Author: Anna Rytel-Warzocha
Institution: University of Gdansk
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8972-4088
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 99-112
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.07
PDF: ppk/57/ppk5707.pdf

The article concerns the Polish regulation and practice concerning postal voting. After presenting some background information on postal voting in Poland, such as the circumstances of its introduction in 2011 and changes it has undergone since then, the author focuses on the latest amendments related to postal voting in the presidential election that were ordered for 10 May 2020. The issue has recently become extremely topical as the ruling party wanted to use postal voting for a large scale as a remedy for problems with holding the traditional election due to the COVID-19 pandemic. That idea was followed by the adoption of a specific law which, however, has aroused many controversies and great doubts about its constitutionality, mainly related to the way it was proceeded.

Głosowanie korespondencyjne jako ostatnia deska ratunku dla wyborów prezydenckich w Polsce podczas pandemii COVID-19

Artykuł poświęcony jest regulacjom prawnym i praktyce związanej z głosowaniem korespondencyjnym w Polsce. Autorka krótko przedstawia genezę tej instytucji w Polsce oraz zmiany, jakim po 2011 roku instytucja ta ulegała, a następnie skupia się na regulacjach zawartych w specustawie dotyczącej przeprowadzenia wyborów prezydenckich zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Problematyka wyborów korespondencyjnych jako alternatywnej metody głosowania stała się ostatnio niezwykle aktualna. Wobec problemów z przeprowadzeniem tradycyjnych wyborów z okresie pandemii COVID-19, rządzący planowali je przeprowadzić wyłącznie za pośrednictwem poczty. Konsekwencją tego było przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych, które wzbudziły jednakże wiele kontrowersji i wątpliwości co do zgodności z Konstytucją, głównie z uwagi na sposób ich procedowania.

REFERENCES:

 • Błaszczak A., Zbieranek J., Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami, “Biuletyn RPO. Źródła” 2012, No. 8.
 • Czakowska M., Czakowski M., Alternatywne sposoby głosowania w świetle przepisów ustawy - Kodeks wyborczy, Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych, “Miscellanea” 2012, No. 2.
 • Eckhardt K., Kodeks wyborczy w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane problemy, “Polityka i Społeczeństwo” 2015, No. 3.
 • Florczak-Wątor M., Status prawny wyborcy niepełnosprawnego, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, No. 3.
 • Gapski M., Nowe techniki głosowania w świetle zasady bezpośredniości wyborów, “Przegląd Sejmowy” 2009, No. 2.
 • Grzybowski M., Finlandia: zarys systemu ustrojowego, Cracow 2007.
 • Jackiewicz A., Głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika jako alternatywne metody głosowania w świetle polskiego Kodeksu wyborczego, “Białostockie Studia Prawnicze” 2016, vol. 20/A.
 • Karp J.A., Banducci S.A., Going postal: How All-Mail Elections Influence Turnout, “Political Behavior” 2000, vol. 22, No. 3.
 • Korycki K., Alternatywne techniki głosowania a frekwencja wyborcza, “Studia Wyborcze” 2017, vol. 23.
 • Krasnowolski A., Głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie antycypowane i głosowanie korespondencyjne w krajach europejskich i Kanadzie, Warsaw 2006.
 • Luechinger S., Rosinger M., Stutzer A., The Impact of Postal Voting on Participation: Evidence for Switzerland, “Swiss Political Science Review” 2007, No. 13.
 • Mordwiłko J., W sprawie ustanowienia z polskim prawie wyborczym instytucji pełnomocnika oraz możliwości głosowania drogą pocztową (głosowania korespondencyjnego), “Przegląd Sejmowy” 2001, No. 1.
 • Rakowska A., Skotnicki K., Głosowanie korespondencyjne - nowe rozwiązanie Kodeksu wyborczego, “Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, vol. XXVII.
 • Skotnicki K., Przebieg prac nad Kodeksem wyborczym, [in:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, ed. K. Skotnicki, Warsaw 2011.
 • Qvortrup M., First past the Postman: Voting by Mail in Comparative Perspective, The Political Quarterly Publishing Co. Ltd. 2005.
 • Zbieranek J., Nowe procedury: głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika, [in:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, ed. K. Skotnicki, Warsaw 2011.
 • Zbieranek J., Alternatywne procedury głosowania w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, “Studia Biura Analiz Sejmowych” 2011, No. 3.
 • Żukowski A., Głosowanie korespondencyjne - wskazówki dla Polski?, “Studia Wyborcze” 2009, No. 7.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart