The Standards of Youth Councils’ Operation in Poland. An Attempt at Analysis

Author: Natasza Lubik-Reczek
Institution: Adam Mickiewicz University in Pozna
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4294-5064
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 55-67
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.04
PDF: ppk/58/ppk5804.pdf

Youth Councils provide an excellent way to involve young people in civil activities. They are established by groups of young people selected by their peers in democratic elections usually organized in schools. Youth councilors are the representatives of all young people in a given territory. Their activity aims at increasing the sensitivity of local authorities to the needs of young people and giving opinions on the activities of local governments. It is their task to show that every person, including youngsters, can exert an impact on their surroundings. The establishment of Youth Councils can be beneficial for both parties: young people can take an active part in decision making, while local authorities can draw new ideas and inspiration from their cooperation with the young.

Standardy funkcjonowania w Polsce młodzieżowych rad - próba analizy zagadnienia

Młodzieżowe Rady to znakomity sposób na zaangażowanie obywatelskie młodego pokolenia. Tworzone są przez grupę młodzieży, która została wybrana przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych najczęściej w szkołach. Młodzi Radni są reprezentantami młodzieży na danym terenie. Istotą ich działania jest uwrażliwienie władz samorządowych na potrzeby młodych obywateli oraz wyrażanie opinii o działaniach tych władz. Zadaniem ich jest pokazanie, że każdy człowiek -również ten młody-może mieć wpływ na własne otoczenie. Powołanie Młodzieżowej Rady może przynieść korzyści obu stronom. Młodzieży, która może w ten sposób aktywnie uczestniczyć w procesie decyzyjnym oraz władzom samorządowym, które z tej współpracy czerpią nowe pomysły i inspiracje do działania.

REFERENCES:

  • Bandarzewski K., Chmielnicki P., Dobosz P., Kisiel W., Kryczko P., Mączyński M., Płażek S., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warsaw 2010.
  • Gierach E., Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków uczestnictwa młodych ludzi w życiu społeczności lokalnych, “Studia BAS” 2009, No. 2(18).
  • Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe w Polsce, Warsaw 2015.
  • Lubik-Reczek N., Citizen participation at the level of local rural communities - tentative analysis, “Przegląd Politologiczny” 2019, No. 2.
  • Lubik-Reczek N., Debaty oksfordzkie jako narzędzie wspierania edukacji, [in:] Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej, ed. M. Rachwał, Poznań 2017.
  • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019. Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład młodzieżowych Rad Gmin, Warsaw 2012.
  • Prokosz M., Aktywność społeczna młodzieży szkół średnich w środowisku wielkomiejskim, Wrocław 2000.
  • Rodziewicz M., Proces kształtowania polityki młodzieżowej w Polsce na poziomie centralnym, “Zbliżenia Cywilizacyjne” 2016, No. 1.
  • Tyszkowa M., Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Warsaw 1990.
  • Wilson S., Schooling for Democracy, Youth Studies Australia, 2000.

youth młodzież Młodzieżowa Rada partycypacja obywatelska młodzieży rady gmin/powiatów polityka młodzieżowa Youth Council youth civic participation commune/district councils youth policy

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart