Author: Maciej Berek
Institution: Najwyższa Izba Kontroli
Source: Show
Pages: 175-189
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.02.10
PDF: ppk/36/ppk3610.pdf

Since 2012 all Polish official journals have been published only in electronic (digital) version which means that all published acts must be prepared and signed in electronic (digital) way as well. The article presents the history of law amendments which are legal basis of the adopted reform. During parliamentary procedure on the bill regarding the reform some critical opinions were presented. Author of the article argues with these opinions. Results of implemented reform are analysed in the article – practical aspects but first of all legal ones related with a right to access to law and authenticity and credibility of the published legal acts.

Normatywne podstawy elektronicznej promulgacji prawa – refleksje na 5-lecie wdrożenia elektronicznych dzienników urzędowych

Od 2012 r. wszystkie dzienniki urzędowe są w Polsce wydawane wyłącznie elektronicznie, w takiej też postaci kierowane są akty prawne do ogłoszenia. Artykuł prezentuje historię zmian legislacyjnych, które stanowiły podstawę prawną dla tej wdrażanej stopniowo reformy. Przedstawiona została polemika z krytycznymi opiniami, które towarzyszyły projektowi stosownej nowelizacji ustawowej. Analizowane są praktyczne skutki wdrożonej reformy – z punktu widzenia powszechnego dostępu do prawa, a także jej ściśle prawne konsekwencje związane m. in. z autentycznością i wiarygodnością ogłaszanego tekstu prawnego.

REFERENCES:

Literature:

 • Berek M., Ewolucja funkcji i zadań Rządowego Centrum Legislacji w latach 2000–2015, [w:] Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, red. W. Brzozowski, A. Krzywoń, Warszawa 2015.
 • Berek M., Publiczny system informacji o prawie w Polsce – stan prac, szanse i ryzyka, [w:] Modele dostępu do informacji o prawie, red. G. Szpor, Warszawa 2014.
 • Działocha K., komentarz do art. 83 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. III, Warszawa 2003.
 • Działocha K., komentarz do art. 88 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. I, Warszawa 1999.
 • Mordwiłko J., Opinia w sprawie nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 2.
 • Rządowe Centrum Legislacji. 15 lat w historii obowiązywania i ogłaszania prawa, Warszawa 2015.
 • Rzucidło J., Elektroniczny rząd. Aspekty konstytucyjnoprawne, Warszawa 2015.
 • Skotnicki K., Opinia w sprawie nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 2.
 • Wiącek M., komentarz do art. 88 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Wierczyński G., Austriacka ustawa o reformie ogłaszania aktów prawnych jako potencjalna inspiracja dla polskiego prawodawcy, „Przegląd Legislacyjny” 2010, nr 1.
 • Wierczyński G., Piętnaście lat obowiązywania ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, [w:] Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji, red. M. Kłodawski. A. Witorska, M. Lachowski, Warszawa 2016.
 • Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Wierczyński G., Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego, Warszawa 2008.
 • Wiewiórowski W.R., Wierczyński G., Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Warszawa 2008.
 • Wronkowska S., Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 5.
 • Zając W., Określanie dnia wejścia w życie oraz utraty mocy ustaw i rozporządzeń z użyciem zwrotu „z dniem” – uwarunkowania konstytucyjnego systemu źródeł prawa a praktyka legislacyjna, „Przegląd Legislacyjny” 2014, nr 3.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart