Relacja pojęć „wolny zawód” i „zawód zaufania publicznego”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. Cz. II

Author: Joanna Smarż
Institution: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2450-8162
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 162-174
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.10
PDF: ppk/59/ppk5910.pdf

Relation between the concepts of “liberal profession” and “profession of public trust” referred to in art. 17 par. 1 of the Polish Constitution. Part II

 “Profession of public trust” through the provision of art. 17 of the Constitution became a constitutional institution, but not legally defined. Meanwhile, determining the meaning of this concept is very important for several reasons. First of all, some legal effects are associated with assigning a particular profession to this group such as granting special rights and obligations to persons performing such a profession. Second, the lack of the definition of this concept generates problems in the lability of its meaning. Finally, the term is erroneously used interchangeably with the concept of ‘liberal profession’. Therefore, it is necessary to approximate the understanding of this concept formulated in legal literature and case law.

„Zawód zaufania publicznego” poprzez art. 17 Konstytucji stał się instytucją konstytucyjną, jednak niezdefiniowaną prawnie. Tymczasem określenie zakresu znaczeniowego tego pojęcia jest bardzo istotne z kilku powodów. Przede wszystkim z uwagi na fakt, że z zaliczeniem określonego zawodu do tej grupy wiążą się skutki prawne w postaci przyznawania szczególnych uprawnień i obowiązków osobom taki zawód wykonującym. Po drugie, brak definicji tego pojęcia generuje problemy w zakresie labilności jego znaczenia. Po trzecie, pojęcie to, w sposób błędny, stosowane jest zamiennie z pojęciem „wolnego zawodu”. Dlatego też, powstaje konieczność przybliżenia rozumienia tego pojęcia formułowanego w literaturze prawniczej i orzecznictwie

REFERENCES:

Literature:

 • Badora B., Rogusk B., Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego, Komunikat z badań, Warszawa, kwiecień 2004.
 • Banasiński C., Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy, [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski, Warszawa 2001.
 • Bierć A., Sytuacja prawna przedsiębiorcy, [w:] Podstawy prawa przedsiębiorstw, M. Bączyk, A. Bierć, K. Kruczalak, R. Mastalski, M. Tarska, K. Piasecki, A. Szajkowska, Warszawa 1999.
 • Brunetko K., Zawody zaufania publicznego. Fachowcy pod własnym nadzorem, „Polityka” 2006, nr 23.
 • Granat M., Uwagi o statusie samorządów zawodowych – reprezentantów osób wykonujących zawody zaufania publicznego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2004, t. XII.
 • Hausner J. i Długosz D., Tezy w sprawie zawodów zaufania publicznego, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Warszawa 2002.
 • Jacyszyn J., Piecza i nadzór nad notariuszami, „Rejent” 2003, nr 1.
 • Kania L., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy „Prawo o adwokaturze”, „Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie”.
 • Krawiel T., Czy Konstytucja chroni korporacje zawodowe? Kogo chroni art. 17 Konstytucji? Teza nr 4, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2007, nr 12.
 • Kubuj K., Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych (druk sejmowy nr 680), Warszawa 2008.
 • Oleszko A., Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999. Pawłowski S., Ustrój i zadania samorządu zawodowego w Polsce, Poznań 2009.
 • Sarnecki P., Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konstytucji) na przykładzie adwokatury, [w:] Konstytucja, wybory, parlament, red. L. Garlicki, Warszawa 2000.
 • Sarnecki P., Glosa do wyroku SN z 29 maja 2001 r., I CKN 1217/98, „Palestra” 2002, nr 5–6.
 • Sarnecki P., Komentarz do art. 17, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2005, t. IV.
 • Sarnecki P., Opinia w sprawie wykładni art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 2.
 • Sarnecki P., Radca prawny jako zawód zaufania publicznego, „Radca Prawny” 2002, nr 4–5.
 • Sarnecki P., W sprawie znaczenia konstytucyjnego określenia „zawód zaufania publicznego” (art.17 ust.1 Konstytucji), „Ekspertyzy i Opinie Prawne. Biuletyn Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2000, nr 5.
 • Smarż J., O możliwości wprowadzania ograniczeń w dostępie do wykonywania zawodu zaufania publicznego, „Inżynieria i Budownictwo” 2019, nr 5.
 • Smarż J., Ograniczenia prawa wykonywania zawodu inżyniera. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r., K 39/15, „Przegląd Sądowy” 2019, nr 6.
 • Smarż J., Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jako samorząd zawodu zaufania publicznego, Lublin 2013.
 • Szydło M., Nabywanie uprawnień do wykonywania wolnych zawodów, „Państwo i Prawo” 2002, nr 7.
 • Tabernacka M., Pojęcie zawodu zaufania publicznego, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis nr 2663, „Przegląd Prawa i Administracji” 2004, t. 62.
 • Tabernacka M., Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, Kolonia Limited 2007.
 • Waligórski M.A., Pawłowski S., Samorząd zawodowy i gospodarczy, Poznań 2005.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 • Wojtczak K., Reglamentacja form wykonywania zawodów zaufania publicznego w rozwiązaniach prawa polskiego i państw Unii Europejskiej, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolności wykonywania zawodu, Warszawa 2002.
 • Wojtczak K., Reglamentacja zawodów zaufania publicznego ze względu na prawną formę ich wykonywania w świetle rozwiązań polskich i państw członkowskich Wspólnot Europejskich, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolności wykonywania zawodu, Warszawa 2002.
 • Zwara A., Ryzyko związane z wykonywaniem zawodów zaufania publicznego, „Fiskus” 2006, nr 17.

samorząd zawodu zaufania publicznego zawód zaufania publicznego wolny zawód

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart