Author: Sabina Grabowska
E-mail: s.grabowska@ur.edu.pl
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0530-708X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 183-190
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.14
PDF: ppk/58/ppk5814.pdf

The subject of the article is an analysis of the possibility of holding the function of a commune head (mayor, city president) in the light of the generally applicable law in Poland by a person convicted of public prosecution with a fine.

Sprawowanie funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez osobę skazaną z oskarżenia publicznego na karę grzywny

Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości sprawowania funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce przez osobę skazaną z oskarżenia publicznego na karę grzywny.

REFERENCES:

 • Chmaj M., Wybory do rady gminy, [in:] Status prawny rady gminy, ed. M. Chmaj, Warsaw 2012.
 • Chrzanowski M., Zastosowanie cenzusów w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, No. 4.
 • Czerw J., Zasady wyboru wójta - stan aktualny i zgłaszane propozycje zmian, [in:] Samorządy w procesie decentralizacji władzy, eds. M. Chrzanowski, J. Sobczak, Lublin 2017.
 • Dąbrowski M., Obywatelstwo polskie a obywatelstwo Unii Europejskiej, “Państwo i Prawo” 2005, No. 2.
 • Dąbrowski M., Ubezwłasnowolnienie częściowe a prawo wyborcze w świetle standardów europejskich, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, No. 2-3.
 • Gapski M.P., Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu terytorialnego w Polsce (wybrane zagadnienia), [in:] Dziesięć lat reformy administracji publicznej w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowa, Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r., eds. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warsaw 2009.
 • Garlicki L., Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), “Państwo i Prawo” 2001, No. 10.
 • Lubaczewska A., Gwarancje realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego, [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, ed. F. Rymarz, Warsaw 2005.
 • Marszałek-Kawa J. (ed.), Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, Toruń 2007.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2014.
 • Opałek K., Prawo podmiotowe. Studium z teorii prawa, Warsaw 1957.
 • Prokop K., Prawa wyborcze młodzieży, “Studia Wyborcze” 2010, vol. IX.
 • Rzetecka-Gil A., Konsekwencje ukarania karą grzywny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego z perspektywy możliwości pełnienia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, “Monitor Prawniczy” 2018, No. 18.
 • Springer B., Winny - niewinny? Kandydowanie w wyborach samorządowych a zarzuty prokuratorskie i wyrok sądu. Studium przypadku Hanny Zdanowskiej, “Nowa Polityka Wschodnia” 2019, No. 2.
 • Stępkowski A., Problem „istoty” prawa podstawowego w perspektywie klasycznych teorii prawa podmiotowego, “Zeszyty Prawnicze” 2013, No. 4.
 • Strzałkowski T., Wpływ miejsca zamieszkania na realizację praw wyborczych w Polsce, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, No. 4.
 • Uziębło P., Cenzusy wyborcze w XXI w. - potrzeba nowego podejścia, [in:] Wykłady im. Prof. Wacława Komoranickiego. Wykład VI, Toruń 2014.
 • Wierzbica A., Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego. Władcze, administracyjnoprawne formy wyrażania woli przez jednostki samorządu terytorialnego, Warsaw 2014.
 • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.
 • Wrzalik M., Ograniczenie możliwości kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) po piastowaniu urzędu przez dwie kadencje, “Athenaeum” 2018, vol. 58.
 • Ziemski K., Rola i miejsce reguł kolizyjnych w procesie dekodowania tekstu prawnego, “Ruch Prawniczy” 1978, No. 2.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart