Right to Work for People with Disabilities

Author: Michał Skóra
Institution: Rzeszow University
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2701-5945
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 623-631
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.51
PDF: ppk/58/ppk5851.pdf

The article refers to the right to work of people with disabilities. The author explains the meaning of the terms “disabled person”, “disability” in the context of international regulations and national legislation. He also points to the foundations of the right to work in the context of the Constitution of the Republic of Poland, as well as the Act on Vocational and Social Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities. The author draws attention to international regulations of the UN and ILO in this field. The article outlines the realization of this right in the context of employment of people with disabilities in protected labor market entities and on the so-called open labor market.

Prawo do pracy osób z niepełnosprawnością

Artykuł odnosi się do prawa do pracy osób z niepełnosprawnością. Autor wyjaśnia znaczenie pojęć „osoba niepełnosprawna”, „niepełnosprawność” na tle regulacji międzynarodowych oraz ustawodawstwa krajowego. Wskazuje również na podstawy prawa do pracy w kontekście Konstytucji RP, a także ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Autor zwraca uwagę na regulacje międzynarodowe ONZ i MOP w tym zakresie. Artykuł nakreśla realizację tego prawa w kontekście zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w podmiotach chronionego rynku pracy oraz na tzw. otwartym rynku pracy.

REFERENCES:

 • Baran K.W. (ed.), System Prawa Pracy, TOM X Międzynarodowe Publiczne Prawo Pracy Standardy Europejskie, Warsaw 2019.
 • Bodnar A., Śledzińska-Simon A., O potrzebie ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnością, “Europejski Przegląd Sądowy” 2012, No. 5.
 • Florczak-Wątor M., Status prawny wyborcy niepełnosprawnego, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, No. 3.
 • Garlicki L., Zubik M. (eds.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, Warsaw 2016.
 • Giedrewicz-Niewińska A., Szabłowska-Juckiewicz M. (eds.), Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Warsaw 2014.
 • Grzonka L., Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Warsaw 2010.
 • Kowalczyk A., Bezrobocie a niepełnosprawność. Rehabilitacja zawodowa jako przejaw aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - Wybrane zagadnienia, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria prawnicza” 2017, No. 27.
 • Roszewska K., Prawo do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami według regulacji MOP i ONZ, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, No. 5.
 • Szabłowka-Juckiewicz M., Rutkowska B., Napiórkowska A. (eds.), Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń 2017.
 • Tuleja P. (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lex/el 2019.
 • Wratny J., Ludera-Ruszel A. (eds.), New form of employment. Current problems and future challenges, Wiesbaden 2020.
 • Zieliński T., Prawo do pracy-problem konstytucyjny, “Państwo i Prawo” 2003, No. 1.

rynek pracy prawa człowieka prawo do pracy niepełnosprawność osoba niepełnosprawna labor market human rights right to work disability disabled person

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart