Naruszenia ustrojowych wytycznych służby cywilnej

Author: Wojciech Drobny
Institution: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7956-4348
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 295-308
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.22
PDF: ppk/65/ppk6522.pdf

Violations of the Constitutional Guidelines of the Civil Service

The article presents the issues of post-constitutional legislative practice, in part concerning the law of the civil service. In the author’s opinion, the Polish Constitution of 1997 sets a solid basis for the functioning of the civil service corps and clearly defines the principles and goals of its functioning (which are: professional, reliable, impartial and politically neutral performance of state tasks). The review of the legislation after 1997 and the jurisprudence of the Constitutional Tribunal was presented at intervals determined by the next civil service law pragmatics. The collected examples of violations of the provisions of the Constitution (in the analyzed time and area) allowed for the formulation of conclusions on the nature and practical significance of civil service law. General assessment is that polish civil service law construction (in accordance with the Constitution) is a difficult task, still unrealized in the law Polish.

W artykule przedstawiono problematykę pokonstytucyjnej praktyki ustawodawczej w części dotyczące prawa służby cywilnej. W ocenie autora, polska Konstytucja z 1997 r., wyznacza solidne podstawy funkcjonowania korpusu służby cywilnej oraz jasno określa zasady i cele jego funkcjonowania, którymi są przed wszystkim zawodowe, rzetelne, bezstronne i politycznie neutralne wykonywanie zadań państwa. Przegląd ustawodawstwa po 1997 r. oraz towarzyszącego mu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego został zaprezentowany w przedziałach czasowych wyznaczonych obowiązywaniem kolejnej pragmatyki urzędniczej służby cywilnej. Zgromadzone, liczne przykłady naruszeń postanowień ustawy zasadniczej w badanym czasie i obszarze pozwoliło na sformułowanie wniosków na temat charakteru i praktycznego znaczenia prawa urzędniczego, a także na ogólną ocenę, że jego budowa (w zgodzie z ustrojowymi wytycznymi) jest zadaniem trudnym, niezrealizowanym wciąż w prawie polskim.

REFERENCES:

 • Czarny P., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 1999 r (sygn. akt K. 3/99), „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 5.
 • Działocha K., Łukaszczuk A., Nowa ustawa o służbie cywilnej (Aspekt prawno-konstytucyjny), „Państwo i Prawo” 2006, nr 11.
 • Górzyńska T., Konstytucyjne podstawy służby cywilnej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 2, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
 • Górzyńska T., Polskie prawo urzędnicze - kryzys tożsamości? red. W. Drobny, Warszawa 2016,
 • Górzyńska T., Służba cywilna w Konstytucji RP, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009.
 • Itrich-Drabarek J., Zwolnienia w służbie cywilnej - to nie jest dobry pomysł (rozmowa T. Siudem), „Rzeczpospolita” z 21 kwietnia 2020 r.
 • Łukaszczuk A., Służba cywilna po zmianach z 2015 r., „Państwo i Prawo” 2016, nr 11.
 • Radwan A., Rewolucja w służbie cywilnej część druga - ostatnia, „Dziennik Gazeta Prawna” z 21 października 2020 r., nr 206.
 • Sarnecki P., Biuletyn KKZN nr XLV, Warszawa 1997.
 • Sarnecki P., Czy poseł może łączyć mandat ze stanowiskiem członka Rady Służby Cywilnej, „Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz”, Warszawa 1997.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 153, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.

civil service clerical law apoliticality government administration służba cywilna prawo urzędnicze administracja rządowe

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart