Ustrojowa ochrona praw do świadczeń zdrowotnych osób dorosłych i starszych w terminalnych stanach choroby

Author: Anna Szafranek
Institution: Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3902-0063
Author: Rafał Iwański
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6345-9677
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 341-356
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.21
PDF: ppk/60/ppk6021.pdf

Institutional protection of rights to health benefits for adult and elderly people in terminal states of illnesses

Ageing of the Polish society entails the importance of securing caring and medicinal services of the growing population of seniors and people in terminal states of illnesses. The aim of this article is to assess legal framework concerning institutional protection of rights of people in terminal states of illnesses, in the context of the scale of terminal states of illnesses and the need for services aimed at terminally ill and their families.

Starzenie się społeczeństwa polskiego wiąże się z koniecznością zabezpieczenia potrzeb opiekuńczych i leczniczych rosnącej populacji seniorów oraz osób w terminalnych stanach choroby. Celem artykułu jest ocena ustawodawstwa zapewniającego ustrojową ochronę praw osób w terminalnych stanach choroby, w kontekście analizy skali zjawiska terminalnych stanów chorobowych oraz zapotrzebowania w zakresie usług świadczonych terminalnie chorym i ich rodzinom.

REFERENCES:

Literature:

 • Babiarczyk B., Sternal D., Zastosowanie opieki paliatywnej u chorych w zaawansowanym
  stadium otępienia, „Gerontologia Polska” 2012, t. 20, nr 2.
 • Babińska-Górecka R., Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie
  ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2014.
 • Banaszak B., Jabłoński M., [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państwa demokratycznych, Warszawa 2012.
 • Boniecka M., Sztandera F., Kryteria dyferencjacji dozwolonego od niedozwolonego zaniechania terapii – aspekty socjologiczne i prawne, „Medyczna Wokanda” 2018, nr 10.
  Fiutak A., Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, Warszawa 2016.
 • Gabryelewicz T., Epidemiologia choroby Alzheimera, [w:] Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera, Raport RPO, Warszawa 2014.
 • Garlicki L., Art. 30, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red.L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Garlicki L., Jarosz-Żukowska S., Art. 67, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Glińska J., Adamska E., Brosowska B., Lewandowska M., Problemy fizyczne chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej a wsparcie społeczne ze strony personelu pielęgniarskiego, „Problemy Pielęgniarstwa” 2009, nr 17 (3).
 • Haczkowska M., Art. 39, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, red.
  M. Haczkowska, Warszawa 2014.
 • Iwański R., Sielicka E., Jarzębińska A., Opieka Paliatywna i hospicyjna w ujęciu ekonomicznym i społecznym, Warszawa 2018.
 • Kaczmarek Z., Znaczenie leczenia bólu w chorobie nowotworowej, „Nowa Medycyna”
  2002, nr 5.
 • Łuczak J., Etyka w opiece paliatywnej, [w:] Eutanazja a opieka paliatywna. Aspekty etyczne, religijne, psychologiczne i prawne, Lublin 1996.
 • Malczewski J., Eutanazja. Gdy etyka zderza się z prawem, Warszawa 2012.
 • Mozgawa M., Kandys-Marko M., Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 3.
 • Sarnecki P., Art. 38, Art. 39, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II,
  red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Trzciński J., Wiącek M., Art. 68, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
  t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Warecka K., Strasburg: odmowa podania leku eksperymentalnego nie narusza praw pod-
  stawowych pacjenta. Hristozov i inni przeciwko Bułgarii – wyrok ETPC z 13 listopada 2012 r., skarga nr 47039/11 i 358/12, omówienie, LEX/el. 2014. https://www.lex.
  pl/?gclid=EAIaIQobChMIj5-Wrdao5wIVGs53Ch3AVQcYEAAYASAAEgKtHPD_BwE.
 • Zimmermann A., Mędrzycka-Dąbrowska W., Zagłoba M., Prawo pacjenta do leczenia
  bólu, „Palliative Medicine in Practice” 2018, t. 12, nr 1.

osoby terminalnie chore opieka paliatywna i hospicyjna prawa pacjenta osoby starsze zabezpieczenie społeczne patient’s rights palliative and hospice care social insurance elderly people terminally ill people

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart