• facebook

Rosyjska polityka integracyjna w Azji Centralnej wobec aktywności Unii Europejskiej na tym obszarze Część II

Author: Sylwester Gardocki
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 37-55
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2015202
PDF: npw/09/npw2015202.pdf

The competition of Western states and Russia for influence in the area of Central Asia has a long history. Located in the centre of the continent, the Central Asian region is a kind of link between China and the countries of Southeast Asia, Afghanistan, the Middle East and a number of Islamic countries in the south, the Caucasus, Turkey, Europe and Russia – to the west and north. The beginning of the current development of the geopolitical situation in Central Asia falls on time of disintegration of the Soviet Union and emergence of independent republics of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. The presented article describes the geopolitical situation of the region.

У соперничества западных государств и России за влияние на территории Центральной Азии, долгая история. Находясь в самом центре континента, регион Центральной Азии представляет собой своего рода связующее звено между Китаем и государствами Юго-Восточной Азии, Афганистаном, государствами Ближнего Востока и рядом исламских государств на юге, Кавказом, Турцией, Европой и Россией – на западе и севере. Начало нынешнего этапа развития геополитической ситуации в Центральной Азии приходится на момент распада Советского Союза и создания независимых республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В данной статье описывается геополитическая ситуация этого региона.

 • Akiner, S. (2007). Regional cooperation in Central Asia. London.
 • Bożyk, P. (2008). Determinanty pozycji Rosji w Europie i świecie w okresie długim. Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny WSE, 15.
 • Brownback, S. (1997). The Silk Road Strategy. Central Eurasia Review. 1.
 • Byrd, W., Raiser, M. i in. (2006). Economic Cooperation in the Wider Central Asia Region. World Bank. Working Paper, 75.
 • Chmielewski, A. (2009). Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo M.M.
 • Czachor, R. (2014). Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych. Wrocław: Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski.
 • Dąbrowski, K. (2006). Secesjonizm Abchazji i Osetii Południowej jako ryzykowny instrument rosyjskiej polityki neoimperialnej. W: K. Trzciński (red.), Dylematy państwowości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 • Dowling, M., Wignaraja, G. (2006, lipiec). Central Asia’s economy: mapping future prospects to 2015. Silk Road Paper.
 • European Community Regional Strategy Paper for Assistance to Central Asia for the Period 2007–2013. (b.d.) Pobrane z http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17106_pl.htm
 • Gardocki, S. (2014). Współpraca Tadżykistanu z organizacjami międzynarodowymi i międzyrządowymi. W: J. Marszałek-Kawa, P. Wawrzyński (red.), Prawo i polityka na wschód od Europy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Hudson, M. S. (1996). To Play the Hegemon: 50 years of U.S. Policy Forward the Middle East. Middle East Journal, 50(3).
 • Janusz-Pawletta, B. (2007). Miejsce krajów Azji Centralnej w polityce NATO i perspektywy współpracy, „Rocznik Bezpieczeństwa Narodowego”.
 • Kakareko, K. (2011). Pozycja ustrojowa prezydenta Turkmenistanu i jej znaczenie dla bezpieczeństwa surowcowego. W: J. Marszałek-Kawa (red.), Strategie w polityce azjatyckiej. Rozważania o aspiracjach i możliwościach współczesnej Azji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kakareko, K. (2012). Bezpieczeństwo energetyczne Kazachstanu. W: J. Marszałek-Kawa, R. Gawłowski (red.), Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kerr, D. (1995). The New Eurasianism: The Rise of Geopolitics in Russia’s Foreign Policy. European Asia Studies, 47(6).
 • Kucera, J. (2007, luty). Washington to Make Diplomatic Push for Great Economic Integration in Central, South Asia. Pobrane z www.eurasianet.com
 • Laruelle, M. (2008, kwiecień). Russia’s Central Asian Policy and the Role of Russian Nationalism. Silk Road Paper. Pobrane z www.isdp.eu/files/publications/srp/08/m108russia-central.pdf
 • Lewis, B. (1992). Rethinking the Middle East. Foreign Affairs.
 • Mickiewicz, P. (2013). Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej w Unijnej Polityce wobec Azji Środkowej. W: P. Mickiewicz, P. Sokołowska (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Peres, S., Nairi, A. (1993). The New Middle East. New York.
 • Pronińska, K. M. (2012). Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Sikorski, T. (2010, 14 stycznia). Implikacje otwarcia nowych rurociągów w Azji Środkowej. Biuletyn PISM, 5.
 • Starr, F. A. (2005, lipiec/sierpień). Partnership for Central Asia. Foreign Affairs. Pobrane z http://www.sfr.org/publication/8937/partnership _for_central_asia.html
 • Sullivan, A. T. (1997). Democracy, Dragons and Delusions: The Middle East Today and Tomorrow. Middle East Journal, 51(3).
 • Zhoulaman, R. K., Muzaparova, L. (1998). Potential changes of frontiers of geopolitical influence in postsoviet Central Asia. Marco Polo, 6.
 • Абдрахманов, А., Бурханов, А. (2006). Проблемы и перспективы государств Центральной Азии глазами казахстанских экспертов. Казахстан в глобаль- ных процессах, 2.
 • Бородин, Е.А. (2012). Интеграционные процессы центральной Азии. Мир и по- литика, 7. Братерский, М., Суздальцев, А. (2009). Центральная Азия: регион экономиче- ской конкуренции России, КНР, США и ЕС. Центральная Азия и Кавказ, 63(3).
 • Васильева, Н., Лагутина, M. (2012). Формирование Евразийского союза в контексте глобальной регионализации. Евразийская экономическая интеграция, 3.
 • Винокуров, Е., Либман, A. (2012). Евразийская континентальная интеграция. Sankt-Petersburg.
 • Винокуров, Е., Либман, A. (2009). Система индикаторов евразийской интеграции: основные выводы. Евразийская экономическая интеграция, 4.
 • Глазьев, С. Ю., Клоцвог, Ф. Н. (2008). Перспективы экономического развития СНГ при интеграционном и инерционном сценариях взаимодействия стран-участниц. Российский экономический журнал, 7/8.
 • Гумеров, Р. А. (2008). Позиции США В Центральной Азии в 2005–2007 годах.
 • W: Сборник статей по политологическим теоретико-методологическим и прикладным проблемам истории и современности. Чебоксары.
 • Дмитриева, М. О. (2014, luty). Эволюция российской внешней политики в Центральной Азии. Дискуссия, 43(2). Pobrane z http://www.journal-discussion.ru/publication.php?id=1041
 • Дубовцев, Г. Ф. (2002). Военная интеграция Евросоюза: «милитаризация» или большая ответственность за обеспечение безопасности?. Европейский Союз: десять лет после Маастрихта, Алматы.
 • Дукенбаев, К. Д., Нурекен, Е. (2001). Энергетика Казахстана. Технический аспект. Алматы.
 • Егоров, О. И., Чигаркина, О. А. (2008). Оценка конкурентоспособности нефте-газового комплекса на мировых товарных рынках. Нефть и газ, 5.Звягельская, И. (2004). Зачем России нужна Центральная Азия. Континент(Казахстан), 114(2),
 • Звягельская, И. Д. (2005). Центральная Азия: эволюция параметров безопасности и стабильности. W: А. В. Мальгин, М. М. Наринский (red.), Южный
 • фланг СНГ. Центральная Азия–Каспий–Кавказ: энергетика и политика. Москва.
 • Иванов, И. C. (2013). Интересы России в Центральной Азии. Содержание, перспективы, ограничители. Москва.
 • Казанцев, А. А. (2008). «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия. Moskwa: «Наследие Евразии».
 • Казанцев, А. А. (2012). Политика США в постсоветской Центральной Азии: характер и перспективы. Вестник МГИМО, 4.
 • Капустин, А. Я. (b.d.). Проблема дальнейшего развития организационно-правовой основы деятельности ЕврАзЭС. Евразийское экономическое сообщество: цели, задачи и перспективы: Материалы круглого стола. Pobrane z http://www.evrazes.eom/files/infopage/2/Kapustin%20AY.doc
 • Кеженов, А. Б. (2002). Организационно-правовой механизм деятельности Содружества Независимых Государств (Автореферат дисс. кандидата юридических наук, Белорусский государственный университет). Минск.
 • Колосов, В. А., Мироненко, Н. С. (2001). Геополитика и политическая геогра-фия. Moskwa: Аспект Пресс.
 • Концепция внешней политики Российской Федерации (2013, 18 lutego). Pobrane z www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b160051bf7f!OpenDocument
 • Концепция внешней политики Российской Федерации 2000 г. (2002). W: Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Москва.
 • Концепция внешней политики Российской Федерации 2008 г. (2008). Pobrane z www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/d48737161a0bc944c32574870048d8f7!OpenDocument
 • Кушкумбаев, С. К. (2002). Центральная Азия на путях интеграции: геополитика, этничность, безопасность. Алматы.
 • Лаумулин, М. (2011). Изменение стратегии Европейского Союза в отношении Центральной Азии. Центральная Азия и Кавказ, 14(4).
 • Лаумулин, М. (2012, сентябрь/октябрь). Центральная Азия в зеркале российской политологии. Центр Азии, 75–78(17–20). Pobrane z http://www.asiakz.com/centralnaya-aziya-v-zerkale-rossiyskoy-politologii
 • Либман, А. М. (2009). «Интеграция снизу» в Центральной Азии. Евразийская интеграция, 1.
 • Максименко, В. (2000). Центральная Азия и Кавказ: основание геополитического единства. Ценральная Азия и Кавказ, 9.
 • Мальгин, А. В. (2001). 10 лет СНГ: Попытка подведения некоторых итогов. Публикации НИИСС, 5.
 • Меден, Н. (2012). Стратегия ЕС в Центральной Азии: уроки и перспективы. Россия и новые государства Евразии, 4.
 • Мураталиева, Н.Т. (b.d.). Место России в интеграционных процессах Центральной Азии. Время Востока, Pobrane z http://www.easttime.ru/reganalitic/1/132.html
 • Ниятбеков, В. (b.d.). Сотрудничество в рамках СНГ и ЕврАзЭС, актуальные проблемы международных отношений. Время Востока. Pobrane z http://www.easttime.ru/analytics/tsentralnaya-aziya/sotrudnichestvo-v-ramkakh-sngi-evrazes-aktualnye-problemy-mezhdunarodn
 • О формировании Евразийского Союза Государств. Проект. (1994). Евразийское пространство: интеграционный потенциал и его реализация. Алматы.
 • Парамонов, В., Строков, А., Столповский, О. (2008, 21 października). Внешняя политика России в Центральной Азии. Pobrane z http://easttime.ru/reganalitic/1/155.html
 • Песков, Ю. С. (1997). Проблемы и перспективы сотрудничества России и Китая со странами Центральной Азии – членами СНГ. Проблемы Дальнего Востока, 3.
 • Политическое развитие государств Центральной Азии в свете географии и истории региона. (2000). Вестник Евразии, 8(1).
 • Попов, Д. (2012). Региональная интеграция как стратегия России для Центральной Азии. Геополитика, 14. Pobrane z http://www.geopolitica.ru/Articles/1422/
 • Примаков, Е. (1999). Годы в большой политике. Москва: Коллекция ”Совершенно секретно”.
 • Примаков, Е. М. (2002). Разворот над Атлантикой. Международная жизнь, 11.
 • Путин, В. В. (2011, 3 października). Новый интеграционный проект для Евразии– будущее, которое рождается сегодня. Известия. Pobrane z www.izvestia.ru/news/502761
 • Сафранчук, И. (2014, listopad). Российская политика в Центральной Азии. Стартегический контекст. Записка Ананлитического Центра Обсерво, 8.
 • Силаев, Н. (2006). ГУАМ и «малая игра» на постсоветском пространстве. Центральная Азия и Кавказ, 46(4).
 • Слипенчук, М. В. (2013). Интеграционные проекты Евразийского экономического пространства. Евразийская интеграция в XXI веке. Moskwa.
 • Старр, Ф. (2005). Партнерство для Центральной Азии. Россия в глобальной политике, 4.
 • Тиханова, Е. В. (2011). Районирование Средней Азии: экономическая целесообразность. Известия Уральского государственного университета, 96(4).
 • Толипов, Ф. (2007). Россия центральноазиатская: уход, удержание или возвращение?. Центральная Азия и Кавказ, 53(5).
 • Толипов, Ф. (2008). ГУАМ: центральноазиацкое расширение?. Центральная Азия и Кавказ, 57–58(3–4).
 • Толстов, C. (2008). Феномен ГУАМ: опыт структуры регионального сотрудничества и перспективы в статусе международной организации. Центральная Азия и Кавказ, 57–58(3–4).
 • Троицкий, Е. Ф. (2003). Политика США в отношении Узбекистана. W Сибирский международный ежегодник: Сборник статей кафедры Мировой политики ТГУ, Томск: Изд-во Том.
 • Трынков, A. A., Глущенко, Ю. Н. (1997). Некоторые аспекты политики США в отношении стран СНГ и интересы России. W: В. И. Кривохижа (red.), США в новом мире: пределы могущества. Moskwa: Российский ин-т стратегических исследований.
 • Шаклеина, Т. А. (red.). (2002). Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Исследования, МГИМО (У) МИД России, 4.

integration policies Central Asia Russia competition the European Union

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart