Author: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Institution: The War Studies University
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0188-5704
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 299-318
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.21
PDF: ppk/51/ppk5121.pdf

In this article the author analyzes various legal aspects necessary for maintaining the rights of citizens to live in a free, safe and democratic state of contemporary digital era. She presents philosophical and legal origins of the rights to privacy and the development of the concept in different countries with a particular emphasis of its place in the digital world of modern democracies. She tries to show the importance of this concept as the premise for national security and compares legal solutions in different countries all over the world. It makes the article important because her interests go into comparing and finding not only the best examples and legal cases but practical knowledge which may be used in academic work and research.

Cyberbezpieczeństwo jako przesłanka ograniczeń prawa do prywatności jako wartości konstytucyjnej

W artykule autor analizuje różne aspekty prawne niezbędne do utrzymania prawa obywateli do życia w wolnym, bezpiecznym i demokratycznym państwie współczesnej ery cyfrowej. Przedstawia filozoficzne i prawne źródła prawa do prywatności oraz rozwój koncepcji w różnych państwach, ze szczególnym uwzględnieniem jej miejsca w cyfrowym świecie współczesnych demokracji. Próbuje pokazać znaczenie tej koncepcji jako przesłanki bezpieczeństwa narodowego i porównuje rozwiązania prawne w różnych państwach na całym świecie. To sprawia, że artykuł jest ważny, ponieważ jego treścią jest porównywanie i wskazywanie nie tylko najlepszych przykładów i spraw prawnych, ale praktycznej wiedzy, którą można wykorzystać w pracy naukowej i badaniach.

REFERENCES:

Literature:

 • Bożek M., Normative aspects of the state security system in emergency situations of political
  and military nature, Lublin 2004.
 • Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939.
 • Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system,
  Warszawa 2011.
 • Marczak J., Universal protection and national defence, [in:] Fundamentals of Poland’s national
  security in the era of globalization, eds. R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek,
  W. Jakubczak, Warsaw 2008.
 • Vall M., Nowińska E., The Act on combating unfair competition. Commentary, Warsaw 2013.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart