New journals

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Author: Leszek Elak
E-mail: l.elak@akademia.mil.pl
Institution: War Studies University in Warsaw
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5255-9768
Author: Paweł Zając
E-mail: p.zajac@akademia.mil.pl
Institution: War Studies University in Warsaw
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2188-5720
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 429-448
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.35
PDF: ppk/58/ppk5835.pdf

The article concerns the issues of state security both in legal terms and from the perspective of security science. In the first part, it presents a proposal for understanding the concept of state security based on the Polish Constitution. The article is also a contribution to the discussion on the correctness of terminology relating to the analyzed issue. The second part concerns the analysis of a new military phenomenon which is a hybrid war. The purpose of the considerations is to show its impact on state security.

Bezpieczeństwo państwa a wojna hybrydowa. Ujęcie interdyscyplinarne

Artykuł dotyczy problematyki bezpieczeństwa państwa zarówno w ujęciu prawnym, jak i z perspektywy nauk o bezpieczeństwie. W pierwszej części przedstawia propozycję rozumienia pojęcia bezpieczeństwa państwa na gruncie Konstytucji RP. Artykuł stanowi również przyczynek do podjęcia dyskusji w zakresie poprawności terminologicznej odnoszącej się do analizowanego zagadnienia. Druga cześć dotyczy analizy nowego zjawiska militarnego jaki jest wojna hybrydowa. Celem rozważań jest ukazanie jej wpływu na bezpieczeństwo państwa.

REFERENCES:

 • Czarny P., Florczak-Wątor M., Naleziński B., Radziewicz P., Tuleja P., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2019.
 • Elak L., Bezpieczeństwo wschodniej granicy, Warsaw 2019.
 • Evans M., From Kadesh to Kandahar. Military theory and the future of war, “Naval War College Review” 2003, vol. 56, No. 3.
 • Fehler W., Bezpieczeństwo publiczne jako składnik wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, “Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2010, No. 1-2.
 • Filaber J., Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym (wybrane uwagi), [in:] Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium. Prace prawnicze, administratywistyczne i historyczne, eds. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2009.
 • Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Warsaw 2013.
 • Gruszczak A., Hybrydowość współczesnych wojen - analiza krytyczna, [in:] Asymetria i hybrydowość - stare armie wobec nowych konfliktów, eds. W. Sokała, B. Zapała, Warsaw 2011.
 • Huzarski M., Wołejszo J. (eds.), Leksykon obronności. Polska i Europa, Warsaw 2014.
 • Jaraczewski J., Bezpieczeństwo państwa jako wartość chroniona w konstytucji RP, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, ed. S. Biernat, Warsaw 2013.
 • Kaleta K.J., Kotowski A., Podstawy prawoznawstwa, Warsaw 2016.
 • Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kryteria. Uwarunkowania. System, Warsaw 2011.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. II, eds. M. Zubik, L. Garlicki, Warsaw 2016.
 • Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, “Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, No. 18.
 • Koziej S., Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI w., Toruń 2006.
 • Kropiwnicki R., Wokół wartości i zasad konstytucyjnych, [in:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, eds. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018.
 • Kuczma P., O aktywizmie sędziowskim, “Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych” 2016, No. 9.
 • Kulesza J., Kulesza J., Odpowiedzialność państw za podejmowane w cyberprzestrzeni działania zagrażające międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu, “Studia Prawno-Ekonomiczne” 2011, vol. LXXXIII, No. 2.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D., Social Security as a Factor Contributing to the Evolution of the Political System in Poland after Parliamentary Elections of 2015, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczna” 2017, No. 4, pp. 79-94.
 • McCuen J.J., Hybrid Wars, “Military Review” 2008, No. 2.
 • Orzechowski M., Wojna hybrydowa jako przejaw neoimperialnego ekspansjonizmu w strategii politycznej Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, “Teka Kom. Politol. Stos. Międzynar. - OL PAN” 2016, No. 11/3.
 • Pakuła A., Interes publiczny i użyteczność publiczna jako kryteria zadań samorządu terytorialnego, [in:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, ed. T. Bąkowski, Łódź 2000.
 • Pawełczyk M., Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, Toruń 2013.
 • Rosicki R., O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, “Przegląd Politologiczny” 2010, No. 3.
 • Rosłon A., Bezpieczeństwo państwa, narodu i obywatela w konstytucji RP - zarys problematyk, [in:] Istota i perspektywy bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku, eds. K. Sówka, D, Jarnicki. Siedlce 2018.
 • Rousseau J.-J., Umowa społeczna, Poznań 1920.
 • Safjan M., Bosek L. (eds.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, Warsaw 2016.
 • Schmitt M.N. (ed.), Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, New York 2013.
 • Wołpiuk W., Bezpieczeństwo państwa i pojęcia pokrewne. Aspekty konstytucyjnoprawne, [in:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. vol. II: Bezpieczeństwo, ed. W. Sokolewicz, Warsaw 2010.
 • Zaborowski J., Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warsaw 1977.
 • Zając P., Classified Information and its Protection in Polish Armed Forces. General Assumptions, “Teka Komisji Prawniczej/Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie” 2017, vol. X.
 • Zając P., Definicja bezpieczeństwa społecznego okiem prawnika - krytyczna próba usystematyzowania pojęć, “Roczniki Nauk Prawnych” 2019, vol. XXIX, No. 4.
 • Zieliński A., Bezpieczeństwo publiczne jako podstawowy obowiązek państwa ze szczególny uwzględnieniem roli policji w tym obszarze działań, “Security, Economy & Law” 2017, No. 16.
 • Zięba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, “Zeszyty Naukowe AON” 2012, No. 1(86).
 • Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, “Sprawy Międzynarodowe” 1989, No. 10.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart