Pozycja Rzecznika Praw Pacjenta w polskim systemie ustrojowo-prawnym

Author: Tomasz Hoffmann
Institution: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8423-8670
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 311-331
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.19
PDF: ppk/59/ppk5919.pdf

Position of the Ombudsman of Patient’s Rights in the Polish legal system

The article deals with issues related to the legal and systemic position of the patient ombudsman, as well as his tasks and competences. The author concludes that the ombudsman is not a typical ombudsman and that his activity is strictly subordinate to the executive, which is a denial of independence characteristic of a potential ombudsman. The article uses several research methods, such as system analysis and institutional analysis. The comparative, historical and observational methods were used subordinately. The research techniques used in the article include the analysis of the content of legal acts, the analysis of the texts of specialist studies, and the analysis of other documents.

Artykuł porusza kwestię pozycji prawnoustrojowej Rzecznika Praw Pacjenta, a także jego zadań i kompetencji. Autor dochodzi do wniosku, iż Rzecznik Praw Pacjenta nie jest typowym ombudsmanem, a jego działalność jest ściśle podporządkowana władzy wykonawczej, co zaprzecza niezależności charakterystycznej dla potencjalnego ombudsmana. W artykule zastosowano dwie metody badawcze, takie jak analiza systemowa oraz instytucjonalna. Subsydiarnie zastosowano metodę historyczną oraz obserwacji. Jako techniki badawcze użyto analizę treści aktów prawnych, analizę tekstów opracowań specjalistycznych oraz analizę innych dokumentów

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2012.
 • Bélanger M., Codes internationaux. Droit internationale de la santé par les textes, Paryż 1989.
 • Bielecki L., Ruczkowski P., Komentarz do ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Warszawa 2019.
 • Czapliński W., Zarys prawa europejskiego, Warszawa 2001.
 • Dercz M., Rek T., Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Domańska A., Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich, Łódź 2012.
 • Drozdowska U., Opinia dotycząca projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta (w części dotyczącej praw pacjenta), druk sejmowy nr 283.
 • Drozdowska U., Śliwka M., Analiza statusu prawnego Rzecznika Praw Pacjenta – zagadnienia wybrane, „Zeszyty Prawnicze. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, Warszawa 2015.
 • Golinowska S., Czepulis-Rutkowska Z., Sitek M., Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, Warszawa 2002.
 • Jezierska A., Rzecznik Praw Pacjenta, [w:] Praktyczna encyklopedia prawa, Warszawa 2006.
 • Jończyk J., Prawa pacjenta i odpowiedzialność za szkodę z leczenia, „Prawo i Medycyna” 1999, nr 2.
 • Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Kmieciak B., Instytucje ochrony praw pacjenta w Polsce, „Forum Prawnicze”, kwiecień 2013.
 • Kmieciak B., Prawa pacjenta: refleksje w stronę zmian, [w:] Prawo i Polityka w sferze publicznej. Perspektywa wewnętrzna, red. P. Jabłoński, J.M. Pichlak, Wrocław 2017.
 • Kubicki L., Prawo medyczne – próba ustalenia zakresu, „Prawo i Medycyna” 2000, nr 5.
 • Łaska-Formejster A., Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta, Łódź 2015.
 • Łętowska E., Baba na świeczniku, Warszawa 1992.
 • Paszkowska M., Rzecznik Praw Pacjenta jako nowa instytucja systemu ochrony zdrowia, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie” 2010, nr 4.
 • Pudłowska K., Prawo medyczne, Warszawa 2020.
 • Rakoczy B., Prawo przedsiębiorców, Warszawa 2020.
 • Reif L.C., The ombudsman, good governance and the international human rights system, Leiden 2013. Sadowska J., Kasy Chorych w Polsce w latach 1920–1933, Łódź 2002.
 • Safjan M., Kilka refleksji wokół problematyki zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody wyrządzonej pacjentom, „Prawo i Medycyna” 2005, nr 1.
 • Ślusarska B., Dobrowolska B., Zarzycka D., Metateoretyczny kontekst zachowań zdrowotnych w paradygmatach zdrowia, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2013, nr 94 (4).
 • Turek R., Rola Rzecznika Praw Pacjenta w świetle konstytucyjnej ochrony praw człowieka, „Prawo i Medycyna” 2005, nr 4(21).
 • Wołoszyn-Cichocka A., Ochrona praw pacjenta. Studium publicznoprawne, Lublin 2017.
 • Woźniak K., Kompetencje RPP w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta, http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/kompetencje-rpp-w-sprawach-praktyk-.
 • Zembala A., Modele komunikacyjne w relacjach lekarz – pacjent, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów” 2015, Nr 11 (2).
 • Zielińska E., Ekspertyza na temat poselskiego projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta. Zmiany w systemie ochrony zdrowia, „Biuro Analiz Sejmowych” 2008, nr 2.

prawa pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta ombudsman

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart