Kim jestem? Meandry tożsamości narodowej na przykładzie losów etnicznego Polaka Ivana Iosifovicha Osińskiego

Author: Urszula Kozłowska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5444-5847
Author: Oxana Kozlova
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0769-1065
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 235-285
DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2022.10
PDF: pbs/10/pbs1010.pdf

Who am I? Meanders of national identity on the example of the fate of an ethnic Pole Ivan Iosifovich Osinskiy on the example of the fate of an ethnic Pole Ivan Iosifovich Osinsk

Who am I? Meanders of National Identity on the Example of the Fate of an Ethnic Pole Ivan Iosifovich Osinsky. The article presents the profile of an ethnic Pole Ivan Iosifovich Osinskiy, professor at Buryatia State University. It presents the process of formation of his national identity, the influence of individual elements (family, local community, professional environment, among others) on its formation. Emphasising Osinski’s sense of national identification is based on the model of the triad of identity: inherited, acquired, presented.

Kim jestem? Meandry tożsamości narodowej na przykładzie losów etnicznego Polaka Ivana Iosifovicha Osińskiego. Artykuł przedstawia sylwetkę etnicznego Polaka Ivana Iosifovicha Osinskiego, profesora Buriackiego Uniwersytetu Państwowego. Prezentuje proces tworzenia się jego tożsamości narodowej, wpływ poszczególnych elementów (między innymi rodziny, społeczności lokalnej, środowiska zawodowego) na jej kształtowanie. Podkreślanie poczucia identyfikacji narodowej Osińskiego oparto na modelu triady tożsamości: dziedziczonej, nabywanej, prezentowanej.

REFERENCES:

 • Źródła
 • Archiwalia
 • Archiwum Państwowe Obwodu Żytomierskiego
  • sygn. 28, k. 2684, Sprawa żytomierskiego notariusza P. I. Krichera, 10 III 1899.
 • Archiwum prywatne
  • Ivan Iosifovich Osinsky, O doświadczeniu kształtowania się indywidualnej tożsamości narodowej (szkic autobiograficzny), tłum. O. Kozlova, [m.p.s.], ss. 12.
  • Об основании села Болярки (Емильчинский район, Житомирщина)/ O założeniu wsi Bolyarki (rejon jemilczański, obwód żytomierski), [m.p.s.], ss. 4.
  • Zdjęcie 1 Profesor I.I. Osiński podczas pochodu z okazji 1 Maja 1986 rok (piąty z prawej strony).
  • Zdjęcie 2 I.I. Osiński jako student drugiego roku czteroletniej Sławuckiej Szkoły Pedagogicznej.
  • Zdjęcie 3 I.I. Osiński podczas wykładu na Buriackim Państwowym Instytucie Pedagogicznym (1985 rok).
  • Zdjęcie 4 Ivan Iosifovich Osinsky.
 • Źródła publikowane
  • Podział powiatu sokalskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie, Dz.U. 1934.64.554.
  • Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisana dnia 15 lutego 1951 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1951 r.), Dz.U. 1952.11.63.
 • Opracowania
  • Brzęk G., Bajkalska szkoła Benedykta Dybowskiego, „Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji Historii Nauki” 2000, t. 2.
  • Brzęk G., Benedykt Dybowski. Życie i dzieło, Warszawa–Wrocław 1994.
  • Caban W., Michalska-Bracha L., Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w latach 60.–90. XIX wieku. Między mitem a rzeczywistością, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2017, t. 17.
  • Czarniecki S., Aleksander Piotr Czekanowski (1833–1876) w stulecie śmierci, „Przegląd Geologiczny” 1976, nr 10.
  • Erikson E., Identity, youth, and crisis, London 1970.
  • Erikson E., The problem of ego identity, [in:] Identity and anxiety. Survival of the pesron in mass socjety, eds. M.R. Stein, A.J. Vidich, D. Manning Withe, Glenocle 1960.
  • Erikson E., Youth, fidelity and diversity, [in:] The challenge of youth, ed. E. Erikson, New York 1965.
  • Garbula J.M., Historia życia i działalności Benedykta Dybowskiego – wielkiego zoologa, lekarza, antropologa, działacza niepodległościowego, zesłańca syberyjskiego, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2019, t. 10, z. 2.
  • Identity: Personal and Socio-Cultural, ed. A. Jacobson-Widding, Uppsala: „Acta Universitatis Upsaliensis”. Series: „Studies in Cultural Anthropology”, 1983.
  • Jedlicki J., Nacjonalizm, patriotyzm i inicjacja kulturalna, „Znak” 1997, nr 502.
  • Kalmykov S.V., Research University of Baikal Asia, Nowosybirsk 2010.
  • Kłoskowska A., Kultura narodowa i narodowa identyfikacja, [w:] Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, Warszawa 1990.
  • Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.
  • Korzhikhina T.P., Historia instytucji państwowych ZSRR, Moskwa 1986.
  • Kostritsya M.Y., Kondratyuk R.Y., Słownik historyczno-geograficzny regionu Żytomierza, t. 1, Żytomierz 2002.
  • Kulaszyński M., Polacy na Syberii i powstanie nad Bajkałem, Poznań 1878.
  • Nikitorowicz J., Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kształtująca się tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym a edukacja międzykulturowa, [w:] Kultury tradycyjne a kultura globalna: konteksty edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk, Białystok 2001.
  • Notkowska E. (rec.), Henryk Skok, Polacy nad Bajkałem 1863–1883, Warszawa 1974, „Przegląd Historyczny” 1975, t. 66, nr 3.
  • Osinsky I.I., Alma Mater. (o Państwowym Instytucie Pedagogicznym i Uniwersytecie Buriackim), Ułan Ude 1999.
  • Ostafińska-Konik A., Model interpretacji przemian tożsamości narodowej, „Państwo i Społeczeństwo” 2008, t. 8, nr 1.
  • Polacy na Syberii od XIX do XXI wieku, red. S. Leończyk, Warszawa 2019.
  • Siemionow J.W., Polacy w Buriacji − historia i współczesność, „Niepodległość i Pamięć” 2015, nr 2 (50).
  • Siły Zbrojne ZSRR po II wojnie światowej: od Armii Czerwonej po Sowiecką. Siły naziemne, t. 1, cz. 1, Tomsk 2013.
  • Skok H., Polacy nad Bajkałem 1863–1883, Warszawa 1974.
  • Sobecki M. Wielowymiarowe poczucie tożsamości społeczno-kulturowej. Idea i badanie. Perspektywa pedagogiczna, „Kultura i Edukacja” 2018, nr 3 (121).
  • Suchocka R., Meandry etnicznych i narodowych identyfikacji, „Opuscula Sociologica” 2013, nr 3.
  • Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008.
  • Szpociński A., Antoniny Kłoskowskiej koncepcja kultury narodowej jako źródło inspiracji, „Kultura i Społeczeństwo” 2011, nr 2–3.
  • Śleszyński W., Pamięć o powstaniu zabajkalskim 1866 roku. Forma upamiętnienia powstania zabajkalskiego w ramach powstającego w Białymstoku Muzeum pamięci Sybiru, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2017, t. 17.
  • Tajfel H., Social Identity and Intergroup Relations, Cambridge 1982.
  • Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa, 2001.
  • Twarogowski J., Poczet wielkich geologów, Warszawa 1974.
  • Wątróbski L., „Nadzieja” z Ułan-Ude. Rozmowa z Marią Iwanowną – prezesem Narodowo- Kulturalnej Autonomii Polaków miasta Ułan-Ude w Buriacji w Federacji Rosyjskiej, „Rodacy” 2009, nr 1 (46).
  • Wątróbski L., „Nadzieja” z Ułan Ude, Rodacy, „Соотечественники” 2009, nr 1 (46).
  • Witkowski L., O dwoistości strukturalnej raz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona, Kraków 2015.
  • Zabajkalski Okręg Wojskowy. Krótki szkic historii wojskowej, Irkuck 1972.
 • Netografia

sociology of the nation socjologia narodu polskość Polishness identification tożsamość narodowa identyfikacja national identity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart