmeister J. S., Zechmeister E. B., Rucińska M., Metody badaw­cze w psychologii, 2002.
 • Siemieniecki B. (ed.), Technologia informacyjna w polskiej edukacji, Toruń 2002.
 • Siemieniecki B., Edukacja humanistyczna a komputery, [in:] J. Gajda, P. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Edukacja medialna, Toruń 2004.
 • Strykowski W., Kształcenie wspomagane mediami a edukacja medialna, [in:] T. Le­wowicki, B. Siemieniecki (ed.), Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Toruń 2005.
 • Sułek A., Nowak K., Wyka A. (ed.), Poza granicami socjologii ankietowej: praca zbio­rowa, Warszawa 1989.
 • Sylabus przedmiotu BADANIA NAD ODBIOREM MEDIÓW W PRAKTYCE, https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=POL-PM-LS-fBNO.
 • Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa 2010.
 • Technical capabilities, Laboratory of Media Studies, https://www.lbm.uw.edu.pl/en/technical-capabilities.
 • Werwicki M., Wpływ filmowych scen grozy i okrucieństwa na niektóre sfery osobo­wości odbiorców, „Przekazy i Opinie” 1986, no. 1.
 • Wyka A., Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa 1993.
 • Zaraziński G., Komunikacja i media. Wprowadzenie, Siedlce 2006.

edukacja medialna scenariusz przekazy medialne

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart