Szczególny charakter praw kulturalnych i ich miejsce w Konstytucji RP – próba charakterystyki i kwalifikacji

Author: Anna Kosińska
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 11-26
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.03.01
PDF: ppk/15/ppk1501.pdf

Special character of cultural rights and its position in Polish Constitution – the attempt of characteristic and classification

The present paper is an analysis of the legal regulations on cultural rights in Polish Constitutional Legal system. The author claims that culture, as a unique value, has a special impact on personal development of every human being. As a consequence also cultural rights have a special importance for modern society and nation. Paper presents different meanings of culture, gives the definition of cultural rights and critically analyses constitutional provisions of article 5,6 and 73. Author also sug- gests the need for amendment of Chapter II of Polish Constitution which aim is to add provision guaranteeing the right to access to culture. The content of the article is a sum- mary of author’s Phd paper.

Szczególny charakter praw kulturalnych i ich miejsce w Konstytucji RP – próba charakterystyki i kwalifikacji

Artykuł jest analizą konstytucyjnych regulacji prawnych dotyczących praw kulturalnych oraz próbą ich charakterystyki i kwalifikacji. Autorka stoi na stanowisku, że kultura jako wartość o szczególnym znaczeniu ma istotny wpływ na osobowy rozwój każdego człowieka. W konsekwencji prawa kulturalne są ważne w życiu współczesnego społeczeństwa i narodu.Artykuł prezentuje różne znaczenia terminu kultura, definicję praw kulturalnych i analizuje regulacje z art. 5,6 i 73 Konstytucji. Autorka sugeruje również, że potrzebna jest zmiana Rozdziału II Konstytucji, której celem byłoby dodanie przepisów gwarantujących prawo dostępu do dóbr kultury. Artykuł jest podsumowaniem rozprawy doktorskiej autorki.

REFERENCES:

Literature:

 • Andrzejewski P., Prawo człowieka do tożsamości kulturowej w Polsce, [w:] Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim , red. A. Rzepliński, Warszawa 1993.
 • Chruściak R., Projekty Konstytucji, 1993-1997, Cz. 1, Warszawa 1997.
 • Communication from the Commision to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Promoting cul-tural and creative sectors for growth and jobs in EU, COM(2012) 537 final, Brussels 26.09.2012.
 • Frequently asked questions on Economic, Social and Cultural Rights, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet nr 33.
 • Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010.
 • Hegel G. W. F., Zasady filozofii prawa, przekł. A. Landman, Kraków 1969,
 • Jaroszyński P., Człowiek i nauka, Studium z filozofii kultury, Lublin 2008,
 • Jung B., Wstęp, [w:] Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, red. B. Jung, Warszawa 2011.
 • Kern P., Polityka kulturalna: nowe trendy w Europie, [w:] Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, red. B. Jung, Warszawa 2011.
 • Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 2007.
 • Labuda G., Historia kultury historią cywilizacji, Poznań 1993.
 • Polacy [w:] Obyczaje, języki, ludy świata. Encyklopedia PWN, red. nacz. B. Kaczorowski, red. tomu S. Żurawski, Warszawa 2007.
 • Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005.
 • Sarnecki P., Komentarz do art. 5 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Simmel G., Filozofia kultury. Wybór esejów, Kraków 2007.
 • Spengler O., Zmierzch Zachodu, wstęp H. Werner, Warszawa 2001.
 • Znaniecki F., Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, przekł. J. Szacki, Warszawa 1971.

prawa człowieka/polityka kulturalna dziedzictwo kulturowe prawa kulturalne dostęp do kultury kultura culture zasada integralności cultural rights cultural heritage human rights cultural policy access to culture integrity principle subsidiarity principle

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart