Aktualna sytuacja prawna staroobrzędowców w Polsce

Author: Maksymilian Hau
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2457-6445
Author: Oliwia Rybczyńska
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8666-7062
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 39-50
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2023.01.03
PDF: ppk/71/ppk7103.pdf

The Current Legal Status of the Communities of Old Believers in Poland

The paper discusses the legal status of two communities of ‘old believers’ currently existing in Poland – Eastern Old Believers Church and Old Orthodox Church of Old Believers. The first part of the paper focuses on the controversy surrounding the Presidential Decree regulating the Eastern Old Believers Church of 1928. The widespread opinion concerning the expiry of the norms of the said decree is being challenged in this part. The second part focuses on the characteristics of the Old Orthodox Church of Old Believers, including a discussion of the case underlying the separation of the Old Orthodox Church of Old Believers from the structures of the Eastern Old Believers Church. In the last part, the position taken by the state regarding the dispute between the two mentioned religious denominations will be assessed in the perspective of the case law of the European Court of Human Rights.

Tematem artykułu jest analiza sytuacji prawnej dwóch istniejących współcześnie w Polsce wspólnot staroobrzędowców – Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego oraz Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców. Pierwsza część artykułu skupia się na kontrowersjach związanych z Rozporządzeniem Prezydenta RP z 1928 r., regulującym funkcjonowanie Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego. Podjęta zostanie krótka polemika z pojawiającymi się w doktrynie argumentami dotyczącymi wygaśnięcia norm wspomnianego rozporządzenia. W drugiej części zostanie przedstawiona charakterystyka Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców, w tym omówiona sprawa, w wyniku której Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców wyodrębniła się ze struktur Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego. W ostatniej części pozycja państwa zajęta względem sporu pomiędzy dwoma wymienionymi związkami wyznaniowymi zostanie oceniona w perspektywie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

REFERENCES:

  • Borecki P., Ekspertyza w sprawie aktualnej sytuacji prawnej w kontekście ewentualnego podjęcia prac nad ustawą o stosunku rzeczypospolitej polskiej do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego Nieposiadającego Hierarchii Duchownej, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2021, t. 13.
  • Borecki P., Prawodawstwo wyznaniowe z okresu II Rzeczypospolitej we współczesnym polskim systemie prawnym, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 4.
  • Borecki P., Autonomia kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15.
  • Brzozowski W., Niedopuszczalność sądowej kontroli prawidłowości stosowania przez związek wyznaniowy własnego prawa. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 12.05.2016 r., IV CSK 529/15, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 5.
  • Brzozowski W., Przedwojenne ustawodawstwo wyznaniowe a Konstytucja RP z 1997 r., „Przegląd Legislacyjny” 2012, nr 1.
  • Iwaniec E., Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII–XX w., Warszawa 1977.
  • Gołba F., Michalska M., Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali [w:] Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa. Komentarz, red. M. Florczak-Wątor, A. Grabowski, Kraków 2021.
  • Jaśkowska M., Komenatrz do art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, red. M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, M. Jaśkowska, LEX/el. 2022.
  • Pietrzak M., Borecki P., Opinia prawna w sprawie wniosku grupy kościołów do Rady Ministrów z 15 lutego 2010 roku, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15.
  • Walencik D., Leszczyński A., Organizacja i status prawny Staroobrzędowej Gminy Wyznaniowej w Suwałkach [w:] Człowiek – państwo – Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin 2020.

Law on religious denominations Religious denominations Presidential Decree regulating the Eastern Old Believers Church of 1928 Old Orthodox Church of Old Believers Eastern Old Believers Church Związki wyznaniowe Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nie posiadającego hierarchji duchownej Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowa Wschodni Kościół Staroobrzędowy Staroobrzędowcy freedom of religion or belief II Rzeczpospolita Old Believers wolność sumienia i wyznania Second Polish Republic

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart