Przebudzenie młodego pokolenia. Aktywność polityczna młodzieży – studium przypadku

Author: Natasza Lubik-Reczek
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4294-5064
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 65-77
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.04
PDF: ppk/60/ppk6004.pdf

Awakening of the young generation. Political activity of youth – a case study

In modern democracies, the fundamental type of political activities of citizens is electoral participation of all eligible groups. The appearance of the youth issue in the political discourse is the result of recognizing the young generation as a significant social group. The young generation is perceived through the prism of innovation, potential and driving force of any changes. In discussions about the future of democracy, the young generation appears very often as a sign of hope for a better world based on mutual understanding, respect, trust, and solidarity. The youngest voters have the potential to bring new values to social life thanks to which we can become a full-scale civil society. Therefore, it is important to mobilize this social group to exercise their full rights.

We współczesnych demokracjach podstawowym rodzajem uczestnictwa politycznego obywateli jest udział w wyborach wszystkich grup wiekowych do tego uprawnionych. Pojawienie się zagadnienia młodzieży w dyskursie polityczny jest efektem uznania młodego pokolenia za znaczącą grupę społeczną. Postrzegana jest ona przez pryzmat innowacji, potencjału czy siły napędowej wszelkich zmian. Wyodrębnienie w polityce tej grupy wiekowej, podyktowane jest aktywnością jaką osoby młode podejmują w społeczeństwie. W dyskusjach o przyszłości demokracji młode pokolenie występuje bardzo często. Są oni nadzieją na lepszy świat oparty na wzajemnym zrozumieniu, szacunku, zaufaniu a także solidarności. Wnoszą do życia społecznego nowe wartości dzięki którym możemy stać się społeczeństwem obywatelskim w pełnym wymiarze. Istotne jest zatem by mobilizować tę grupę społeczną do korzystania z pełni przysługujących im praw.

REFERENCES:

Literature:

 • Brodie E., Cowling E., Nissen N., Ellis Paine A., Jochum V., Warburton D., Understanding participation: A literature review, National Council for Voluntary Organisations,
  London 2009.
 • Flanagan C.A., Sherrod L.R., Youth Political Development: An Introduction, „Journal of
  Social Issues” 1998, vol. 54, No. 3.
 • Giermanowska E., Racław-Markowska M., Społeczeństwo lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży, Warszawa 2003.
 • Hajduk B., Socjalizacja studentów. Badania panelowe studentów z Zielonej Góry, Warszawa 2003.
 • Kaźmierczak T., Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, [w:] Partycypacja publiczna: o uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Warsza-
  wa 2011.
 • Komito L., e-Participation and Governance: Widening the Net, „The electronic journal of e-Government” 2005, nr 1.
 • Lubik-Reczek N., Debaty oksfordzkie jako narzędzie wspierania edukacji, [w:] Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej, red. M. Rachwał, Poznań 2017.
 • Obuchowska I., Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. II, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2001.
 • Prokosz M., Aktywność społeczna młodzieży szkół średnich w środowisku wielkomiejskim, Wrocław 2000.
 • Raczek M., Polityka na rzecz młodzieży w Polsce, [w:] Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, red. M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska, Toruń 2014.
 • Roberts N.C., Direct Citizen Participation: Challenges and Dillemas, [w:] The Age of Direct Citizen Participation, red. N.C. Roberts, M.E. Sharp, Armonk – New York 2008.
 • Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, tłum. M. Rusiński, Warszawa 1995.
 • Siwko M., Młodzież Polska w integrującej się Europie, Koszalin 2006.
 • Skarżyńska K., Aktywność i bierność polityczna, [w:] Podstawy psychologii politycznej,
  red. K. Skarżyńska, Poznań 2002.
 • Skuteczna praca z młodzieżą. Podręcznik po partycypacji młodzieży, Pracownia Badań
  i Innowacji Społecznych Stocznia, tłumaczenie S. Tekieli, http://www.mlodziezmawplyw.org.pl/files/publikacje/Skuteczna_praca_z_mlodzieza.pdf.
 • Szafraniec K., Raport Młodzi 2011, Warszawa 2011.
 • Tenbruck F.H., Jugend und Gesellschaft, [w:] Socjologiczne teorie młodzieży. Wprowadzenie, H.M. Griese, Kraków 1996.
 • Tyszkowa M., Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.
 • Verba S., Schlozman K., Brady H., Voice and Equality: Civic Voluntarism in American
  Politics, Harvard 1995.
 • Vinken H., Young people’s civic engagement: The need for new perspectives, [w:] H. Helve,
  G. Holm, Contemporary youth research, Ashgate 2005.

aktywność polityczna kobiet młodzież wybory youth partycypacja obywatelska młodzieży Political activity elections youth civic participation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart