Author: Robert K. Adamczewski
E-mail: rkadamczewski@wpia.uni.lodz.pl
Institution: The Departament of Constitutional Law of Faculty of Law and Administration of the University of Łódź
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9645-479X
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 227-237
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.06.19
PDF: ppk/46/ppk4619.pdf

Creation of new foundations for local government after regaining independence covered in practice only the former Russian partition. In remaining areas of the Reborn Republic of Poland, it was decided to temporarily preserve the administrative structures remaining after the former partitioners, adapting them only to the extent necessary. The first legal actions were the decree of the Head of the Polish State of 27-th November 1918 on the establishment of municipal councils in the area of former Congress Kingdom. There were two levels of self-government – rural communes and municipalities and the poviat. In the Prussian partition there were three levels of self-government – municipal (rural and urban), poviat, and at the highest level, there was a provincial council with an executive body. Structure of self-government in the area of former Austrian partition varied depending on the Crown Country. In Galicia and in Cieszyn Silesia showed many similarities.

Kształtowanie samorządu terytorialnego po odzyskaniu niepodległości

Tworzenie nowych podstaw samorządu terytorialnego po odzyskaniu niepodległości objęło w praktyce jedynie były zabór rosyjski. Na pozostałych terenach odrodzonej Rzeczypospolitej zdecydowano się na czasowe zachowanie struktur administracyjnych, pozostałych po byłych zaborcach, dostosowując je jedynie w niezbędnym zakresie. Pierwsze działania prawne stanowił dekret Naczelnika Państwa Polskiego z 27 listopada 1918 r. o utworzeniu rad gminnych na obszarze byłego Królestwa Kongresowego. Funkcjonowały dwa szczeble samorządu – gmina wiejska i miejska oraz powiat. W zaborze pruskim istniały trzy szczeble samorządu – gminny (wiejski i miejski), powiatowy, a na najwyższym szczeblu sejmik prowincjonalny. Struktura samorządu na terenie byłego zaboru austriackiego była zróżnicowana w zależności do kraju koronnego. W Galicji i na terenie Śląska Cieszyńskiego wykazywał wiele podobieństw.

REFERENCES:

Literature:

  • Ajnenkiel A, Administracja w Polsce: zarys historyczny, Warszawa 1977.
  • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1977.
  • Jaroszyński M., Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny. Wnioski do reformy, Warszawa 1926.
  • Kumaniecki K., Wasiutyński B., Panejko J., Polskie prawo administracyjne w zarysie, Kraków 1929.
  • Naworski Z., Samorząd terytorialny w „Ankiecie” rządu Ignacego Paderewskiego, [In:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny. Studium monograficzne, ed. H. Szczechowicz, Włocławek 2015.
  • Szczypliński M., Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Toruń 2004.
  • Tarnowska A., Z dziejów unifikacji administracji II Rzeczypospolitej. Rola przepisów pruskich, Toruń 2012.
  • Warzocha A., Samorząd terytorialny w II RP – w drodze ku własnemu państwu, “Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae”, ed. special, Częstochowa 2012.
  • Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart