Universal and Equal Right to Access to Education for People with Disabilities in the Light of Polish and International Law

Author: Anna Pięta-Szawara
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7237-295X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 355-365
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.29
PDF: ppk/58/ppk5829.pdf

The right to education for persons with disabilities results from the constitutional principle of universal and equal access to education, however, it frequently encounters difficulties in implementation. This issue is particularly important not only from the point of view of Polish law but also due to international guarantees of universal access to education and activities aimed at the elimination of all forms of discrimination. They were included in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the Convention on Human Rights. European standards in this respect are set, first of all, by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, EU regulations and directives, as well as by the case-law of the Court of Justice of the European Union. Moreover, the issue of the universal and equal right to education was also raised in the documents of the Council of Europe: the European Convention on Human Rights and the European Social Charter, judgments of the European Court of Human Rights, and decisions of the European Committee of Social Rights.

Konstytucyjna zasada powszechnego i równego prawa do wykształcenia osób z niepełnosprawnościami w świetle aktów prawa polskiego i międzynarodowego

Realizacja prawa do edukacji przez osoby z niepełnosprawnościami, choć wynika z konstytucyjnej zasady powszechnego i równego dostępu do wykształcenia, w praktyce niejednokrotnie napotyka na trudności w realizacji. To zagadnienie szczególnie istotne nie tylko z punktu widzenia prawa polskiego, ale również z uwagi na międzynarodowe gwarancje powszechnego dostępu do kształcenia oraz działania zmierzające do eliminacji wszelkich przejawów dyskryminacji. Zostały one zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych oraz Konwencji o Prawach Człowieka. Europejskie standardy w tym zakresie ustanawiają przede wszystkim Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, rozporządzenia i dyrektywy unijne, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto kwestię powszechnego i równego prawa do wykształcenia podjęto również w dokumentach Rady Europy: Europejskiej konwencji praw człowieka i Europejskiej karcie społecznej, orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz decyzjach Europejskiego Komitetu Praw Społecznych.

REFERENCES:

  • Bucińska J., Zasada powszechnego i równego dostępu do wykształcenia w polskim porządku konstytucyjnym, “Roczniki Nauk Prawnych” 2007, vol. XVII, No 1.
  • Jarosz-Żukowska S., Żukowski Ł., Prawo do nauki i jego gwarancje, [in:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, ed. M. Jabłoński, Wrocław 2014.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed. P. Tuleja, Warsaw 2019. Garlicki L., Artykuł 70, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. III, ed. L. Garlicki, Warsaw 2003.
  • Podręcznik prawa europejskiego dotyczącego praw dziecka, Luxemburg 2019.
  • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2002.
  • Wojciechowska A., Prohibition of discrimination based on disability under the European right to educate children, “Toruńskie Studia Polsko-Włoskie” 2019, No. XV.
  • Zięba-Załucka H., Nieodpłatność nauki w szkołach publicznych (art. 70), [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, eds. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warsaw 2009.

Discrimination the right to education inclusive education dyskryminacja prawo do nauki equality before the law równość wobec prawa

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart