• facebook

Problem uzależnień adolescentów od substancji psychoaktywnych w percepcji młodzieży licealnej

Author: Karolina Szymaniak
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8030-0550
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 160-173
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20203011
PDF: ksm/27/ksm2711.pdf

Psychoactive substances that change consciousness have been accompanying man since time immemorial. They cause loss of control, disturbance of perception, change in perception of the world and the fall of one’s own humanity. The danger of addiction increasingly affects young people. Transformation of the family model, secularization, depression, stress and decline in value cause the phenomenon is gaining momentum. The potential that lies in the younger generation expires with every media information on drug gangs and alcohol robberies. The awakening of consciousness in the young generation seems crucial, so that they can refuse assertively and with full awareness. The content presented in the article shows an analysis of adolescents’ responses to the consumption of psychoactive substances by adolescents. The conclusions resulting from the article indicate the need for preventive measures on the part of the school and, above all, the family environment. The ability to work on one’s own weaknesses and finding a constructive alternative for spending free time are also key

Substancje psychoaktywne zmieniające świadomość towarzyszą człowiekowi od niepamiętnych czasów. Powodują one utratę kontroli, zaburzenia percepcji, zmianę postrzegania świata oraz upadek własnego człowieczeństwa. Niebezpieczeństwo uzależnienia dotyka coraz częściej ludzi młodych. Transformacja modelu rodziny, laicyzacja, depresje, stres oraz upadek wartości powodują, że zjawisko przybiera na sile. Potencjał, jaki drzemie w młodym pokoleniu wygasa z każdą medialną informacją o gangach narkotykowych i rozbojach po alkoholu. Kluczowe zdaje się obudzenie świadomości w młodym pokoleniu, tak aby asertywnie i z pełną świadomością potrafili odmawiać. Treści przedstawione w artykule ukazują analizę odpowiedzi adolescentów na temat spożywania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wnioski wynikające z artykułu wskazują na potrzebę działań profilaktycznych ze strony szkoły a przede wszystkim środowiska rodzinnego. Kluczowa jest również umiejętność pracy nad własnymi słabościami oraz znalezienie konstruktywnej alternatywy na spędzanie wolnego czasu.

REFERENCES:

  • Buczek W., Budowanie więzi osobowych w rodzinie w miłości i odpowie­dzialności. Wychowanie do dialogu jako pomoc w funkcjonowaniu rodzi­ny, [w:] K Gąsior, T. Sakowicz (red.), Sprawiedliwość i miłość w rodzinie zagubiona i odnaleziona, t. II, Kielce 2015.
  • Cekiera Cz., Tytoń, Lublin 2005.
  • Cekiera Cz., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin 1999.
  • Opozda D., Opiela M.L., Bis D., Świdrak E. (red.), Rodzina miejscem inte­gralnego rozwoju i wychowania, Lublin 2015.
  • Zajączkowski K., Nikotyna, alkohol, narkotyki. Profilaktyka uzależnień. Krót­ki poradnik psychologiczny, Kraków 2001.
  • Ziemska M., Rodzina a dziecko, Warszawa 1979.

substancje psychoaktywne uzależnienie addiction psychoactive substances rodzina młodzież youth family

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart