• facebook

Informacje ogólne:

 • Prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres: daniel[at]marszalek.com.pl.
 • Autor powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że tekst nie był wcześniej publikowany i że obecnie nie znajduje się w trakcie innego postępowania wydawniczego [wzór oświadczenia do pobrania].
 • Redakcja „Krakowskich Studiów Małopolskich” informuje, iż w celu przeciwdziałania „ghostwriting” i „guest authorship” wprowadzono odpowiednie procedury związane z zaporą „ghostwriting”. „Ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.. Ponadto Redakcja „Krakowskich Studiów Małopolskich” będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących nauce. Dlatego też Redakcja „Krakowskich Studiów Małopolskich” wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Autor ponosi również odpowiedzialność za zgłoszoną publikację.
 • Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy zatem o przysyłanie materiałów w wersji, która została uznana za ostateczną.
 • Autorzy w terminie do 4 tygodni od wpłynięcia tekstu są informowani o zakwalifikowaniu go do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu ze względu na uchybienia formalne. Następnie każda praca (po usunięciu personaliów autora) jest opiniowana przez jednego z Redaktorów „Krakowskich Studiów Małopolskich”. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, tekst zostaje przesłany do dwóch recenzentów zewnętrznych. W przypadku uzyskania recenzji negatywnej Redaktor Naczelny kieruje tekst do dodatkowego recenzenta zewnętrznego. W ciągu 3 miesięcy autor otrzymuje recenzje nadesłanego tekstu (po usunięciu personaliów recenzentów) oraz informację w sprawie dalszego postępowania publikacyjnego.
 • Po zakwalifikowaniu do druku teksty opracowywane są stylistycznie i technicznie przez Redakcję, a istotniejsze zmiany są uzgadniane z Autorami.
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania formalnych zmian i niezbędnych skrótów.
 • Teksty, które nie będą odpowiadały wymienionym warunkom nie będą drukowane.
 • Teksty, które nie będą odpowiadały wymienionym warunkom nie będą drukowane.
 • WERSJĄ PIERWOTNĄ TEKSTU JEST JEGO WERSJA DRUKOWANA
 • Wersja elektroniczna publikowana jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND

Informacje edytorskie:

 • Język publikacji: polski, rosyjski
 • Objętość tekstu:
  • 20 000 – 40 000 znaków ze spacjami (wraz z bibliografią) dla artykułu
  • do 20 000 znaków ze spacjami dla sprawozdania/recenzji
 • Format pliku: *.doc; *.docx
 • Format tekstu: A4
 • Marginesy: 2,5 cm
 • Czcionka: Times New Roman;
 • Rozmiar czcionki:
  • tekst główny – 12
  • przypisy dolne – 10
 • Interlinia:
  • tekst główny – 1,5 wiersza
  • przypisy dolne – 1,0
 • Rozmieszczenie tekstu: wyjustowany
 • Rodzaj przypisów: dolne, numerowane cyframi arabskimi
 • Śródtytuły: nienumerowane
 • Wyróżnienie cytatów: cudzysłów
 • Wyróżnienie kluczowych słów/terminów/definicji (fakultatywnie): pogrubienie

Budowa bibliografii i przypisów:

  • monografia autorska: pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł dzieła (kursywą), przecinek, miejsce wydania i rok wydania, przecinek, numer(y) stron(y), do którego przypis odsyła, kropka; nie należy podawać wydawnictw,
  • praca zbiorowa: tytuł dzieła (kursywą), przecinek, skrót „red.”, pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko redaktora, przecinek, miejsce wydania i rok wydania, przecinek, numer(y) stron(y),
  • artykuł w pracy zbiorowej: pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł artykułu (kursywą), przecinek, [w:], tytuł pracy zbiorowej (kursywą), przecinek, skrót „red.”, pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko redaktora, przecinek, miejsce wydania i rok wydania, przecinek, numer(y) stron(y),
  • czasopismo: pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł artykułu (kursywą), przecinek, tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rok, przecinek, numer zeszytu, numer(y) stron(y), kropka,
  • źródło internetowe: pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł artykułu (kursywą), przecinek, dokładny adres ze ścieżki, przecinek, odczyt z dn. dd.mm.rrrr.,
  • należy stosować skróty łacińskie, np,
   op.cit. (pisane łącznie), ibidem, idem, iidem, eadem, eidem itp, nie stosując kursywy.

Materiały uzupełniające:

  • do wszystkich tekstów:
   • informacja o Autorze zawierająca: miejsce pracy, aktualny i dokładny adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej – jest to warunek otrzymania egzemplarza autorskiego np.
    Joanna Marszałek-Kawa
    Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    Stefana Batorego 39L
    87–100 Toruń, Poland
    e-mail: przykładowyemail[at]gmail.com
   • ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
  • do artykułu:
   • abstrakt (o objętości 150–250 słów) w języku angielskim (razem z tytułem),
   • słowa klucze (5–8 słów) w języku angielskim,
   • do wszelkich materiałów ilustracyjnych (fotografie, rysunki, tabele) uzupełniających tekst główny powinny być dołączone tytuł i źródło;
  • do recenzji:
   • nie powinna przekraczać 4 stron znormalizowanego komputeropisu,
   • należy podać imię, nazwisko, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz całkowitą liczbę stron recenzowanej pozycji;
  • do polemik/sprawozdań:
   • nie powinna przekraczać 4 stron znormalizowanego komputeropisu.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart