Author: Katarzyna Szwed
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2755-2804
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 13-31
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.01
PDF: ppk/50/ppk5001.pdf

New technologies are becoming more and more frequently used in public administration and in the electoral law. Further states consider introducing an electronic voting as an alternative method of casting votes. It seems to be an attractive solution as it is expected to increase the electorate mobilisation. The Åland Islands, which are autonomous territory of Finland, are planning to ensure the Internet voting starting from 2019. It is the first stage of introducing i-voting in the Åland Islands and at this point only expats are enable to exercise the right to use it. The method is accessory to the traditional way of voting in a polling station and it applies merely to the elections to the authorities of the autonomy.

Głosowanie elektroniczne na Wyspach Alandzkich –idea bez pokrycia czy realny scenariusz?

Nowe technologie znajdują coraz większe zastosowanie w administracji publicznej oraz w prawie wyborczym. Kolejne państwa rozważają możliwość wprowadzenia głosowania elektronicznego jako alternatywnej metody oddawania głosu. Rozwiązanie to wydaje się atrakcyjne z punktu widzenia zwiększenia mobilizacji elektoratu. Począwszy od 2019 r. głosowanie za pomocą internetu będzie dostępne dla mieszkańców Wysp Alandzkich, które stanowią terytorium autonomiczne Finlandii. Jest to pierwsza faza wdrażania i- -votingu na terenie Wysp Alandzkich. Na tym etapie będzie ono dostępne jedynie dla osób, które opuściły autonomię, najczęściej w celach zarobkowych lub edukacyjnych. Metoda ta ma charakter akcesoryjny i dotyczy jedynie wyborów do organów autonomii.

REFERENCES:

Literature:

 • Anioł W., Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Warszawa 2013.
 • Bonusiak G., Statut Wysp Alandzkich, Rzeszów 2009.
 • Brańka T., Demilitarization and neutralization– the case of the Åland Islands, „Przegląd
  Politologiczny” 2017, nr 4.
 • Ciechanowska J., Szwed K., Doświadczenia Estonii związane z głosowaniem elektronicznym,
  „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 32.
 • Dośpiał-Borysiak K., Państwa nordyckie a Unia Europejska, Warszawa 2007.
 • Gogolewski M., Ren M., Bezpieczeństwo wyborów elektronicznych, „Zeszyty Naukowe
  Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 808.
 • Grodzka D., E-demokracja, [w:] Społeczeństwo informacyjne, red. D. Grodzka „Studia
  BAS” 2009, nr 3(19).
 • Husa J., The Constitution of Finland. A Contextual Analysis, Oregon 2011.
 • Hannikainen L., The Continued Validity of the Demilitarised and Neutralised Status of
  the Åland Islands, „Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht”
  1994, vol. 54, no. 3/4.
 • Isaksson M., The Demilitarisation of Åland Islands, [w:] The Åland Islands. Autonomous,
  Demilitarized Region, red. S. Snellman, Mariehamn 1988.
 • Iwanek J., Pojęcie autonomii terytorialnej we współczesnej europejskiej przestrzeni demokratycznej,
  [w:] Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Teoria – Historia.
  t. I, red. M. Domagała, J. Iwanek, Toruń 2014.
 • Jabłoński M., J. Rzucidło, Głosowanie za pośrednictwem Internetu w Królestwie Norwegii
  – założenia i realizacja programu E-VALG2011, „Studia Wyborcze” 2012, t. 14.
 • Jańczak J., Na granicy Unii Europejskiej– pozycja europejskich terytoriów autonomicznych
  w dobie globalizacji i integracji. Przypadek Wysp Alandzkich, „Środkowoerupejskie
  Studia Polityczne” 2007, nr 2.
 • Jasiński F., Status Wysp Alandzkich jako przykład suwerenności w ramach Unii Europejskiej,
  „Wspólnoty Europejskie” 1998, nr 5 (81).
 • Jyränki A., Autonomy of the Åland Islands: A Federal Element in the Constitution of a Unitarny
  State, [w:] Constitutionalism in Finland – Reality and Perspectives, red. K. Pohjolainen,
  Helsinki 1995.
 • Korycki K., Alternatywne techniki głosowania a frekwencja wyborcza, „Studia Wyborcze”
  2017, t. 23.
 • Musiał-Karg M., Analiza doświadczeń związanych z wykorzystaniem głosowania internetowego
  (i-voting) w wybranych państwach, „Zeszyty Prawnicze Biuro Analiz Sejmowych
  Kancelarii Sejmu” 2018, nr 1 (57).
 • Musiał-Karg M., Elektroniczne głosowanie. Wybrane dylematy dotyczące e-votingu, [w:]
  Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin
  2013.
 • O’Dwyer G., Security fears delay roll-out of national e-voting system in Finland, 1 marca
  2018, ComputerWeekly.com; https://www.computerweekly.com/news/252435985/Security-
  fears-delay-roll-out-of-national-e-voting-system-in-Finland.
 • Setälä M., Grönlund K., Electronic voting in Finland, [w:] Electronic Voting and Democracy:
  A Comparative Analysis, red. N. Kersting, H. Baldersheim, Hampshire–New York 2004.
 • Skotnicki K., Pojęcie autonomii w teorii prawa państwowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne”
  1986, t. XXXVI.
 • Skotnicki K., Instytucja i-votingu w wybranych krajach, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz
  Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2018, nr 1 (57).
 • Szwed K., Stanowisko autonomii nordyckich wobec integracji europejskiej, „Zeszyty Naukowe
  Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2013, nr 77.
 • Wrede C., E-voting in a Small Scale – the Case of Åland, [w:] The International Conference
  on Electronic Voting E-Vote-ID 2016,18–21 October 2016, Lochau/Bregenz, Austria, red.
  R. Krimmer, M. Volkamer, J. Barrat, J. Benaloh, N. Goodman, P.Y.A. Ryan, O. Spycher,
  V. Teague, G. Wenda, Tallinn 2016, https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.
  ax/files/attachments/page/international-conference-e-voting-2016-proceedings.pdf.
 • Zbieranek J., Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym – gwarancja
  zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej?,
  Warszawa 2013.
 • Zbieranek J., Alternatywne procedury głosowania w Polsce na tle państw Unii Europejskie,
  „Studia BAS” 2011, nr 3(27).
 • Zbieranek J., Głosowanie przez internet (i-voting) w wybranych państwach, „Zeszyty Prawnicze
  Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2018, nr 1 (57).
 • Zieliński M., Racja bytu głosowania elektronicznego, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego,
  red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart